gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība

3.maijs
Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni: dzīvescikla pieeja
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

7.-8.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

14.maijs
Padomes lēmumu projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

15.maijs
• Padomes secinājumu projekts par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.6/2018 „Darbaspēka brīva pārvietošanās - pamatbrīvība nodrošināta, bet mērķētāka ES fondu izmantošana sekmētu darbinieku mobilitāti?"
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

16.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

17.maijs
• Padomes secinājumu projekts par integrētām bērnu attīstības politikām kā instrumentu nabadzības samazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai
• Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

18.maijs
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

23.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.maijs
• Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni: dzīvescikla pieeja
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
• Padomes lēmumu projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

28.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

29.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

30.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga