gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’.

Granta projektu konkursā ir noteiktas šādas saņēmējvalstis: Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis - Gruzija, Moldova un Ukraina.

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. panta 5. daļu granta konkursā var pieteikties un grantu saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, citas valsts iestādes, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti un arodbiedrības. Grantu nevar saņemt politiskās partijas un to apvienības.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 28.aprīlis plkst. 17:00. Granta projektu konkursam attīstības sadarbības projektu īstenošanai pieejamais finansējums 70 000 euro apmērā. Konkursā kopā plānots atbalstīt 3-5 projektu pieteikumus.

Saskaņā ar š.g. 24. februārī Ministru kabinetā apstiprināto Attīstības sadarbības politikas plānu 2015.gadam Granta projektu konkursā izvirzītas sekojošas prioritārās jomas:

Gruzija

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c.);
2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;
3. Ekonomiskā attīstība – investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs;
4. Sociālā aizsardzība un nodarbinātība.

Ukraina

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, teritoriālā sadarbība u.c);
2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;
3. Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;
4. Lauksaimniecības sektora attīstība;

Moldova

1. Labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana (publiskās pārvaldes reformas, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība u.c.);
2. Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;
3. Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;
4. Ekonomiskā attīstība – investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, kā arī starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs.

Konkursa nolikums un tā pielikumi atrodami Ārlietu ministrijas interneta mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/latvijas-attistibas-sadarbibas-politika/arlietu-ministrijas-finansejuma-iespejas

Tālrunis informācijai 67015970.