gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Februāra sanāksmju darba kārtība

6.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

8.februāris
Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru kvalitatīvai un efektīvai māceklībai

  • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.-14.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

15.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

20.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa

21.februāris
• Padomes secinājumu projekts par 2018.gada Ikgadējo izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
• Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru kvalitatīvai un efektīvai māceklībai

  • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

26.februāris
Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere