gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

logo_ansamblis_krasains.jpg - 79.17 KB 

Pētījums tika īstenots no 2016. gada novembra līdz 2017. gada oktobrim un tas ietvēra padziļinātās intervijas, aptaujas un fokusgrupu diskusijas. Pētījumu veica nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences".

Pētījuma mērķis bija iegūt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas raksturotu šī brīža sociālo dienestu darbību, aptverot visas sociālā darba procesā iesaistītās puses, t.sk. sociālo dienestu klientus un citus pašvaldību iedzīvotājus, sociālo dienestu vadītājus un sociālā darba speciālistus, pašvaldību domju un administrāciju vadītājus, kā arī sociālo dienestu sadarbības partnerus. Pētījumā īpaša uzmanība tika pievērsta priekšstatiem par sociālā dienesta darba mērķiem un uzdevumiem, sociālo dienestu darba organizācijai, darbinieku slodzes, kompetenču un tālākizglītības vajadzību noteikšanai, kā arī līdzšinējām sociālā darba rezultātu novērtējuma pieejām un starpinstitucionālajai sadarbībai. Pētījuma rezultāts ir esošās situācijas raksturojums, uzsākot projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanu. Tas ietver pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtējumu un priekšlikumus identificēto institucionālo un profesionālo šķēršļu mazināšanai un pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

VIDEO: Pētījuma prezentācija un preses konferences ieraksts

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

1. Pētījuma metodoloģijapdf.gif - 641 B 

2. Starpziņojums: Sabiedrības un sociālo dienestu klientu viedoklis par pašvaldību sociālo dienestu darbu pdf.gif - 641 B

3. Starpziņojums: Sociālo dienestu vadītāju un sociālā darba speciālistu apmierinātības mērījumi un to analīze par sociālā darba praksi pdf.gif - 641 B

4. Starpziņojums: Sociāla dienesta sadarbības institūciju un pašvaldību domju vadītāju izpratne par sociālā dienesta vietu un lomu sabiedrībāpdf.gif - 641 B 

5. Gala ziņojums (t.sk. rekomendācijas): Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas rezultāti un to analīzepdf.gif - 641 B 

6. Prezentācijapdf.gif - 641 B 

Pētījums īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Labklājības ministrijas projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (9.2.1.1/15/I/001) ietvaros, lai iespējami efektīvi plānotu projekta aktivitāšu saturu un projekta noslēgumā novērtētu sasniegtos rezultātus.