gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

2007.gada 22.februārī Briselē notiks Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk - Padome) sanāksme, kuras darba kārtībā ir ietverti šādi jautājumi:

1) Gatavošanās pavasara Eiropadomei:

a)      galvenās norādes, kas balstītas uz b) līdz f) punktā minētajiem dokumentiem,

b)      Komisijas paziņojums pavasara Eiropadomei „Īstenojot atjaunoto Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai",

c)       Kopējā ziņojuma par nodarbinātību 2006.-2007.gadā projekts,

d)      Komisijas rekomendācija Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku ieviešanu 2007.gadā,

e)      Kopējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2007.gadā projekts,

f)        Komisijas 2007.gada ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par sieviešu un vīriešu līdztiesību;

2)    Gatavošanās Trīspusējam sociālajam samitam;

3)    Eiropas demogrāfisko izmaiņu iespējas un izaicinājumi:

a)      Eiropas diskusijas par demogrāfiskajam izmaiņām strukturēšana,

b)      Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projekts „Eiropas demogrāfisko pārmaiņu radītās iespējas un izaicinājumi: vecāku cilvēku ieguldījums ekonomiskajā un sociālajā attīstībā"

4)    Nodarbinātības komitejas 2007.gada darba programma;

5)    Sociālās aizsardzības komitejas 2007.gada darba programma.

Sadaļā Dažādi ir iekļauts Komisijas paziņojums „Jaunā Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2007.-2013.gadam", par kuras sagatavošanas gaitu informēs Komisija. Ņemot vērā, ka paziņojums vēl nav publicēts, Latvijas nostāja par stratēģiju tiks formulēta detalizētākā pozīcijā, kas tiks izstrādāta, konsultējoties ar līdzatbildīgajām institūcijām un sociālajiem partneriem.

II. Latvijas nacionālā pozīcija

1.    Gatavošanās pavasara Eiropadomei:

b)     galvenās norādes, kas balstītas uz b) līdz f) punktā minētajiem dokumentiem,

c)      Komisijas paziņojums pavasara Eiropadomei „Īstenojot atjaunoto Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai",

d)     Kopējā ziņojuma par nodarbinātību 2006.-2007.gadā projekts,

e)     Komisijas rekomendācija Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku ieviešanu 2007.gadā,

f)       Kopējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2007.gadā projekts,

g)     Komisijas 2007.gada ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par sieviešu un vīriešu līdztiesību

Gatavojoties pavasara Eiropadomes sanāksmei, Nodarbinātības komiteja un Sociālās aizsardzības komiteja izstrādāja galveno norāžu projektu, kas balstīts uz vairākiem dokumentiem (galvenokārt, uz Komisijas paziņojumu „Īstenojot atjaunoto Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai", kā arī Kopēju ziņojumu par nodarbinātību un Kopējo ziņojumu par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu).

Galvenajās norādēs kā vispārējs secinājums minēta Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai pozitīvā ietekme uz darba tirgus attīstību. Neraugoties uz globalizācijas radītām pārmaiņām, bezdarbu, sabiedrības novecošanu, kā arī sociālās atstumtības problēmām, ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību nabadzības izskaušanai līdz 2010.gadam. Galvenajās norādēs tiek uzsvērts, ka sabiedrības un privātais ieguldījums pētniecībā un attīstībā ir galvenie uzdevumi, lai veiksmīgi sasniegtu nodarbinātības un sociālās politikas mērķus.

Ņemot vērā optimāli funkcionējoša darba tirgus nepieciešamību, nodarbinātības jomā galvenajās norādēs tiek uzsvērti šādi jautājumi:

 • darba tirgus attīstības veicināšana, veidojot politikas, kas sekmē iedzīvotāju piekļuvi darba tirgum, nodrošina modernas sociālās aizsardzības sistēmas un attīsta darbinieku pielāgošanās spējas un jaunu prasmju apguvi;
 •  elastības un drošības iespēju izmantošana;
 •  iesāktā darba, īstenojot dzīves cikla pieeju darba tirgū turpināšana.

Vienlaikus sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā būtiskākie jautājumi ir:

 • bērnu nabadzības apkarošana kā viena no būtiskākajām prioritātēm;
 • reformas, lai aizsargātu vecāka gada gājuma cilvēkus (it īpaši sievietes) no nabadzības un nodrošinātu atbilstošus dzīves nosacījumus;
 • izglītības nevienlīdzības un diskriminācijas novēršana, lai panāktu migrantu sociālo integrāciju un etnisko minoritāšu iekļaušanu.

Padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmē plānots:

 • pieņemt galvenās norādes pavasara Eiropadomei,
 • pieņemt Kopējo ziņojumu par nodarbinātību,
 • panākt politisku vienošanos par Komisijas rekomendāciju Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku ieviešanu 2007.gadā,
 • pieņemt Kopējo ziņojumu par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu.

Latvijas pozīcija:

Par galvenajām norādēm:

Latvija atbalsta galveno norāžu pavasara Eiropadomei pieņemšanu. Uzskatām, ka dalībvalstīm ir nepieciešams pievērst uzmanību ne tikai globalizācijas radītajām pārmaiņām, bezdarba un sabiedrības novecošanas problēmām, bet arī nabadzības izskaušanai. Vienlaikus ir nepieciešams veicināt darba tirgus attīstību, uzlabojot darba kvalitāti un ieguldot cilvēkkapitālā un mūžizglītībā.

Par dokumentiem, uz kuriem balstoties izstrādātas galvenās norādes:

 • Latvija atbalsta Kopējā ziņojuma par nodarbinātību pieņemšanu,
 • Latvija atbalsta politisku vienošanos par Komisijas rekomendāciju Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku ieviešanu 2007.gadā,
 • Latvija atbalsta Kopējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu pieņemšanu.

Latvijas nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar līdzatbildīgajām institūcijām (Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) un sociālajiem partneriem (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju).

2.    Gatavošanās Trīspusējam sociālajam samitam

2002.gadā Komisija ierosināja izveidot Trīspusējo sociālo samitu, lai veicinātu sociālo partneru līdzdalību un palielinātu viņu ieguldījumu Lisabonas stratēģijas izaugsmes un nodarbinātības mērķu sasniegšanā. Tādejādi sociālie partneri tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procedūrā, katru gadu pirms Eiropadomes sanāksmes rīkojot Trīspusējo sociālo samitu. Trīspusējā sociālajā samitā ir pārstāvēti sociālie partneri, pašreizējās, kā arī divu turpmāko Prezidentūru valdību vadītāji un Komisijas pārstāvji.

Ņemot vērā, ka Padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmē šis jautājums ir ietverts informatīvā nolūkā, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.

3.    Eiropas demogrāfisko izmaiņu iespējas un izaicinājumi:

a)       Eiropas diskusijas par demogrāfiskajam izmaiņām strukturēšana,

b)       Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projekts „Eiropas demogrāfisko pārmaiņu radītās iespējas un izaicinājumi: vecāku cilvēku ieguldījums ekonomiskajā un sociālajā attīstībā"

Rezolūcijas projektā tiek uzsvērtas demogrāfisko pārmaiņu radītās iespējas iepretim esošajām problēmām. Akcentējot vecāka gada gājuma cilvēku ieguldījumu sabiedrības sociālajā un ekonomiskajā attīstībā, tiek norādītas paredzamās aktivitātes demogrāfisko pārmaiņu iespējamajam risinājumam un visu Eiropas Savienības pilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Rezolūcijas projektā Komisija tiek aicināta turpināt demogrāfisko pārmaiņu novērošanu un analīzi, turpināt strādāt ar demogrāfisko pārmaiņu radītajām iespējām un problēmām horizontālā līmenī un veicināt strukturētu un ilgtspējīgu dialogu gan dalībvalstīs, gan starp dalībvalstīm. Vienlaikus dalībvalstis saistībā ar demogrāfisko izmaiņu radītajām pārmaiņām tiek aicinātas attīstīt un maksimāli izmantot vecāku cilvēku potenciālu sniegt ieguldījumu sabiedrības vispārējā labklājībā un uzlabot vecāku cilvēku aktīvas dalības darba tirgū iespējas, kā arī atbalstīt visu līmeņu iniciatīvas, kas sekmē paaudžu solidaritāti.

Padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmē plānots:

 • pieņemt rezolūcijas projektu,
 • rīkot ministru diskusiju par šādiem jautājumiem:

1.       Vai Padome uzskata, ka Lisabonas stratēģija un atvērtās koordinācijas metode ir pietiekams ietvars, lai nodrošinātu dalībvalstis to pūliņos rīkoties atbilstoši demogrāfiskajām pārmaiņām, vai arī mums būtu nepieciešams noteikt papildu uzdevumus, mērķus un darba metodes, lai veicinātu pārraudzību un pieredzes apmaiņu Eiropas Savienības līmenī?

2.       Vai dalībvalstis piekrīt, ka, lai risinātu ar demogrāfiskajām pārmaiņām saistītos jautājumus, būtu jāattīsta daudzgadu pieeja?

3.       Vai izklāstītais prioritāšu saraksts ir piemērots, lai sagatavotos ar demogrāfiskajām pārmaiņām saistītajiem jautājumiem, kuri var rasties diskusijās Padomē?

4.       Vai dalībvalstis piekrīt, ka Komisijas ikgadējā progresa ziņojumā būtu lietderīgi izvērtēt panākumus, ko dalībvalstis guvušas, risinot demogrāfisko pārmaiņu jautājumu?

Latvijas pozīcija:

Par rezolūcijas projektu:

Latvija atbalsta rezolūcijas projekta pieņemšanu, jo tajā skartās problēmas ir aktuālas arī Latvijā.

Par diskusiju jautājumiem:

Uzskatām, ka Lisabonas stratēģijā noteiktie mērķi un darbības virzieni, kā arī atvērtās koordinācijas metodes pielietošana šobrīd ir pietiekams ietvars, lai nodrošinātu dalībvalstu iespējas efektīvi risināt ar demogrāfiskiem izaicinājumiem saistītos jautājumus. Tāpēc jauni kopīgi mērķi šobrīd nav nepieciešami un nebūtu lietderīgi.

Attiecībā uz daudzgadu pieeju demogrāfijas jautājumu risināšanai, uzskatām, ka šāda pieeja varētu palīdzēt risināt demogrāfiskās problēmas dalībvalstīs, jo ļautu plānot un koordinēt procesus.

Latvija atbalsta izvirzīto prioritāšu sarakstu, taču uzskatām, ka uzmanība būtu jāpievērš arī vecāku cilvēku apmācību un izglītības, kā arī sabiedrības veselības jautājumiem.

Latvija piekrīt, ka turpmākajos Komisijas progresa ziņojumos varētu tikt ietverts dalībvalstu progresa izvērtējums attiecībā uz demogrāfisko jautājumu risināšanu, tomēr to būtu efektīvi darīt ne biežāk kā reizi 5 gados.

Latvijas nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar līdzatbildīgajām institūcijām (Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) un sociālajiem partneriem (Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pensionāru federāciju).

4.    Nodarbinātības komitejas 2007.gada darba programma

Nodarbinātības komitejas 2007.gada darba programmā ir norādīti būtiskākie jautājumi, kuriem komiteja plāno pievērst uzmanību šajā gadā. Nodarbinātības komiteja pārskatītās Lisabonas stratēģijas kontekstā plāno pievērst uzmanību Eiropas nodarbinātības stratēģijas ieviešanas uzraudzībai. Vienlaikus ir plānots darbs pie indikatoru, lai izvērtētu nodarbinātības izmaiņas, uzlabošanas.

Ņemot vērā, ka Padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmē šis jautājums ir ietverts informatīvā nolūkā, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.

5.    Sociālās aizsardzības komitejas 2007.gada darba programma

Sociālās aizsardzības komitejas 2007.gada darba programmā ir iezīmēti būtiskākie darbības virzieni.  Komiteja plāno turpināt darbu pie atvērtās koordinācijas metodes ieviešanas sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomās. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja pievērsīs uzmanību tādiem jautājumiem kā elastība un drošība, demogrāfiskās izmaiņas un aktīva sociālā iekļaušana.

Ņemot vērā, ka 2007.gada 22.februāra sanāksmē šis jautājums ir ietverts informatīvā nolūkā, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.