gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  

 •  

Nodarbinātība

4.jpg - 30.14 KB

Atbild LM Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts Kristaps Ziediņš.

 

Vai NVA piedāvā atbalstu uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai? 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbniekiem piedāvā atbalsta pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kuru mērķis ir sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):

 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.
Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:
 • konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā);
Ja aģentūras izraudzīts eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo NVA atbalstu:
 • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
 • komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai - ne vairāk kā 2845,74 eiro atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
 • komercdarbības dotācija jaunietim bezdarbniekam (vecumā no 18-29 gadiem), ar kuru NVA noslēgusi līgumu par biznesa plāna īstenošanu, dotācijas apmērs viena biznesa plāna īstenošanai nepārsniedz 3000 eiro;
 • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.
Nodarbinātības valsts aģentūra iepirkuma procedūras rezultātā izvēlas konsultantu un ekspertu pakalpojumu sniedzējus.

Papildus informācija par atbalsta pasākumiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai pieejama vēršoties kādā NVA reģionālajām filiālēm: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=27.

 

Vai iespējams saņemt finansiālu atbalstu nokļūšanai darba vietā, kas atrodas attālāk no pastāvīgās dzīvesvietas?

2013.gada 15.martā tika uzsākts preventīvais bezdarba samazināšanas pasākums „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", kura mērķis ir veicināt komersantu nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atbalstu transporta un dzīvojamo telpu īres izmaksu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas. 

Pasākuma mērķis:

1) sniegt atbalstu bezdarbniekiem no reģioniem, kuros darbu atrast neizdodas, un virzīt tos uz brīvajām darba vietām tuvākajos reģionos un pilsētās;

2) palielināt darba atrašanas iespējas tiem cilvēkiem, kuru dzīvesvietas tuvumā nav viņu prasmēm un spējām atbilstošu brīvu darba vietu.

Ar šī atbalsta pasākuma palīdzību bezdarbniekiem tiek nodrošināta iespēja pieņemt darba piedāvājumus un strādāt, samazinot finansiālos un attāluma šķēršļus nokļūšanai līdz darba vietai, kas bez finansiāla atbalsta saņemšanas būtu apgrūtinoši vai pat neiespējami.

 

Kādu izmaksu segšanai atbalsts tiek paredzēts?

Atbalsts tiek paredzēts:

1) transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ;

2) mājokļa īres izdevumu segšanai, ja nav iespējams vai ir salīdzinoši neizdevīgi katru darba dienu braukt uz darbavietu un atpakaļ (dzīvojamo telpu īres gadījumā, finanšu atlīdzības apmēra noteikšanā tiek ņemtas vērā arī radušās transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ).

 

Cik tālu no dzīvesvietas jāatrodas jaunajai darbavietai?

Atbalsts tiek sniegts bezdarbniekiem, kuri nodibinājuši darba tiesiskās attiecības darbavietā, kas atrodas ne mazāk kā 20 kilometrus no viņu deklarētās dzīvesvietas. Šis attālums tiek noteikts, mērot attālumu kilometros pa sabiedriskā transporta maršrutu vai pa tuvāko izbraucamo ceļu no dzīvesvietas līdz darbavietai.

 

Kādas vakances var tikt aizpildītas?

Atbalsts tiek sniegts, ja atbalsta saņēmējs aizpilda darbavietu, kas vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijusi reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūras datu bāzē, kas uzskatāms par apliecinājums tam, ka darba devējs tiešām meklē darbiniekus attiecīgajā profesijā vai amatā.

Atbalsts tiek sniegt uzsākot darbu visās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās, izņemot Rīgu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem bezdarbniekiem.

 

Kam tiks sniegts atbalsts?

Dalībai pasākumā var pretendēt bezdarbnieki, kuri:

 • pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar konkrēto darba devēju, bezdarbnieka statusā ir bijuši reģistrēti vismaz 2 mēnešus. Pasākumā var iesaistīties bezdarbnieki, kuri bijuši reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk nekā 2 mēnešus, ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
 • darba tiesiskās attiecības nodibinājuši uz nenoteiktu laiku, kuriem ir noteikts normālais darba laiks (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā) un darbinieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā (320 eiro), bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru (640 eiro);
 • vismaz vienu gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā;
 • darba tiesiskās attiecības nodibinājuši ne agrāk kā desmit darba dienas pirms atbalsta pieprasīšanas dienas.

Atbalstu reģionālajai mobilitātei jaunieši - bezdarbnieki var saņemt arī piedaloties pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim" un „Atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem" vai neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās.  

 

Kāds ir atbalsta saņemšanas periods?

Finansiālo atbalstu var saņemt pirmo 4 mēnešu periodā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas.

 

Kāds ir finansiālā atbalsta kopējais apmērs?

Kopējais finanšu atlīdzības apmērs vienam atbalsta saņēmējam mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros nepārsniedz 398,40 eiro.

 

Kāda ir finansiālā atbalsta izmaksas kārtība?

Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avansu 142,29 eiro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā no lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas dienas;
 • par nākamajiem 3 darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša maksājums nepārsniedz 85,37 eiro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas, no kurām proporcionāli katru mēnesi tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 142,29 eiro mēnesī;
 • ikmēneša finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi izmaksā piecu darba dienu laikā pēc transporta un īres izdevumu apliecinošo dokumentu saņemšanas, bet par nākamajiem diviem darba tiesisko attiecību mēnešiem - tajā pašā kārtējā mēneša datumā, kad izmaksāta finanšu atlīdzība par otro darba tiesisko attiecību mēnesi;
 • ja atbalsta saņēmējs pamato, ka izlietojis visu avansa maksājumu pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī, tad nākamos trīs darba tiesisko attiecību mēnešus atlīdzības apmērs noteiks 85,37 eiro apmērā (maksimālā iespējamā robeža);
 • ja izdevumi pirmajā mēnesī bijuši mazāki par 142,29 eiro, tad atlikums, kas atlicis no pirmajā mēnesī saņemtā avansa, tiek ņemts vērā, nosakot atlīdzības apmēru nākamajiem mēnešiem.

 

Kur un kā var pieteikties atbalsta saņemšanai?

Finanšu atlīdzības saņemšanai, darbinieks 10 darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas iesniedz savā NVA reģionālajā filiālē iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, bankas konta numuru un kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • informāciju par darba vietu - komersanta nosaukumu un darba līgumā noteiktās darba vietas adresi, kā arī attālumu kilometros no deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai.

Iesniegumu darbinieks var sagatavot arī aizpildot aģentūras mājas lapā ievietoto veidlapu, un iesniegt to NVA elektroniska dokumenta formā.

Darbinieks iesniegumam pievieno darba devēja izziņu, kur iekļauti darba devēja rekvizīti (nosaukums un reģistrācijas numurs komercreģistrā) un norādīta informācija par darba tiesisko attiecību ilgumu, noteikto darba laiku, darbiniekam noteikto darba algu, amatu vai profesiju un darba veikšanas vietas adresi. Vienlaikus darba devējs izziņā apliecina, ka darba tiesisko attiecību ietvaros darbiniekam netiek kompensēti transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumi.

Lēmumu par mobilitātes atbalsta piešķiršanu NVA pieņem triju darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

 

Vai atbalsta saņemšanai var pretendēt tikai vienu reizi?

Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem atlīdzības saņēmējs var atkārtoti pieteikties ne agrāk kā 36 mēnešus pēc iepriekšējās finanšu atlīdzības saņemšanas beigām, izņemot gadījumus, ja darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas pārbaudes laikā, darba līgums uzteikts svarīgu iemeslu dēļ vai saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktu.

 

Vai valsts atbalstu varēs pieprasīt atpakaļ?

Ja mobilitātes atbalsta pasākuma laikā ar atlīdzības saņēmēju tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, atlīdzības saņēmējam ir pienākums divu darba dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās dienas atlīdzināt pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās.

Papildus informāciju par reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu pieejama vēršoties kādā NVA reģionālajām filiālēm: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=27.

 

Kāds Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts ir pieejams 16 gadus vecam jaunietim?

Lai skolēniem vasaras laikā dotu iespēju iegūt darba prasmes, Nodarbinātības valsts aģentūra 2014.gada gada vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs un augusts) īsteno nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākumā var tikt iesaistītas personas vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuras turpina iegūt pamata vai vidējo izglītību un nodarbinātas vasaras periodā vienu mēnesi. Nodarbinātības valsts aģentūra  darba devējam maksā skolēna darba algas dotāciju 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas un pasākuma laikā tiek nodrošināts arī darba vadītājs, segti apdrošināšanas izdevumi un veselības pārbaužu izmaksas.. Detalizētāku informāciju par pasākumu varat saņemt vēršoties pie NVA ekspertes Vinetas Leončikas (tālr. 67870976, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Tāpat Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz atbalsta pasākumus bezdarba gadījumā, gan personām, kas ieguvušas aģentūrā bezdarbnieka statusu, gan arī personām, kas nav ieguvušas bezdarbnieka statusu.

Bez bezdarbnieka statusa iegūšanas pieejami šādi pakalpojumi:

Karjeras konsultācijas. NVA piedāvā vairākus karjeras konsultāciju veidus, kas paredzētas profesionālās piemērotības, personības un profesiju iezīmju izpētei, informācijas par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām saņemšanai un profesionālo kompetenču atbilstības izpētei. Individuālās karjeras konsultācijas ietvaros ir iespēja saņemt karjeras konsultanta palīdzību, psiholoģisko atbalstu, ieteikumus turpmākās profesionālās karjeras plānošanai, darba pieteikuma dokumentu sagatavošanai (CV, motivācijas vēstule), kā arī palīdzību par to, kā sagatavoties darba intervijai. Karjeras konsultāciju pakalpojums ir pieejams visās aģentūras filiālēs.

CV/Vakanču portāls. Darba meklētājiem portālā tiek piedāvāta iespēja izveidot savu CV un meklēt piemērotu darbu. Ikvienam portāla lietotājam tas ir bezmaksas pakalpojums. Darba devēji sev nepieciešamo darbinieku meklē dažādos veidos - atlasot pretendentus pēc darbības jomas, darba pieredzes, izglītības vai CV ievietošanas laika. Savukārt darba meklētāji darba piedāvājumus var aplūkot, sakārtojot tos pēc darbības jomas, konkrēta reģiona (pilsētas), vakanču publicēšanas datuma u.c. (informācija pieejama NVA mājas lapā: http://cvvp.nva.gov.lv/vakances).

 Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas Jauniešu garantijas ietvaros  NVA piedāvā vairākus citus atbalsta pasākumus, kas domāti jauniešiem, kā, piemēram, „Pirmā darba vieta jaunietim", „Darbam nepieciešamo darba iemaņu iegūšana nevalstiskajā sektorā", „Darbnīcas jauniešiem", neformālo vai profesionālo programmu apguve u.c., taču, lai iegūtu bezdarbnieka statusu, jāatbilst bezdarbnieka statusa iegūšanas kritērijiem, kur viens no tiem ir 15 gadu vecuma sasniegšana.

Informācija par bezdarbnieka statusa iegūšanas kritērijiem pieejama NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=488#bdstatuss.  Informācija par NVA pasākumiem jauniešiem (Jauniešu garantijas pasākumi) pieejama NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433.

Lai sazinātos ar NVA pārvaldes speciālistiem, lūdzam izmantot kontaktinformāciju, kas pieejama NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=27.

 

Esmu 3. grupas invalīde. Kur varu meklēt informāciju par valsts subsidētajām darbavietām invalīdiem, un vai tās attiecas arī uz 3. grupu, vai tikai smagāku invaliditāti?

Subsidētajās darba vietās iesaistās arī personas ar 3.grupas invaliditāti. Interesēties par subsidētajām darba vietām var Nodarbinātības valsts aģentūrā un aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv. Subsidēto darba vietu pasākuma apraksts pieejams aģentūras mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2908&from=0