gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Izsludināšanas datums: 2014. gada 30. oktobris

Tēma: „Atklāts konkurss noziegumos un no vardarbības cietušo personu atbalstam”

Atklātā konkursa ietvaros ir divi novirzieni:
 
1. Dafne (Daphne), kurā uzsvars likts uz specializētu atbalsta pasākumu pieejamību sievietēm, jauniešiem un bērniem, kas cietuši no vardarbības ģimenē. Pieejamais finansējums: EUR 4,500 000. Projektam jābūt starptautiska līmeņa, iesaistot vismaz 3 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis; piedalās arī Īslande.
1.1.   Prioritātes novirziena „Dafne” ietvaros:
 • dzimumnoziegumos cietušo personu (sieviešu, bērnu un jauniešu aizsardzība un rehabilitācija);
 • ģimenes vardarbībā cietušo bērnu aizstāvība;
 • citu riska grupu (piemēram, jauniešu, romu tautības pārstāvju) aizsardzība
Projektu iesniegumiem šī novirziena ietvaros jābūt balstītiem „Cietušo aizsardzības direktīvā”, kurā paredzēts, ka cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem jānodrošina vispārējs un specializēts atbalsts saskaņā ar viņu vajadzībām.

1.2.   Atbalstāmās aktivitātes novirziena „Dafne” ietvaros:
 • apmācīt patversmēs strādājošo personālu medicīniska, juridiska un psiholoģiska atbalsta sniegšanā vardarbībā cietušajiem; apmācīt personas, kuras sniedz krīzes tālruņa pakalpojumus;
 • apmācīt cilvēkus, kuri pirmie saskaras ar vardarbībā cietušajiem (policistus, sociālos darbiniekus u.c.);
 • izstrādāt sadarbības modeļus starp institūcijām, kuras palīdz vardarbībā cietušajiem, lai integrēti un katras personas individuālajām vajadzībām atbilstoši sniegtu pakalpojumus veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sociālā atbalsta jomās;
 • specifisku atbalsta programmu veidošana īpašam riskam pakļautām sabiedrības grupām, piemēram, personām ar invaliditāti, romu tautības pārstāvjiem utt.
 
2.  Tiesiskuma pieejamība (Access to justice), kura ietver noziegumus cietušo personu aizsardzību plašākā kontekstā saistībā ar „Cietušo atbalsta direktīvas” EK 2012/29/EU ieviešanu. Pieejamais finansējums: EUR 1 000 000. Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa; piedalās visas ES dalībvalstis, izņemot Dāniju un Lielbritāniju. 
 
2.1.   Prioritātes novirziena „Tiesiskuma pieejamība” ietvaros uzsvars likts uz „Cietušo atbalsta direktīvā” EK 2012/29/EU minēto nostādņu ieviešanu, īpaši attiecībā uz 8. un 9. panta (atbalsts cietušajiem), 22. panta (individuāls aizsardzības pasākumu izvērtējums), 25. panta (cietušo aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu apmācība) un 26.panta (ar cietušajiem strādājošo institūciju sadarbības un pakalpojumu sniegšanas koordinācijas uzlabošana) ieviešanai. Projektu iesniegumu izstrādē nepieciešams uzsvars uz praktisku risinājumu izstrādi, kas pielietojami vairākās ES dalībvalstīs. Lai gan konkursa ietvaros var izstrādāt arī nacionāla līmeņa projektus, finansējums prioritāri tiks piešķirts starptautiska līmeņa projektiem.
2.2. Aktivitātes novirziena „Tiesiskuma pieejamība” ietvaros:
 • direktīvas 8. un 9. panta ieviešana – atbalsts cietušajiem;
lai ieviestu šos pantus, var īstenot aktivitātes, kas saistītas ar vispārēju vai specifisku atbalsta pakalpojumu cietušajiem attīstīšanu. Projektu ietvaros jāparedz: 1) valsts līmeņa struktūras radīšana (ar filiālēm reģionos), lai cietušajiem būtu iespēja vērsties pēc palīdzības; 2) valsts līmeņa koordinācijas mehānismu ieviešana sadarbībai starp institūcijām, kuras strādā ar cietušajiem (piemēram, policija ziņo nevalstiskajām organizācijām, kuras sniedz atbalstu vardarbībā cietušajiem);
 • direktīvas 22. panta ieviešana - individuāls aizsardzības pasākumu izvērtējums;
projektu ietvaros jāparedz izveidot praktiskus mehānismus, lai identificētu cietušos, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība kriminālprocesa ietvaros, piemēram, riska novērtēšanas mehānismu izstrāde, lai pārliecinātos, ka cietusī persona netiks pakļauta turpmākai vardarbībai un iebiedēšanai;
 • direktīvas 25. panta ieviešana - cietušo aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu apmācība;
apmācību organizēšana policijas, tiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem u.c., lai labāk spētu identificēt cietušo vajadzības, t.sk. izstrādāt profesionālos standartus darbam ar cietušajiem;
 • direktīvas 26. panta ieviešana - ar cietušajiem strādājošo institūciju sadarbības un pakalpojumu sniegšanas koordinācijas uzlabošana;
sadarbības tīklu veidošana pašvaldību, reģionu, nacionālā vai starptautiskā līmenī, lai dalītos labas prakses piemēros, kā arī strādātu ar cietušajiem gadījumos, ja lietā iesaistītas vairākas valstis.

NB! Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos, kur paredzētas aktivitātes bērnu aizsardzībai, jābūt aprakstītiem bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem, kuri tiks piemēroti, svarīga ir arī personas datu aizsardzība un konfidencialitātes ievērošana.

Finansējums
Projekta minimālā summa: EUR 75 000
Līdzfinansējuma likme: 80%

Projektus ir tiesīgas iesniegt juridiskās personas.
Iesniedzēji var būt bezpeļņas organizācijas:
•    valsts iestādes,
•    privātās organizācijas;
•    starptautiskās organizācijas;
•    nevalstiskās organizācijas.
Partneri var būt peļņas organizācijas.

Projektu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 10. februāris 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015. gada augusts
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada septembris
 
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.