gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

INFORMATĪVAIS  ZIŅOJUMS
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

I Sanāksmes darba kārtība

2010.gada 21.oktobrī Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk - Padome) sanāksme, kuras darba kārtībā ir iekļauti šādi Labklājības ministrijas kompetencē esoši jautājumi:

1) Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm;

2) Padomes secinājumi par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas pārvaldību saistībā ar stratēģiju „ES 2020" un Eiropas semestri;

3) Komisijas paziņojums par iniciatīvu „Jaunatne kustībā";

4) Nodarbinātības komitejas atzinums "Panākt, lai darba pārejas atmaksātos";

5) Sociālās aizsardzības komitejas atzinums par sociālo aspektu saistībā ar stratēģiju „ES 2020".

II Latvijas nacionālā pozīcija

1) Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politiku pamatnostādnēm

Priekšlikums paredz, ka dalībvalstīm, izstrādājot nodarbinātības politiku, ir jāņem vērā nodarbinātības pamatnostādnes, kas izklāstītas priekšlikuma pielikumā un kas veido daļu no integrētajām pamatnostādnēm, t.i.:

 • palielināt sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, mazināt strukturālo bezdarbu un veicināt darbavietu kvalitāti,
 • attīstīt kvalificētu darbaspēku, kas spēj reaģēt uz darba tirgus vajadzībām, un veicināt mūžizglītību,
 • uzlabot visu līmeņu izglītības un apmācību sistēmas un palielināt tādu personu skaitu, kas iegūst augstāko izglītību un līdzvērtīgu izglītību,
 • veicināt sociālo iekļaušanu un cīnīties pret nabadzību.

Priekšlikumā uzsvērts, ka, lai arī nodarbinātības pamatnostādnes ir jāizstrādā katru gadu, tām kopumā būtu jāsaglabājas nemainīgām līdz 2014.gadam, lai nodrošinātu, ka galvenā uzmanība tiek veltīta īstenošanai.  

Padomes 2010.gada 7.-8.jūnija sanāksmē dalībvalstis vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz priekšlikumu, taču lēmuma pieņemšanai nepieciešams Eiropas Parlamenta atzinums, kas tika sniegts 2010.gada 8.septembrī. Padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē plānota Padomes lēmuma pieņemšana.

Latvijas pozīcija:  

Latvija atbalsta Padomes lēmuma pieņemšanu un tajā ietvertās nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Padomes lēmums atbilst Eiropadomes secinājumiem par „ES 2020" stratēģiju, kā arī Latvijas interesēm „ES 2020" stratēģijas īstenošanā, t.sk. attiecībā uz aktīvajiem darba tirgus pasākumiem, elastdrošības principu tālāku ieviešanu, mūžizglītības veicināšanu, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, Eiropas Sociālā fonda un citu ES fondu atbalstu u.c.

2) Padomes secinājumi par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas pārvaldību saistībā ar stratēģiju „ES 2020" un Eiropas semestri

Secinājumu projekts izstrādāts, lai saskaņotu Līgumā par ES darbību noteikto Eiropas Nodarbinātības stratēģijas pārvaldību ar stratēģijas „ES 2020" galvenajiem elementiem un laika grafiku. Secinājumu projektā ietverti vairāki aicinājumi, galvenokārt, ES Padomes Nodarbinātības komitejai un Eiropas Komisijai, lai atbalstītu dalībvalstis reformu īstenošanā. Tāpat secinājumu projektā Nodarbinātības komiteja aicināta regulāri informēt Padomi par panākumiem stratēģijas „ES 2020" un dalībvalstu nacionālo nodarbinātības mērķu sasniegšanā.

Padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana, kā arī politikas debates par šādiem jautājumiem:

1. Vai jums ir konkrēti ieteikumi par to, kā Eiropas Nodarbinātības stratēģijas instrumentus izmantot nodarbinātības pamatnostādņu efektīvai īstenošanai un pārraudzībai un kā nodrošināt sekmīgu virzību uz pamatmērķu sasniegšanu? Šajā saistībā - kādā formā būtu jāveido nodarbinātības pārraudzības instruments?

2. Visas dalībvalstis šobrīd gatavo valsts reformu programmu projektus. Kādas ir galvenās problēmas, kas apdraud izaugsmi un nodarbinātību jūsu valsts darba tirgū, un kādām reformām būtu jāpiešķir prioritāte, lai šīs problēmas risinātu?

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu. Secinājumu projektā ir izskaidrota Līgumā par ES darbību noteiktās Eiropas Nodarbinātības stratēģijas pārvaldība stratēģijas „ES 2020" kontekstā, kas precizē dalībvalstu, ES Padomes Nodarbinātības komitejas un Eiropas Komisijas uzdevumus dalībvalstu nodarbinātības politiku efektīvākai koordinēšanai.

Par politikas debašu jautājumiem:

1. Nodarbinātības pamatnostādņu efektīvai īstenošanai un sekmīgai virzībai uz pamatmērķu sasniegšanu nepieciešams:

 • nodrošināt efektīvu komunikāciju starp dažādiem ES Padomes formātiem, kā arī starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm;
 • nodrošināt nodarbinātības pamatnostādņu ilglaicīgumu un pēctecību;
 • pēc iespējas izvairīties no vispārīgas pieejas rekomendāciju izstrādāšanas laikā un nodrošināt tādu rekomendāciju sniegšanu, kas ir mērķētas tieši uz konkrētajā dalībvalstī pastāvošo problēmu risināšanu darba tirgū, ņemot vērā gan dalībvalstu mērķus, gan iespējas;
 • identificējot dalībvalstīm kopīgus šķēršļus stratēģijas „ES2020" mērķu sasniegšanā, ņemt vērā arī to dalībvalstu intereses, kurās varētu pastāvēt specifiskas darba tirgus problēmas.

2. Latvijas darba tirgū izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai nepieciešams risināt makrostrukturālos šķēršļus. Jo īpaši nepieciešams nodrošināt tautsaimniecības attīstību un uzlabot uzņēmējdarbības vidi, lai radītu jaunas darbavietas, kā arī samazināt strukturālo bezdarbu, nodrošinot labāku kvalifikācijas un prasmju atbilstību darba tirgus prasībām. Papildus Latvijā nepieciešams turpināt aktivizēšanas pasākumus ilgstošajiem bezdarbniekiem un atbalsta pasākumus konkrētām iedzīvotāju grupām.

3) Komisijas paziņojums par iniciatīvu „Jaunatne kustībā"

Eiropas Komisija 2010.gada 15.septembrī publicēja paziņojumu par iniciatīvu „Jaunatne kustībā". Paziņojumā uzsvērta jauniešu būtiskā loma stratēģijas „ES 2020" mērķu sasniegšanā un pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem kā izglītība un apmācības, mobilitāte mācību un darba nolūkā, aktīva iekļaušana, kā arī jauniešu nodarbinātības, uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšana. Eiropas Komisija paziņojumā informē par savu plānoto rīcību un ES finansiālo atbalstu, lai uzlabotu jauniešu situāciju un pilnībā izmantotu jauniešu potenciālu stratēģijas „ES  2020" mērķu sasniegšanā.

Padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē Eiropas Komisija sniegs informāciju par paziņojumu, kā arī notiks īsa viedokļu apmaiņa par jauniešu nodarbinātības jautājumiem. Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas paziņojumu pašlaik izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija, iesaistot līdzatbildīgās ministrijas.

4)  Nodarbinātības komitejas atzinums "Panākt, lai darba pārejas atmaksātos"

Nodarbinātības komiteja sagatavojusi atzinumu par pārejām darba tirgū - starp dažāda veida darbiem, profesijām, nozarēm un nodarbinātības statusiem. Pārejas ļauj attīstīt prasmes un uzlabot nodarbinātības iespējas,  taču, kā tas pierādījies krīzes laikā, tās rada arī jaunus riskus, kas var novest pie ienākumu zaudēšanas, bezdarba, prasmju pazemināšanās un sociālās atstumtības. Darba tirgū ir jāveicina drošas pārejas, un šajā nolūkā būtiska ir elastdrošības principu īstenošana, kā arī šādi nosacījumi:

 • darba tirgus pārskatāmība un informācijas pieejamība visiem,
 • apmācību iespējas visiem,
 • elastīgas  darba organizēšanas sistēmas,
 • sociālā drošība pāreju periodos,
 • pieejami starpniecības un profesionālās orientācijas dienesti,
 • virzība uz pienācīgas kvalitātes nodarbinātību.

Nodarbinātības komiteja aicina Eiropas Komisiju integrēt šos jautājumus 2010.gada nogalē gaidāmajā iniciatīvā „Jaunas prasmes un darbavietas", kā arī aicina dalībvalstis tos iekļaut savā nodarbinātības politikā.

Padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Nodarbinātības komitejas viedokli. Latvijas nacionālā pozīcija par šo jautājumu netiek gatavota.

5) Sociālās aizsardzības komitejas atzinums par sociālo aspektu saistībā ar stratēģiju „ES 2020"

Sociālās aizsardzības komiteja sagatavojusi atzinumu, kurā tā raksturo savu turpmāko ieguldījumu Padomes darbā saistībā ar stratēģiju „ES 2020", balstoties uz šādām darbībām:

 • ES sociālās iekļaušanas un nabadzības samazināšanas mērķa sasniegšanas pārraudzība;
 • integrēto pamatnostādņu sociālo aspektu pārraudzība, īpaši pievēršoties 10.pamatnostādnei - veicināt sociālo iekļaušanu un cīnīties pret nabadzību;
 • sociālās situācijas un izmaiņu dalībvalstu sociālās aizsardzības politikā pārraudzība saskaņā ar atvērtās koordinēšanas metodi;
 • darbs saistībā ar 2010.gada nogalē gaidāmo Eiropas Komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir sniegt dalībvalstīm atbalstu cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Padomes 2010.gada 21.oktobra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Sociālās aizsardzības komitejas viedokli. Latvijas nacionālā pozīcija par šo jautājumu netiek gatavota.

Ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas atzinumu, Padomē plānotas arī politikas debates par šādiem jautājumiem:

1. Kādas ir galvenās problēmas, ar ko Jūs saskārāties, nosakot valsts mērķi sociālās atstumtības un nabadzības izskaušanas jomā un izstrādājot valsts reformu programmu? Kādu atbalstu dalībvalstis varētu saņemt Eiropas līmenī, lai pabeigtu minētos procesus?

2. Ņemot vērā situāciju valstīs, kādas sociālās tēmas varētu iekļaut kā prioritārās jomas Sociālās aizsardzības komitejas darba programmā saistībā ar tās gada ziņojumu? Kā turpināt darbu ar Sociālās aizsardzības komitejas acquis, konkrēti saistībā ar sociālās politikas pārraudzību un starpnozaru pieeju (atbilstība, ilgtspēja, pieejamība), kas ir attīstīta tās ziņojumā par sociālo iekļaušanu, pensijām, veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi?

Par politikas debašu jautājumiem:

1. Ņemot vērā sociālās iekļaušanas politikas horizontālo raksturu, ļoti būtiski ir panākt visu iesaistīto institūciju izpratni par dažādu nozaru politiku ietekmi uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu, kā ar par to, ka noteikti lēmumi nozaru politikās tieši iespaido nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu. Lai uzlabotu situāciju šajā jomā, arī ES līmenī ir veicināma un atbalstāma turpmāka starpnozaru koordinācija.

2. Sociālās aizsardzības komiteja pašlaik aktīvi iesaistās stratēģijas „ES 2020" veidošanā, un arī stratēģijas īstenošanas laikā tai būtu jāturpina iesāktais darbs, analizējot dalībvalstu īstenoto reformu sociālo ietekmi un visu iedzīvotāju iespējas būt ieguvējiem no izaugsmes. Papildus svarīgi ir arī turpināt darbu ar tādiem jautājumiem kā demogrāfiskā situācija, sabiedrības novecošana, sociālās apdrošināšanas sistēmu ilgtspēja, ne tikai veicinot dalībvalstu savstarpēju pieredzes apmaiņu, bet arī veidojot kopīgu izpratni par ES galvenajiem izaicinājumiem. Šajā nolūkā būtiskas ir diskusijas par, piemēram, pietiekamu pensiju nodrošināšanu, kas ir starp Eiropas Komisijas izvirzītajiem mērķiem attiecībā uz dalībvalstu pensiju sistēmām, taču līdz šim nav sniegta „pietiekamu" pensiju definīcija vai skaidrojums, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko, sociālo un demogrāfisko attīstību.