gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 
Izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam ietvaros. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2015.gada 16. jūnijs
 
Projektu pieteikumu konkurss paredz sniegt ERAF finansējuma atbalstu 20 rīcības plānošanas tīkliem (Action Planning Networks) dažādos pilsētvides jautājumos. Atbalsta saņēmēji ir pašvaldības, kā arī valsts, reģionālās un vietējās nozīmes iestādes, augstskolas un pētniecības centri, kuru darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu risināšanu. Projektā jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm.
 
Programmas mērķis ir veicināt integrētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti.
 
Programmas galvenais virziens ir starptautiskie tīkli, kuru mērķis ir sniegt atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju izstrādē un īstenošanā, savstarpējās pieredzes apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā.
 
Programma fokusējas uz pieciem tematiskajiem mērķiem:
- pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju veicināšana;
- pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs atbalstīšana;
- vides aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana;
- sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas veicināšana;
- nodarbinātību veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana.
Projektu pieteikumu konkursa nosacījumi, Programmas vadlīnijas, projekta pieteikuma veidlapa, kā arī cita noderīga informācija skatāma Programmas mājas lapā http://urbact.eu/urbactiii-1st-call.

Papildus informācija par URBACT III programmu latviešu valodā ir pieejama VARAM interneta vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/?doc=18279, 2015.gada 24.oktobra Informatīvās dienas prezentācijas – http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=18511.