gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  
Vispārējiem pakalpojumiem - vienalga, vai tā būtu būvētā vide vai transporta infrastruktūra, kultūras un izklaides pasākumu vietas, vēlēšanu iecirkņi, izglītības un nodarbinātības iespējas, valsts iestāžu informācija internetā, TV raidījumi un virkne citu jomu – ir jābūt pēc iespējas iekļaujošiem, un vēlams, lai par to atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām domātu jau to veidošanas brīdī. 

Pieejamība un nediskriminācija ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem arī Latvijas valsts simtgades pasākumu sagatavošanā un norisē. Tāpēc Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi ieteikumus vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos. 

Pasākumu vides pieejamība nozīmē, ka cilvēks, lai kādi būtu tā funkcionēšanas ierobežojumi, arī vecāka gadagājuma cilvēki, personas ar maziem bērniem, kā arī ikviena cita persona var neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visos sabiedrībai domātos pasākumos. Tas ļautu novērst jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas dēļ.

LM aicina pasākumu organizētājus iesaistīt tajos arī bērnus, kas mācās speciālajās izglītības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošos bērnus un pieaugušos, vecāka gadagājuma cilvēkus, kā arī dienas centru apmeklētājus un ģimenes ar bērniem.

Sabiedrisku un informatīvu pasākumu organizēšanā kā aktīvus un līdzvērtīgus sabiedrības locekļus pēc iespējas vairāk jāiesaista cilvēki ar funkcionēšanas ierobežojumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura), lai minētās cilvēku grupas varētu attīstīt un izmantot savu radošo, māksliniecisko un intelektuālo potenciālu ne tikai sava labā, bet arī sabiedrības bagātināšanai. 
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jābūt iespējai piedalīties un kļūt par Latvijas valsts simtgades svinību notikumu veidotāju. Sakārtotas vides priekšrocības īpaši novērtēs vecāka gadagājuma cilvēki, mazi bērni, vecāki ar bērnu ratiņiem

Latvijā pieejamības jautājums ir nostiprināts ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. To ratificējot, Latvija ir piekritusi pildīt Konvencijā paredzētās saistības, tostarp īstenot cilvēku ar invaliditāti tiesības piedalīties kultūras dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. 

Vadlīnijas Latvijas valsts simtgades pasākumu organizatoram Vides un informācijas pieejamības nodrošināšana un sabiedrības iekļaušana ir pieejamas Labklājības ministrijas interneta vietnē http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas_2014-2020/Vadlnijas_LV100_paskumu_organizatoriem_21042017.pdf   un Latvijas valsts simtgades interneta vietnē http://www.lv100.lv/Uploads/2017/05/09/Vadl%C4%ABnijas%20LV100%20pas%C4%81kumu%20organizatoriem_21042017.pdf .

Vadlīnijas izstrādātas tehniskās palīdzības projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) ietvaros.