gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība


14.aprīlis

Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Linda Pauga un Egita Šķibele


15.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Līga Klemere


17.aprīlis

 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2004/689/EK
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Linda Pauga


27.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā referente Natālija Pīlipa


28.aprīlis

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu attiecībā uz priekšfinansējumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvai
 • Jaunatnes garantijas ieviešana
 • Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.3/2015 par Jaunatnes garantiju
 • Dažādi (invaliditātes jautājumi)
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa