gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 
Konkursa ietvaros var iesniegt nacionāla (t.sk. reģionāla un lokāla) līmeņa vai starptautiska līmeņa projektus no visām Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm, kā arī Īslandes un Lihtenšteinas. Projektu ietvaros var saņemt atbalstu dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā (diskriminācija dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī citu Eiropas Pamattiesību hartas 21.pantā minētu iemeslu dēļ).
Projektu rezultātus jāvar izmantoti arī citās ES valstīs, nodrošinot ES līmeņa pievienoto vērtību, kā arī jānodrošina projektu saturu nepārprotamu sasaiti ar esošo ES politiku diskriminācijas novēršanas un romu integrācijas jomā.

Atklātā konkursa prioritātes:
1. Dažādu diskriminācijas veidu novēršana sabiedrībā:
a. veidot, attīstīt vai uzraudzīt nacionāla, reģionāla vai lokāla līmeņa politiku, kas vērsta uz līdztiesības veicināšanu darbavietās un/vai sabiedrībā kopumā, kā arī dažādu veidu diskriminācijas apkarošanu;
b. veicināt „Rasu vienlīdzības direktīvā” un „Direktīvā par vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību” noteikto diskriminācijas novēršanas principu ievērošanu;
c. informēt diskriminācijas riskam pakļautās un diskriminācijas novēršanā iesaistītās sabiedrības grupas (stakeholders) par ES, nacionāla un, ja attiecināms, reģionāla un lokāla līmeņa likumdošanu un politiskajiem/administratīvajiem pasākumiem diskriminācijas novēršanai;
d. informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām, saskaroties ar diskrimināciju.
2. Romu tautības pārstāvju integrācija:
a. Romu tautības pārstāvju integrācija, veicinot nacionālo romu integrācijas stratēģiju un Eiropas Padomes ieteikumu par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs ieviešanu.
Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
  • datu vākšana, apkopošana un aptaujas;
  • zinātniski pētījumi u.c. zinātniskās aktivitātes diskriminācijas novēršanai;
  • diskriminācijas novēršanu īstenojošās likumdošanas ieviešanas uzraudzība (monitorings);
  • profesionāļu apmācības;
  • divpusēja/daudzpusēja apmācība, labās prakses apmaiņa, sadarbība, t.sk. rezultatīvas prakses identificēšana ieviešanai pārējās programmas dalībvalstīs;
  • informācijas izplatīšana un sabiedrības izpratnes veicināšana (t.sk. lokālā līmenī), piemēram, semināri, konferences, informatīvas kampaņas vai aktivitātes sociālajos plašsaziņas līdzekļos un drukātajā presē.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.jūlijs 12.00 (CET)
 
Rezultātu paziņošana: 2015.gada 4.ceturksnis
 
Līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu iesniedzējiem: 2015.gada 4.ceturksnis
 
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3,450,000 EUR
 
Projekta minimālā summa: EUR 75 000
 
Līdzfinansējuma likme: 80%
 
Šī konkursa ietvaros netiek pieņemti iesniegumi no Nacionālajiem romu kontaktpunktiem. Nacionālo romu kontaktpunktu atbalstam tiks izsludināts atsevišķs konkurss.
 
Konkursa ietvaros dalībnieks var iesniegt iesniegumus vairāku projektu īstenošanai (t.i. viena konkursa ietvaros viens dalībnieks var īstenot dažādus projektus). Līdz ar to dalībniekam var tikt piešķirti vairāki granti dažādu atšķirīgu projektu īstenošanai.
 
Juridiska persona var piedalīties projektā kā galvenais projekta īstenotājs, partneris vai asociētais partneris.
 
Projekta sākotnēji paredzētais maksimālais īstenošanas ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 
Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 
Konkursa sludinājums un rokasgrāmata “Guide for Action Grants 2014EK” (detalizēta tehniska informācija projektu iesniedzējiem) pieejama Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
 
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Papildus informācija Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļā pa tālr. 67036853