gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

LATVIJAS PREZIDENTŪRAS ES PADOMĒ LAIKĀ RĪGĀ NOTIEKOŠIE LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS KOMPETENCES PASĀKUMIAugsta līmeņa dzimumu līdztiesības ekspertu grupa
2015.gada 22.-23.janvāris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Augsta līmeņa darba grupā par dzimumu līdztiesības jautājumiem piedalās ES dalībvalstu augsta līmeņa ierēdņi, kuri ir atbildīgi par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu un koordinēšanu, pārsvarā no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas, Padomes Ģenerālsekretariāta un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pārstāvji. Viens no darba grupas uzdevumiem ir proaktīvi atbalstīt Prezidentūras darbu, identificējot politikas un jautājumus ES līmenī, kas būtu jāskata no dzimumu līdztiesības aspekta.


ES Padomes Sociālās aizsardzības komitejas (SPC) neformālā sanāksme
2015.gada 2.-3.februāris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Sociālās aizsardzības komiteja pilda padomdevējas lomu Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomei (EPSCO), un ir izveidota saskaņā ar Līgumu par ES darbību (160.pants). Sociālās aizsardzības komiteja ir sadarbības platforma, kurā tiekas politiku plānotāji no visām ES dalībvalstīm un Eiropas Komisijas. Tās būtisks un nozīmīgs pienesums ir sekot līdzi un analizēt sociālo situāciju ES kopumā, kā arī sociālās aizsardzības politikas attīstību ES dalībvalstīs. Komitejā tiek veicinātas diskusijas un nodrošināta sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas politiku izvēlēto virzienu koordinācija.


Nodarbinātības komitejas (EMCO) un Sociālās aizsardzības komitejas (SPC) konference par iekļaujošiem darba tirgiem

2015.gada 3.-4.februāris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas kopīgā konference „Iekļaujoši darba tirgi ES: uzlabotas darba vietu kvalitātes un iekļaušanas loma” pievērsīsies divām būtiskām jomām, kas pēdējo gadu laikā arvien vairāk nonākušas uzmanības centrā, apspriežot nodarbinātības un sociālos jautājumus:
•    darba vietu kvalitāte, ieskaitot algas un segmentācijas jautājumus;
•    ilgtspējīga iekļaušana darba tirgū, ieskaitot minimālo ienākumu shēmu nozīmi.
Konferencē piedalīsies dalībnieki no ES dalībvalstīm, ES institūcijām un starptautiskām organizācijām, kā arī sociālie partneri.


ES Padomes Nodarbinātības komitejas (EMCO) neformālā sanāksme
2015.gada 4.-5.februāris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Nodarbinātības komiteja pilda padomdevējas lomu Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomei (EPSCO), un ir izveidota saskaņā ar Līgumu par ES darbību (150.pants). Tās mērķis ir koordinācijas veicināšana starp ES dalībvalstīm nodarbinātības un darba tirgus politikas jomā. Nodarbinātības komitejā piedalās visu ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji.


ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupas sanāksme
2015.gada 22.aprīlis, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Sociālo jautājumu darba grupā piedalās ES dalībvalstu pārstāvji, un tās uzdevums ir ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) darba kārtības sagatavošana darba tiesību, darba aizsardzības, nodarbinātības, sociālās politikas un dzimumu līdztiesības jautājumos. Sanāksmē Rīgā plānots izskatīt EPSCO neformālās sanāksmes rezultātus nodarbinātības un sociālās politikas jomā.


Prezidentūras konference par darba aizsardzību
2015. gada 27. – 28. aprīlis, viesnīca „Tallink”, Rīgā

Prezidentūras konferencē par darba aizsardzību tiks diskutēts par aktīvu rīcību, lai īstenotu aktivitātes, kas izriet no ES stratēģiskā ietvara par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam. Papildus Eiropas informatīvās kampaņas “Veselīgas darbavietas uzvar stresu” ietvaros uzņēmumiem tiks pasniegtas arī Eiropas līmeņa labas prakses balvas.


Savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanās (MISSOC)
2015.gada 5.-6.maijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

ES Savstarpējās informēšanas sistēma par sociālo aizsardzību ir dalībvalstu ekspertu tīkls, kas sniedz detalizētu, salīdzinošu un regulāri atjaunotu informāciju par valstu sociālās aizsardzības sistēmām.


Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem
2015.gada 11.-12.maijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta līdzdalībai darba tirgū un bērnu ar invaliditāti tiesību jautājumiem. Tikšanās laikā tiks novērtēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas progress un Eiropas invaliditātes stratēģijas 2010.-2020. gadam virzības vidusposma izvērtējums.


Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksme
2015. gada 26. – 27. maijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Vecāko darba inspektoru komiteja ir izveidota ar Eiropas Komisijas lēmumu, lai apzinātu, analizētu un risinātu praktiskās problēmas, kas saistītas ar tiesību aktu darba drošības un veselības aizsardzības jomā prasību ieviešanu darba vietās. Pasākums, kuru sadarbībā ar Eiropas Komisiju rīko Valsts darba inspekcija, iekļauj tematisko dienu 2015. gada 26. maijā  “Efektīva darba inspekciju darbība: kontrole pret padomu došanu”, kurā tiks diskutēts par dažādām inspicēšanas (darba) metodēm un sankcijām drošas un veselīgas darba vides nodrošināšanai. 27.maijā notiks SLIC 68. plenārsēde.


Publisko nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme

2015.gada 11-12.jūnijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls izveidots 2014. gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem, lai veicinātu nodarbinātības dienestu pakalpojumu efektivitāti un sniegtu ieguldījumu Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanā. Tīklā piedalās ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji. Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes trešā sanāksme notiks Rīgā, un to sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Nodarbinātības valsts aģentūra.


Konference par deinstitucionalizāciju un sociālās aprūpes politikas attīstību Eiropā
2015.gada 15.jūnijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Konferenci „Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā” organizē Labklājības ministrija ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, lai turpinātu aizsāktās diskusijas par augstas kvalitātes sociālajiem pakalpojumiem un sociālo iekļaušanu. Konferences ietvaros Eiropas valstu politikas veidotāji un ieviesēji, sociālo pakalpojumu sniedzēji un nevalstiskās organizācijas, kas atrodas dažādos deinstitucionalizācijas procesa posmos, dalīsies pieredzē, savstarpēji mācīsies, identificēs šķēršļus un iepazīsies ar labo praksi.