gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • LM un padotības iestādes piedāvā palīdzību traģēdijas upuriem

Labklājības ministrija (LM) un tās padotības iestādes piedāvā palīdzību traģēdijas upuriem. Cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība sestdien, 23.novembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00 var vērsties Rīgas Domes Labklājības departamentā, Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā.

Papildus informāciju par iespējamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot pa Rīgas Domes bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai 67105048.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina:
Apbedīšanas pabalstu:

 • apdrošinātam cilvēkam tā apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
 • apdrošinātā cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
 • ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš uzņēmies apbedīšanu, ja apdrošinātais cilvēks vai tā apgādībā bijušais ģimenes loceklis

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Ja apdrošinātais cilvēks bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu. Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā jeb 135 Ls.
Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas. Lai pieprasītu pabalstu, ir jāvēršas VSAA.
Apgādnieka zaudējuma pensiju:

 • mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā:
 • bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
 • bērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā:
 • brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
Tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir iepriekš minētajiem cilvēkiem, ja viņi mācās mācību iestādes dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.
Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti 12 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.
Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju, bet ne mazāk par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta katram bērnam (29,25 lati, invalīdam kopš bērnības 48,75 lati).
Bērniem, kuri zaudējuši abus vecākus, apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina gan no tēva, gan no mātes iespējamās vecuma pensijas.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvis sestdien, 23.novembrī, un svētdien, 24.novembrī, no plkst.10.00-16.00 Rīgas Domes Labklājības departamentā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā informēs un pieņems iesniegumus no cietušajiem un tuviniekiem aģentūras piedāvātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā 10 dienu apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cietušajiem un cietušo/bojā gājušo cilvēku tuviniekiem.

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis 116111 nodrošina psiholoģisko palīdzību, konsultācijas un atbalstu ikvienam zvanītājam. VBTAI Krīzes intervences komandas speciālisti strādā notikuma vietā, palīdzot krīžu un konsultāciju centra „Skalbes" psihologiem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

МБ и подчиненные учреждения предлагают помощь жертвам трагедии | 22.11.2013.

Министерство благосостояния (МБ) и подчиненные ему учреждения предлагают помощь жертвам трагедии. Люди, которым необходима помощь, в субботу, 23 ноября, с 10:00 до 16:00 могут обращаться в Департамент благосостояния Рижской думы по ул. Базницас, 19/23, 1-й этаж.

Дополнительную информацию о возможной социальной помощи и социальных услугах можно получить, позвонив по бесплатному информационному телефону Рижской думы 80005055 или 67105048.

Агентство государственного социального страхования обеспечивает:

Пособие на погребение:

 •  застрахованному лицу в случае смерти бывшего на его иждивении члена семьи;
 •  члену семьи застрахованного лица или лицу, которое фактически осуществило погребение, если умерший был застрахованным лицом, безработным, получателем пенсии, возмещения за потерю работоспособности или государственного пособия социального обеспечения;
 •  члену семьи или лицу, которое осуществило погребение

Пособие на погребение в случае смерти застрахованного лица присваивается и выплачивается в размере двойной ежемесячной средней зарплаты платежей умершего. В случае смерти пенсионера или получателя возмещения за потерю работоспособности пособие на погребение присваивается и выплачивается в размере двух пенсий или возмещений.

Если застрахованное лицо было также получателем пенсии или возмещения, выплачивается одно, большее по размеру, пособие. В случае смерти бывшего на иждивении члена семьи или безработного пособие на погребение присваивается в тройном размере государственного пособия социального обеспечения, или LVL 135.

Пособие может быть запрошено в течение 12 месяцев со дня смерти. Чтобы запросить пособие, нужно обращаться в АГСС.

Пенсию по потере кормильца:

 • детям умершего независимо от того, были ли они на иждивении умершего:
 • детям младше 18 лет;
 • детям независимо от возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет;
 • неработоспособным членам семьи, бывшим на иждивении умершего:
 • братьям, сестрам, внукам младше 18 лет, если у них нет работоспособных родителей;
 • братьям, сестрам, внукам независимо от возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет и если у них нет работоспособных родителей;

Право на эту пенсию по достижении 18 лет есть у упомянутых лиц, если они учатся на дневном отделении учебного заведения (на очном обучении полного времени) и не старше 24 лет.

Документы можно подать в любое отделение АГСС. Пенсия по потере кормильца присваивается со дня смерти кормильца, если документы поданы в течение 12 месяцев со смерти кормильца.

Пенсия по потере кормильца рассчитывается, учитывая возможную пенсию по возрасту кормильца, но не менее 65% государственного пособия социального обеспечения на каждого ребенка (29,25 латов, инвалиду с детства 48,75 латов).

Детям, потерявшим обоих родителей, пенсия по потере кормильца рассчитывается с возможной пенсии по возрасту и отца, и матери.

Представитель Государственного агентства социальной интеграции в субботу, 23 ноября и в воскресение, 24  ноября, с 10:00 до 16:00 в Департаменте благосостояния Рижской думы по ул. Базницас, 19/23, 1-й этаж, будет информировать и принимать от пострадавших и близких заявления на предлагаемые агентством услуги социальной реабилитации.

Государственное агентство социальной интеграции предлагает пострадавшим и близким пострадавших/погибших 10-дневные оплаченные услуги социальной реабилитации.

Телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей 116111 обеспечивает психологическую помощь, консультации и поддержку каждому звонящему. Специалисты Команды кризисной интервенции ГИЗПД работают на месте происшествия, помогая психологам кризисного и консультационного центра «Skalbes».

 

Информацию подготовила:

Марика Купче, Руководитель Отдела коммуникации МБ, 67021581, 29538825,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.