gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

1.    Konkursa rīkotājs

Labklājības ministrija izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016”.

Konkursa iniciators ir Labklājības ministrija. Konkurss tiek rīkots politikas plānošanas dokumenta „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” noteiktā politikas īstenošanas apakšmērķa „Veicināt izpratni par sociālo darbu un paaugstināt tā prestižu sabiedrībā” - darbības „Paaugstināta sociālo darbinieku motivācija un piederības sajūta savai profesijai” tiešā darbības rezultatīvā rādītāja K3.3. „Izsludināts konkurss „Labākais sociālais darbinieks Latvijā” īstenošanai. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldības savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Katrs konkursa sadarbības partneris, kura pārstāvis ir konkursa žūrijā, ir tiesīgs izvirzīt savu konkursa nomināciju, un nodrošinot balvu tās ieguvējam no saviem līdzekļiem.

 

2.    Mērķis

Apzināt sociālo dienestu, to struktūrvienību, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visveiksmīgākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus. Popularizēt un veicināt sociālā darba profesijas prestižu.

 

3.    Konkursa nominācijas

Pretendenti tiek izvirzīti šādās nominācijās un grupās:

I.           NOMINĀCIJA

Iedzīvotāju izvirzītais pretendents

1. grupa: sociālā dienesta, institūcijas sociālais darbinieks

2. grupa: nevalstiskā sektora sociālais darbinieks

II.        NOMINĀCIJA

Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais pretendents

3. grupa: institūcijas vadītājs, dienesta vadītājs, departamenta, struktūrvienības, nodaļas vadītājs

4. grupa: sociālā dienesta sociālais darbinieks

  

4.   Pretendentu izvirzīšana

 

I.               NOMINĀCIJA

Piesakot pretendentu iedzīvotāji (kolēģi, kaimiņi, radi, draugi, sadarbības partneri) elektroniskā anketā novērtē Pretendenta profesionālā veikuma ietekmi uz sociālo situāciju risinājumiem, minot konkrētus faktus (cik klientiem, ģimenēm u. tml. palīdzējis un kā) un, novērtējot pieteicējam zināmās aktivitātes, kuras sociālais darbinieks iedzīvotāju labā veicis, sniedzot vērtējumu elektroniskā anketā, atbildot uz slēgtajiem jautājumiem, atzīmējot elektroniskā anketā piedāvāto vērtību ar savu atbildi (Pielikums Nr.2).

 

II.             NOMINĀCIJA

Pretendentu piesaka darba devējs, profesionālā apvienība. Elektroniskā pieteikuma anketā tiek sniegta informācija par pretendenta profesionālo veikumu, amata pienākumu pildīšanu, iniciatīvām, piešķirot konkrētiem sasniegumiem sociālā darba praksē anketā piedāvāto vērtību (Pielikums Nr.3).

  

5.    Vērtēšanas kritēriji un apbalvojuma veidi

Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu, netiek vērtēts, sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.

 

Kandidāts ar lielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas un grupas, tiek nominēts Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2016. gadā balvas saņemšanai. Par balvas piešķiršanu konkrētajam pretendentam balso žūrija.

 

Pārējie pretendenti tiek vērtēti katrā nominācijā un grupā atbilstoši iegūto punktu skaitam. Tiek noteikts labākais sociālais darbinieks katrā NOMINĀCIJĀ un katrā grupā. Uzvarētājiem ar lielāko punktu skaitu tiek piešķirta naudas balva, personalizēta cēlkoka piemiņas balva „Četrlapu āboliņš” un Atzinības raksts.

 

Gadījumā, ja punktu skaits ir vienāds vairākiem pretendentiem žūrija balso par šiem pretendentiem vērtējot pēc sekojošiem kritērijiem:

I.               NOMINĀCIJA – privātpersonu pieteiktie pretendenti

1.  grupa - iedzīvotāju izvirzītais pretendents - sociālā dienesta, sociālās institūcijas darbinieks);

2. grupa - iedzīvotāju izvirzītais pretendents – sociālais darbinieks NVO sektorā – krīzes centrs, dienas centrs, nevalstiskās aprūpes iestādes, pašvaldības pirktie pakalpojumi u.tml.).

 

Vienādu punktu iegūšanas gadījumā:

-       žūrija vērtē pieteicēja par atzīstamāko novērtēto, anketā norādīto pretendenta ieguldījumu vismaz trīs (ja anketā norādīts mazāks sociālo situāciju skaits, sāk vērtēšanu no tā pretendenta, kam lielāks skaits) konkrētu sociālo situāciju risināšanā, konkrētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā – elektroniski un pa telefonu lūdzot anketas iesniedzējam iesūtīt papildus šo gadījumu aprakstus. Žūrijas vērtējums tiek izteikts balsojot. Balsojuma rezultāts tiek pieskaitīts anketā iegūtajam punktu skaitam.

-       žūrija vērtē pieteikuma anketā norādīto punktu skaitu ar kādu novērtētas kandidāta prasmes īstenojot starpprofesionālo, starpinstitucionālo sadarbību; sociālā darbinieka ieguldījuma atpazīstamība; lojalitāte darba devējam, iedzīvotāju izpratnes par sociālo darbu veicināšana dzīvesvietā, sociālā darba atpazīstamības veicināšana kopienā.

Vienādu punktu iegūšanas gadījumā žūrija balso par katru kandidātu no tiem, kam ir vienādais punktu skaits pēc iepriekš minētajām kategorijām. Balsojuma rezultāts tiek pieskaitīts anketā iegūtajam punktu skaitam.

 

II.             NOMINĀCIJA – darba devēju, profesionālo apvienību pieteiktie pretendenti

1.     grupa - darba devēja vai profesionālo organizāciju izvirzītais pretendents – institūcijas vadītājs, dienesta vadītājs, struktūrvienības, nodaļas vadītājs.

 

Vienādu punktu skaita iegūšanas gadījumā žūrija vērtē pretendenta ieguldījumu tiešo pienākumu veikšanā – institūcijas darbības kvalitātes nodrošināšanā; pretendenta metodiskā atbalsta prasmes; ieguldījumu sociālā darba atpazīstamības kopienā veicināšanā, darbā ar sabiedrību; inovatīvu risinājumu, metožu, virzienu u.tml. ieviešana institūcijā; starpprofesionālās un starpinstitucionālā sadarbības attīstīšana; darba organizācijas, personālvadības prasmes – darbinieku motivēšanas sistēmas izveide, kvalitātes kontroles sistēmas izveide, korporatīvas kultūras sistēmas ieviešana, klientu apmierinātības monitorings un tml.; sociālās politikas veidošanas iniciatīva.

Žūrija balso par katru kandidātu no tiem, kam ir vienādais punktu skaits pēc iepriekš minētajām kategorijām. Balsojuma rezultāts tiek pieskaitīts anketā iegūtajam punktu skaitam.

 

2.     grupa - darba devēja vai profesionālās apvienības izvirzīts pretendents – sociālais darbinieks.

 

Vienādu punktu skaita iegūšanas gadījumā žūrija vērtē pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā (sociālo pakalpojumu un palīdzības veidu iniciatīva, metožu iniciatīva, lietošana, sadarbības formu un veidu attīstīšana, resursu tīkla veidošana un tml.); starpprofesionālā, starpinstitucionālā sadarbība; profesionālā iniciatīva sociālā darba profesijas atpazīstamības un izpratnes par to veidošana kopienā.

Žūrija balso par katru kandidātu no tiem, kam ir vienādais punktu skaits pēc iepriekš minētajām kategorijām. Balsojuma rezultāts tiek pieskaitīts anketā iegūtajam punktu skaitam.

  

6.    Prasības pretendentiem

 

Pieteikt konkursā var ikvienu sociālo darbinieku, kuram ir atbilstoša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā.

  

7.    Konkursa norise

Konkurss tiek oficiāli izsludināts Labklājības ministrijas mājaslapā, publicēts katras pašvaldības un sociālā dienesta mājas lapā, laikrakstos.

Konkursa dalībnieku pieteikšanas termiņš: no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada 5. februārim.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē: www.visidati.lv (saite ir pieejama LM mājaslapā), anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem,

 

8.    Iesniegto anketu izvērtēšana

Iesniegtās anketas tiek apstrādātas elektroniski un gala rezultātu apkopojumu vērtē, un uzvarētājus nosaka Labklājības ministrijas, Sociālo darbinieku apvienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas izveidota žūrija.

Žūrija anketas izskata un savu lēmumu pieņem līdz 2017. gada 13.martam.

 

9.    Informācija par apbalvojuma piešķiršanu

Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek publicēts Labklājības ministrijas mājaslapā, informācija tiek sniegta masu medijiem.

 

Par apbalvojuma piešķiršanu un pasniegšanu tā saņēmējs tiek informēts personīgi, viņa pieteicējs un darbadevējs tiek informēts elektroniski un telefoniski un aicināts piedalīties balvas pasniegšanas pasākumā.

 

Informācija par balvas Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016 pasniegšanu tiek publicēta Labklājības ministrijas mājaslapā, paziņota plašsaziņas līdzekļiem, ziņu aģentūrām un balvu saņēmušā sociālā darbinieka dzīves un darbavietas pašvaldības laikrakstiem un citiem attiecīgajā pašvaldībā esošiem plašsaziņas līdzekļiem.

 

 

I.Skrodele-Dubrovska

Tālr. 67021662