gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite 

Nelaimes gadījums darbā ir apdrošinātā cilvēka veselībai nodarītais kaitējums vai nāve, ja to cēlonis ir vienas darbadienas (maiņas) laikā noticis ārkārtējs notikums. Tas varētu būt radies, pildot darba pienākumus, kā arī rīkojoties, lai glābtu jebkuru personu vai īpašumu un novērstu tiem draudošās briesmas.

Nelaimes gadījumu izmeklēšana ir pasākumu kopums, ko veic izmeklēšanas darba devējs vai Valsts darba inspekcija (VDI), lai noskaidrotu:

 • nelaimes gadījuma cēloņus;
 • nelaimes gadījumu izraisošos traumējošos faktorus;
 • gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi;
 • un padziļināti analizētu darba vietā notikušu nelaimes gadījumu un noteiktu preventīvos pasākumus nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai.

Nelaimes gadījumi jāizmeklē, ja:

 • nelaimes gadījums izraisījis par 1 diennakti ilgāku darbspēju zaudējumu darbiniekam;
 • iestājusies cietušā nāve darba vietā vai cietušais miris darba vides faktoru iedarbības dēļ;
 • cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīs saskares vai koduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.

Darba devējam jāizmeklē tie nelaimes gadījumi, kuri notikuši:

 • uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, ieskaitot darba laika pārtraukumus;
 • pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba laika, tai skaitā atrodoties komandējumā vai darba braucienā;
 • pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba vai dienesta pienākumiem, kā arī ar darba devēja rakstisku rīkojumu vai darba devēja uzdevumā darba vajadzībām izmantojot personisko transportlīdzekli;
 • atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba vai atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā;
 • veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, kas nodrošina darba procesa netraucētu norisi vai vērsta uz darba devēja zaudējumu novēršanu vai cilvēka veselības un dzīvības glābšanu, arī ja nav bijis darba devēja rīkojums;
 • ja, cietušajam pildot darba pienākumus, vienreizēja (ne vairāk kā vienas darba maiņas laikā) darba vides riska faktoru iedarbība uz organismu izraisījusi akūtu slimību vai hroniskas slimības saasināšanos vai cietušā veselības traucējumus izraisījuši dzīvnieki vai kukaiņi, vai veselības traucējumi radušies dabas katastrofas rezultātā;
 • pie cita darba devēja viņa pilnvarotas personas vadībā vai veicot darba vai dienesta pienākumus darba devēja uzdevumā pie cita darba devēja (cita darba devēja teritorijā);
 • ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatē, ka cietušais veicis darbu pie darba devēja.

Biežāk sastopamie darbā notikušo nelaimes gadījumu cēloņi:

 • darba aizsardzības instrukciju prasību neievērošana;
 • individuālo darba aizsardzības līdzekļu un darba apģērba nelietošana;
 • nepareizu vai nepiemērotu darba paņēmienu izvēle;
 • nepietiekoša uzmanība veicot darbu;
 • noteiktās darba kārtības neievērošana.

Pasākumi nelaimes gadījumu samazināšanai

Par notikušo nelaimes gadījumu darbiniekiem un nelaimes gadījuma lieciniekiem ir nekavējoties jāziņo darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam. Citas personas, kurām ir ziņas par notikušo nelaimes gadījumu, ziņo par to VDI.

Nelaimes gadījumus izmeklē darba devējs vai VDI, kas sagatavo aktu par notikušo nelaimes gadījumu darbā (4 eksemplāros), no kuriem vienu eksemplāru saņem cietušais vai tā pārstāvis.

Par visiem darba vietā notikušajiem nelaimes gadījumiem darba devējam jāziņo VDI. Savukārt, ja cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve, darba devējam nekavējoties jāziņo gan VDI, gan tuvākajai Valsts policijas nodaļai.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas mērķi:

 • pamatīga notikušo faktu izpēte;
 • situācijas rekonstruēšana no tehniskā, cilvēka un organizatoriskā viedokļa;
 • riska faktoru novērtēšana, lai novērstu līdzīgu nelaimes gadījumu atkārtošanos.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un reģistrācijas kārtība

Visos legāli noformēta darba gadījumos, nodarbinātajam sociālo aizsardzību garantē Latvijas Republikas normatīvie akti. Saskaņā ar likumu Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra piešķir nodarbinātajam, kas cietis darbā notikušajā nelaimes gadījumā, ārstniecības, rehabilitācijas un ar to saistīto papildu izdevumu atlīdzību un kompensāciju par darbspēju zaudējumu.

Sīkāku informāciju par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un uzskaiti var atrast, ielūkojoties Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība".