gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Igaunijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2017.gada 2.pusgads/

2017.gada 1.jūlijā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts pienākumus no Maltas uz pusgadu (2017.gada 1.jūlijs - 31.decembris) pārņēma Igaunija. Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Igaunijas prezidentūras prioritāte ir iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa, kas veicina vienlīdzīgas iespējas darbā, darbinieku prasmju attīstību, kā arī nodrošina pieeju pakalpojumiem. Īpašu uzmanību Igaunija plāno pievērst brīvai darbaspēka un personu kustībai, kā arī vienlīdzīgām iespējām darba tirgū.

Igaunijas prezidentūra novērtē Eiropas Komisijas publicēto Eiropas Sociālo tiesību pīlāru, plāno diskusijas politiskā līmenī, kā arī sagaida principu apstiprināšanu. Nākamajā pusgadā plānots turpināt diskusijas ekspertu līmenī par Sociālās drošības regulu pilnveidošanu un vienkāršošanu, kā arī panākt progresu attiecībā uz Darbinieku nosūtīšanas direktīvu.

Igaunija turpinās arī iesākto darbu attiecībā uz Antidiskriminācijas direktīvu un Pieejamības aktu. Savukārt, lai sekmētu pāreju no institucionālās aprūpes un sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, tiks rīkota ekspertu konference par deinstitucionalizācijas jautājumiem.

Nodarbinātības jomā, ņemot vērā ekonomiku un darba tirgu izmaiņas, plānota augsta līmeņa konference par jaunajām nodarbinātības formām. Arī darba aizsardzības kontekstā šim jautājumam tiks pievērsta uzmanība Vecāko darba inspektoru sanāksmes laikā. Vienlaikus darba aizsardzības jomā Igaunijas prezidentūra plāno turpināt darbu ar grozījumiem, kas paredz darba aizsardzības prasības saskarē ar mutagēnām un kancerogēnām vielām.

Nākamā pusgada laikā plānots arī uzsākt darbu pie direktīvas par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Šis jautājums tiks apspriests arī darba un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē jūlijā.

Dzimumu līdztiesības jomā Igaunijas prezidentūra pievērsīs uzmanību un sagatavos Padomes secinājumus par dzimumu segregāciju izglītības izvēlē un darba tirgū. Savukārt Pekinas Rīcības platformas kontekstā uzmanība tiks pievērsta darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem.

Igaunijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://www.eu2017.ee/