gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Februāra sanāksmju darba kārtība

2.februāris

Padomes secinājumu projekts „Atbalsts Eiropas Invaliditātes stratēģijas 2010.-2020.gadam īstenošanai"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

3.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu (2012)
 • Ietvars Prezidentūras ziņojumam par romu integrāciju
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova un Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

7.februāris

 • Priekšlikums padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām
 • Padomes secinājumu projekts saistībā ar Ikgadējo izaugsmes ziņojumu 2011.gadam
 • Informācija par pamatiniciatīvu „Programma jaunām prasmēm un darba vietām"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

8.februāris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011-2020)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

9.februāris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas platformu pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas sociālās un teritoriālās kohēzijas ietvars

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

16.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011-2020)
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu, kas ir uzņēmuma iekšienē nosūtītie darbinieki, ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

18.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par bērnu nabadzību un labklājību
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas platformu pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas sociālās un teritoriālās kohēzijas ietvars
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.februāris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011-2020)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

24.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par Vienoto ziņojumu par nodarbinātību Ikgadējā ziņojuma par izaugsmi 2011.gadā kontekstā: nodarbinātības politiku politiskā vadība
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas platformu pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas sociālās un teritoriālās kohēzijas ietvars
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonālās nodarbinātības nolūkos
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova