gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru
2008.gada 30.-31.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

Neformālās sanāksmes darba kārtība

2008.gada 30.-31.janvārī Brdo, Slovēnijā notiks Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dzimumu līdztiesības ministru neformālā sanāksme (turpmāk - neformālā sanāksme).

Slovēnijas prezidentūra, ņemot vērā gan tās prioritātes, gan līdzšinējos Eiropas Komisijas centienus dzimumu līdztiesības jomā, neformālās sanāksmes laikā galveno uzmanību plāno pievērst sieviešu un vīriešu līdzvērtīgai dalībai lēmumu pieņemšanā, kā arī sabiedriskajos procesos kopumā. Vienlaikus neformālās sanāksmes laikā tiks skarti arī jautājumi saistībā ar līdzvērtīgu iespēju meitenēm nodrošināšanu, kā arī dzimumu līdztiesības politiku nozīmi attīstības sadarbības kontekstā.

Lai veicinātu sekmīgu viedokļu apmaiņu saistībā ar esošajām un plānotām aktivitātēm dalībvalstīs dzimumu līdztiesības jomā, Slovēnijas prezidentūra aicina ministrus diskutēt par vienu no trīs izvirzītajām tēmām:

  • līdzsvarota sieviešu un vīriešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, lai veicinātu ES mērķu sasniegšanu un sekmētu abu dzimumu līdzsvarotu līdzdalību politisko lēmumu pieņemšanā;
  • atbalsts Lisabonas nodarbinātības mērķu sasniegšanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai, izskaužot dzimumu stereotipus izglītībā, tādējādi mazinot darba tirgus segregāciju pēc dzimuma;
  • dzimumu līdztiesības veicināšana attīstības sadarbībā kontekstā.

Latvijas nostāja

Labklājības ministre plāno piedalīties ministru diskusijās saistībā ar neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu par atbalstu Lisabonas nodarbinātības mērķu sasniegšanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai, izskaužot dzimumu stereotipus izglītībā, tādējādi mazinot darba tirgus segregāciju pēc dzimuma. Lai veicinātu ministru diskusiju par šo tēmu, Slovēnijas prezidentūra aicina dalībvalstis sniegt viedokli par šādu jautājumu:

Kā meiteņu un jaunu sieviešu inovatīvais potenciāls un talanti var tikt pēc iespējas pilnīgāk izmantoti, mudinot sievietes izvēlēties netradicionālu izglītību, tādējādi sekmējot horizontālās un vertikālās dzimumu segregācijas mazināšanu darba tirgū?  

Ņemot vērā ES mērķi kļūt par konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, viens no Lisabonas stratēģijas uzdevumiem ir sekmēt sieviešu nodarbinātības līmeņa palielināšanos. Tāpēc izglītības un apmācību sistēmai ir būtiska loma ne tikai darba tirgum nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanā, bet arī dzimumu stereotipu mazināšanā.

Ar mērķi mazināt dzimumu segregāciju darba tirgū, pirmkārt, ir nepieciešams pilnveidot izglītības sistēmu, lai jau socializācijas procesā netiktu atražoti stereotipi par dzimumu lomu dalījumu sabiedrībā.

Statistikas dati liecina, ka Latvijā vīriešu un sieviešu izvēlē attiecībā uz profesiju pastāv būtiskas atšķirības, tādejādi atspoguļojot segregāciju pēc dzimuma arī darba tirgū. Sievietes izvēlas studēt galvenokārt sociālās, humanitārās, veselības aprūpes u.c. zinātnes, kas darba tirgū ir vienas no viszemāk apmaksātajām nozarēm. Piemēram, 2005.gadā no visiem absolventiem sievietes bija ieguvušas izglītību šādās jomās: izglītība - 90%, humanitārās zinātnes un māksla - 83%, veselības aprūpe un sociālā labklājība - 90%. Vienlaikus mazāks sieviešu īpatsvars augstskolu absolventu vidū vērojams šādos studiju virzienos: inženierzinātnes, ražošana un būvniecība - 28.5%, dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas - 39.9%.

Tāpēc, lai mazinātu stereotipisku vīriešu un sieviešu studiju izvēli, Latvijā tika īstenots Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana". Vienlaikus, lai apzinātu iemeslus, kāpēc meitenes neizvēlas saistīt savu nākotni ar tehniskajām jomām, tika veikti arī vairāki pētījumi, tostarp izvērtējot eksakto mācību priekšmetu grāmatu saturu (fizika, ķīmija, IT) no dzimumu līdztiesības aspekta. Pētījumu rezultāti atspoguļoja, ka gan vizuālā, gan tekstuālā informācija šajās grāmatās ir balstīta uz dzimumu stereotipiem. Piemēram, 97% ilustrācijās vīriešu dzimuma pārstāvji attēloti kā zinātnieki, akadēmiķi, pētnieki (sievietes - 3%), savukārt sievietes kā vīriešu dzimuma pārstāvja palīdzes vai asistentes attēlotas 87% gadījumu no visām ilustrācijām.

Lai mudinātu grāmatu sastādītājus eksaktajās mācību grāmatās ietvert arī sieviešu sasniegumus zinātnē un iedrošinātu meitenes izvēlēties saistīt karjeru un dzīvi ar zinātni, tika sagatavots izglītojošs materiāls „Sievietes zinātnē vēstures gaitā". Vienlaikus, lai veicinātu mācību grāmatu satura un ilustratīvo materiālu veidošanu abiem dzimumiem draudzīgu un nediskriminējošu, ES Struktūrfondu Nacionālās programmas projekta „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām" ietvaros 2006.gadā tika izstrādātas vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta un vadlīnijas mācību grāmatu veidotājiem „Dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās".

Otrkārt, būtisks faktors ir arī skolotāju attieksme mācību procesā, jo EQAUL projekta ietvaros veiktie pētījumi apliecina stereotipiskus skolotāju uzskatus par zēnu un meiteņu lomu sabiedrībā un piemērotību noteiktām darbības jomām. Pedagogi apliecina, ka eksaktajos mācību priekšmetos viņi lielākas cerības liek uz zēniem, kā rezultātā viņiem tiek pievērsta arī lielāka uzmanība un uzdoti papildu pētnieciska rakstura uzdevumi, tādejādi iedrošinot saistīt nākotnes nodarbošanos ar eksaktajām zinātnēm. Savukārt meitenēm, pēc pedagogu domām, ir zemāka pašapziņa un neticība tam, ka viņas spēs gūt panākumus eksaktajos mācību priekšmetos.

Lai celtu pedagogu zināšanu līmeni par dzimumu līdztiesību un veicinātu vienādu attieksmi pret zēniem un meitenēm, Programmas Dzimumu līdztiesības īstenošanai 2004.-2006.gadam dzimumu līdztiesības jautājumi tika iekļauti skolotāju kvalifikācijas celšanas tālākizglītības programmās, papildus izstrādājot mācību programmu „Pieeja un darba paņēmieni vienādu iespēju nodrošināšanai zēniem un meitenēm". Pēc šīs programmas 2006.gadā tika apmācīti 723 skolotāji un metodiķi no visiem Latvijas reģioniem.

Treškārt, viens no risinājumiem, lai panāktu lielāku sieviešu iesaistīšanos tehniskajās nozarēs ir „pozitīvās diskriminācijas" pasākumi, kas tiek īstenoti, lai atbalstītu sievietes kā mazāk pārstāvēto sabiedrības daļu šajās nozarēs. EQUAL projekta laikā "Atbalsts sievietēm, kuras vēlas kļūt par darba devējām perspektīvajās nozarēs" ietvaros tika atbalstītas sievietes gan no Rīgas, gan no dažādiem Latvijas reģioniem, saņemot finansiālu un konsultatīvu atbalstu sava uzņēmuma dibināšanai un pašreiz jau nodibināti astoņi uzņēmumi Rīgā un Latvijas reģionos. Savukārt, sievietēm, kuras vēlējās darboties tehniskajās nozarēs ietvaros, tika rīkoti apmācību kursi informācijas tehnoloģiju, elektronikas, elektrotehnikas un citās ar tehniskajām nozarēm saistītās jomās, kā arī veidota sadarbība ar tehnisko nozaru darba devējiem, lai nodrošinātu šo kursu beidzējām darba iespējas.

Vienas no perspektīvākajām un visstraujāk augošajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā ir mašīnbūve un metālapstrāde, elektrotehnika un elektronikas rūpniecība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī ķīmija un farmācija, t.i., tās nozares, kurās sievietes pārstāvētas vismazāk. Tāpēc, sadarbībā ar darba devējiem, ir jāmeklē alternatīvas, lai šajās nozarēs arvien vairāk piesaistītu sievietes un padarītu šīs nozares par pievilcīgām arī sievietēm. Vienlaikus ir jāmeklē problēmas risinājumi arī tam, kā mācību procesā par šīm nozarēm ir iespējams ieinteresēt ne tikai zēnus, bet arī meitenes, padarot eksaktos mācību priekšmetus ne tikai par zēnu prioritāti, bet arī aizraujot un iedrošinot meitenes.

Saskaņošana

Informatīvais ziņojums saskaņots ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem (Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību) un nevalstiskajām organizācijām (resursu centrs sievietēm „Marta").