gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība

4.jūnijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

5.jūnijs
•Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni: dzīvescikla pieeja
•Eiropas Sociālais fonds plus un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds
•Padomes secinājumu projekts par integrētām bērnu attīstības politikām kā instrumentu nabadzības samazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

15.jūnijs
•Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.jūnijs
Bulgārijas prezidentūras noslēgums
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga