gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

8.janvāris
• Bulgārijas prezidentūras darba programmas prezentācija
• Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija

  •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

9.janvāris
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

  •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

12.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

15.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa

17.-18.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

  •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

19.janvāris
Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru kvalitatīvai un efektīvai māceklībai

  • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga
29.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa