gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Obligātās veselības pārbaudes 

 

Obligātā veselības pārbaude ir jāveic tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī tiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

 

Obligātās veselības pārbaudes mērķis - nodrošināt savlaicīgu nodarbināto veselības traucējumu atklāšanu un veselības aizsardzību pret darba vides riska faktoru ietekmi. Tādējādi, veicot obligāto veselības pārbaudi, uzlabotos nodarbināto veselība, darba spējas un samazinātos darba kavējumi slimības dēļ.

 

Obligāto veselības pārbaudi veic:

 
 • pirms darba līguma noslēgšanas (pirmreizēja veselības pārbaude);
 • periodiski (periodiskā veselības pārbaude);
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (ārpuskārtas veselības pārbaude);
 • pēc darba devēja iniciatīvas;
 • pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas ieteikuma. 
 

Darba devējs atbilstoši darba vides risku novērtējuma rezultātiem, nosūta nodarbinātos vai personas, pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, pie arodslimību ārsta vai uzreiz laboratorisko un funkcionālo izmeklējumu veikšanai vai pie speciālistiem atbilstoši noteikumu 1. un 2.pielikumam. Izmeklējumu rezultātus nodarbinātais iesniedz arodslimību ārstam veselības pārbaudes laikā.

 

Nosūtot uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam un personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veselības pārbaudes karti divos eksemplāros. No tiem 1 eksemplārs glabājas pie ārsta, otrs jāatdod darba devējam.

 

Izdevumus, kas saistīti ar periodisko veselības pārbaudi, sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas savādāk.

 

Darba devējs pēc nodarbinātā pieprasījuma izsniedz darba devēja apliecinātu nodarbinātā veselības pārbaudes kartes kopiju.

 

Darba devējs uzglabā obligātās veselības pārbaudes kartes ne mazāk kā 10 gadus.

 

Periodiskās veselības pārbaudes nepieciešamas, lai strādājošiem savlaicīgi:

 
 • atklātu arodslimību agrīnās pazīmes un apturētu patoloģiskā procesa tālāku attīstību;
 • diagnosticētu iegūto slimību, kas nav atļauta (kontrindicēta), strādājot attiecīgajā arodā;
 • noteiktu individuālus ārstnieciskos un profilakses pasākumus. 
 

Sīkāku informāciju par obligātajām veselības pārbaudēm Jūs varat iegūt, ielūkojoties 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude".

Videofilma: Obligātās veselības pārbaudes nozīme un būtiskums - arodslimību prevencija

Videofilma: Obligātās veselības pārbaudes un nelaimes gadījumu prevencija

Videopadoms: Obligātās veselības pārbaudes nozīme un arodslimību prevencija

Videopadoms: Obligātās veselības pārbaudes un nelaimes gadījumu prevencija