gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valdība precizējusi sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma īstenošanas nosacījumus, nosakot, ka vienam sociālajam mentoram vienlaikus tiek piesaistītas ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 20 mērķa grupas personas, tādējādi nodrošinot, ka darbs ar mērķa grupas personām būs individuālāks un mērķtiecīgāks.

To paredz trešdien, 16. augustā, valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi".

Noteikumi arī nosaka, ka sociālo pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina sociālo darbinieka un sociāla mentora pakalpojumu, ir jābūt reģistrētam sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam darbam ar krīzes situācijā nonākušām personām.

Minētie noteikumi nepieciešami tiesiskā regulējuma normu nepārprotamai un skaidrai izpratnei.