gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas prezidentūras rezultāti labklājības nozarē
 
Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Latvijas prezidentūra ir veiksmīgi virzījusi gan aktuālos ES tiesību aktu projektus, gan arī vadījusi ministru un ekspertu līmeņa diskusijas par politikas aktualitātēm, izvirzot tālākās nodarbinātības un sociālās politikas attīstības tendences ES.
 
Attiecībā uz aktuālajiem ES tiesību aktu projektiem īpaši jāuzsver tie, par kuriem esam panākuši vienošanos, tajā skaitā:
  1. Direktīva par jūrnieku darba tiesībām (panākta gala vienošanās ar EP),
  2. Lēmums par jaunām nodarbinātības vadlīnijām, ko jāņem vērā dalībvalstīm, īstenojot savas nodarbinātības politikas,
  3. Lēmums par ES dalībvalstu pievienošanos SDO Protokolam pret piespiedu darbu u.c.
Savukārt, runājot par politikas aktualitātēm, īpaši vēlos atzīmēt jautājumus, par kuriem Latvijas prezidentūras vadībā ir pieņemti Padomes secinājumi, tajā skaitā:
  1. Iekļaujoša līdzdalība darba tirgū, ar uzsvaru uz darbavietu kvalitāti, atbilstošiem ienākumiem un ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanu (marta EPSCO),
  2. Darba aizsardzības jomas aktuālie izaicinājumi (marta EPSCO),
  3. Sieviešu un vīriešu saņemto pensiju atšķirību novēršana (jūnija EPSCO) u.c.
Latvijas prezidentūra organizēja nodarbinātības un sociālās politikas ministru diskusijas par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar Ekonomiskās un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanu. Šajā jomā īpaši uzsvērām sociālā dialoga lomu (neformālā EPSCO: darba kārtībapdf.gif - 641 B, diskusiju dokumentspdf.gif - 641 B un kopsavilkumspdf.gif - 641 B), kā arī dalībvalstu sadarbību un politiku koordinēšanu, veidojot labi darbojošos darba tirgus un ilgtspējīgas sociālās aizsardzības sistēmas (jūnija EPSCO).
 
Papildus Latvijas prezidentūra nodrošināja ES dalībvalstu viedokļa koordinēšanu arī globāla mēroga pasākumosANO Sieviešu statusa komisijas sesijā (Ņujorka, marts) un Starptautiskajā darba konferencē (Ženēva, jūnijs).