gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite 

Nelaimes gadījums darbā ir apdrošinātā cilvēka veselībai nodarītais kaitējums vai viņa nāve, ja tā cēlonis ir vienas darbadienas (maiņas) laikā noticis ārkārtējs notikums. Tas varētu būt radies, pildot darba pienākumus, kā arī glābjot jebkuru personu vai īpašumu un novērstu tiem draudošās briesmas.

Nelaimes gadījumu izmeklēšana ir pasākumu kopums, ko veic darba devējs vai Valsts darba inspekcija (VDI), lai noskaidrotu:

 • nelaimes gadījuma cēloņus;
 • nelaimes gadījumu izraisošos traumējošos faktorus;
 • gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi;

un padziļināti analizētu darba vietā notikušu nelaimes gadījumu un noteiktu preventīvos pasākumus nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas mērķi:

 • pamatīga notikušo faktu izpēte;
 • situācijas rekonstruēšana no tehniskā, cilvēka un organizatoriskā viedokļa;
 • riska faktoru novērtēšana, lai novērstu līdzīgu nelaimes gadījumu atkārtošanos.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un reģistrācijas kārtībapdf.gif - 641 B

Darba devējam jāizmeklē tie nelaimes gadījumi, kuri notikuši:

§  uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, ieskaitot darba laika pārtraukumus;

§  pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba laika, tai skaitā atrodoties komandējumā vai darba braucienā;

§  pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba vai dienesta pienākumiem, kā arī ar darba devēja rakstisku rīkojumu vai darba devēja uzdevumā darba vajadzībām izmantojot personisko transportlīdzekli;

§  atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba vai atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā;

§  veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, kas nodrošina darba procesa netraucētu norisi vai vērsta uz darba devēja zaudējumu novēršanu vai cilvēka veselības un dzīvības glābšanu, arī ja nav bijis darba devēja rīkojums;

§  ja, cietušajam pildot darba pienākumus, vienreizēja (ne vairāk kā vienas darba maiņas laikā) darba vides riska faktoru iedarbība uz organismu izraisījusi akūtu slimību vai hroniskas slimības saasināšanos vai cietušā veselības traucējumus izraisījuši dzīvnieki vai kukaiņi, vai veselības traucējumi radušies dabas katastrofas rezultātā;

§  pie cita darba devēja viņa pilnvarotas personas vadībā vai veicot darba vai dienesta pienākumus darba devēja uzdevumā pie cita darba devēja (cita darba devēja teritorijā);

§  ja nav noslēgts darba līgums, bet VDI konstatē, ka cietušais veicis darbu pie darba devēja.

Nelaimes gadījumi jāizmeklē, ja:

 • nelaimes gadījums izraisījis par 1 diennakti ilgāku darbspēju zaudējumu darbiniekam;
 • iestājusies cietušā nāve darba vietā vai cietušais miris darba vides faktoru iedarbības dēļ;
 • cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīs saskares vai koduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.

Ja noticis nelaimes gadījums, darba devējs:

 • nodrošina nelaimes gadījumā cietušajam pirmo palīdzību; 
 • nodrošina medicīnisko palīdzību (nogādā cietušo ārstniecības iestādē vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību).

Līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu!

Ja cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi veselības traucējumi, vai iestājusies cietušā nāve, darba devējam nekavējoties jāziņo gan VDI, gan tuvākajai Valsts policijas nodaļai.

Nelaimes gadījumus izmeklē darba devējs vai VDI.

Darba devējs izmeklē nelaimes gadījumu:

§  ja cietušajam konstatētie veselības traucējumi nav smagi;

§  ja ar nodarbināto notikušais nelaimes gadījums ir ceļu satiksmes negadījums;

§  ja nelaimes gadījums noticis ar profesionālu sportistu sporta spēles, sacensību vai treniņa laikā, kad nelaimes gadījuma iestāšanās risks ir tieši saistīts ar sportista profesionālo darbību un nav novēršams ar preventīviem pasākumiem, un cietušajam iestājušies smagi veselības traucējumi;

§  ja nelaimes gadījums noticis ārvalstī, izņemot gadījumu, ja nelaimes gadījums ir noticis ar personu, kas nav nodarbinātais, bet ir darba ņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām..

 

Nelaimes gadījuma izmeklēšanā darba devējam obligāti nepieciešams iesaistīt darba aizsardzības speciālistu vai personu, kura veic darba aizsardzības speciālista pienākumus, un nodarbināto uzticības personu vai darbinieku pārstāvi (jā uzņēmumā tādi ir). Papildus pēc saviem ieskatiem darba devējs var iesaistīt arī citas personas, ja tas ir nepieciešams efektīvākai nelaimes gadījuma izmeklēšanai.

 

Nelaimes gadījumu var izmeklēt darba aizsardzības speciālists vai darba devēja norīkota persona ja:

§  konstatēts inficēšanās risks;

§  nelaimes gadījums noticis, ja cietušajam darbspēju zaudējums ir uz laiku no vienas līdz trijām diennaktīm;

§  nelaimes gadījums noticis ar profesionālu sportistu;

§  nelaimes gadījums noticis ārvalstī.

Darba devējam 3 darbdienu laikā no ārstniecības iestādes jāpieprasa izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā cietušajam nodarbinātajam. Minēto izziņu ārstniecības iestādei 3 darbdienu laikā, pēc darba devēja vai VDI iesniegtā pieprasījuma saņemšanas, bez maksas jāiesniedz pieprasītājam.

Nelaimes gadījumu izmeklē un aktu par nelaimes gadījumu sastāda 15 darbdienu laikā pēc nelaimes gadījuma. Ja nelaimes gadījums ir noticis ārvalstī, nelaimes gadījumu izmeklē un aktu par nelaimes gadījumu sastāda 30 darbdienu laikā pēc nelaimes gadījuma. Akts jāsagatavo 4 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek pie darba devēja, vienu saņem cietušais vai tā pārstāvis, vienu eksemplāru nosūta VDI un vienu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Ja nelaimes gadījumā cietuši vairāki nodarbinātie, aktu vai atzinumu, sagatavo par katru cietušo vai bojā gājušo.

Darba devējs, pēc akta par nelaimes gadījumu sastādīšanas, visus akta eksemplārus ar pievienotajiem materiāliem septiņu darbdienu laikā iesniedz VDI reģistrēšanai. Aktu par nelaimes gadījumu darbā var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu, elektroniski atbilstoši normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām. No 2014.gada 4.marta aktu par nelaimes gadījumu darbā būs iespējams iesniegt, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu.

Nelaimes gadījumus darba devējs reģistrē un uzskaita nelaimes gadījumu darba uzskaites žurnālā.

Biežāk sastopamie darbā notikušo nelaimes gadījumu cēloņi:

 • darba aizsardzības instrukciju prasību neievērošana;
 • individuālo darba aizsardzības līdzekļu un darba apģērba nelietošana;
 • nepareizu vai nepiemērotu darba paņēmienu izvēle;
 • nepietiekoša uzmanība, veicot darbu;
 • noteiktās darba kārtības neievērošana.

Pasākumi nelaimes gadījumu samazināšanaipdf.gif - 641 B

Sīkāku informāciju par nelaimes gadījumu izmeklēšanu un uzskaiti Jūs varat iegūt, ielūkojoties likumā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumos Nr.950 Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība un Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība.