gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Apmācība un konsultēšanās 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu darba devējam ir pienākums veikt darbinieku apmācību darba aizsardzības jomā. (Sekas, kas var rasties, ja nodarbinātais neievēro darba aizsardzības prasības)

Darba devējam ir pienākums nodrošināt, lai ikviens darbinieks saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīts darba aizsardzības jautājumos, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. (Par darba aizsardzības jautājumiem, uzsākot darba gaitas)

Darbiniekam ir pienākums piedalīties darba devēja rīkotajās apmācībās un instruktāžās darba aizsardzības jomā. (Darbinieka rokasgrāmata drošībai un veselībai darbā)

Uzreiz pēc pieņemšanas darbā katram darbiniekam ir jānodrošina ievadapmācība, iepazīstinot viņu ar darba aizsardzību uzņēmumā, tajā skaitā par šādiem jautājumiem:

1) uzņēmuma darbības veids un būtiskākie riska faktori;
2) riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
3) darba kārtības noteikumi;
4) darba aizsardzības sistēma uzņēmumā;
5) obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
6) drošības zīmes;
7) nodarbināto tiesības un pienākumi;
8) nodarbināto pārstāvniecība;
9) vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;
10) citi darba aizsardzības jautājumi.

Uzsākot darbu, ir jāveic instruktāža, kurā darbiniekus iepazīstina ar veicamo darbu un sagatavotajām instrukcijām, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un instruējot par šādiem jautājumiem:

1) vispārīga informācija par konkrēto iestādi, cehu, iecirkni, objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju;
2) nodarbināto drošas pārvietošanās shēma iestādes, iecirkņa, ceha vai objekta teritorijā;
3) konkrētās darba vietas vai darba veida raksturīgie riska faktori;
4) riska faktoru ietekme uz veselību un drošību;
5) drošas darba metodes;
6) darba aprīkojuma lietošana;
7) individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;
8) rīcība ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;
9) drošības zīmes konkrētajā darba vietā;
10) darba aizsardzības pasākumi;
11) citi darba aizsardzības jautājumi.

Instruktāža ir jāatkārto ne retāk kā reizi gadā (bīstamos darbos - reizi sešos mēnešos), kā arī jāveic tad, ja mainās darba raksturs, tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas vai aprīkojums, noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodslimība, u.c.

Darba devējam jānodrošina apmācība darbiniekiem saprotamā veidā, ņemot vērā darbinieka izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku. Darba devējam ir jāpārliecinās par to, ka darbinieks ir sapratis darba aizsardzības instrukcijas un apmācību.

Instruktāžu organizē darba laikā, atvēlot pietiekami daudz laika pilnīgam un kvalitatīvam materiāla izklāstam, praktisko metožu un paņēmienu apguvei, kā arī zināšanu pārbaudei.

Darbiniekam ir pienākums piedalīties darba devēja rīkotajās apmācībās un instruktāžās darba aizsardzības jomā.

Darba devējam ir tiesības noteikt papildu apmācību darba aizsardzības jautājumos darbiniekam, kurš pārkāpis darba aizsardzības prasības.

Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar darbiniekiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz instruktāžām un apmācību organizēšanu.

Ikvienā uzņēmumā ir jābūt darbiniekiem, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā un ugunsdzēsības pasākumu veikšanā. Darba devējam jārūpējas, lai šie darbinieki būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu. 

Sīkāku informāciju par apmācību darba aizsardzības jautājumos Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"