gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pētījums “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

Lai nodrošinātu pētījuma realizāciju, Labklājības ministrija 2015.gada 21.decembrī noslēdza līgumu par Projekta ietvaros pētījuma veikšanu ar SIA „Projektu un kvalitātes vadība”, kura Projektam un pētījumam atlasītajos uzņēmumos un organizācijās veiks uzņēmumu vadības intervijas, rīkos fokusgrupu diskusijas ar uzņēmumu darbiniekiem, vadīs monitoringa procedūru (anketēšanu u.tml.), kā arī veiks citas pētnieciskās aktivitātes.  SIA „Projektu un kvalitātes vadība” veiktā pētījuma galvenais mērķis ir elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanas iespēju izvērtējums darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, ar nolūku iegūt izpētes datos pamatotu informāciju optimālo nosacījumu identificēšanai bērnu aprūpes organizācijai un darba un ģimenes dzīves saskaņošanai konkrētā uzņēmumu darbiniekiem un valstī kopumā.
 
Viens no pētījuma galvenajiem uzdevumiem ir sniegt eksperimentālās intervences (datu ieguve un analīze) un elastīga bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas ilgtspējas novērtējumu un izvirzīt priekšlikumus, kas būtu reāli pielietojami un īstenojami esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā, un balstītos uz eksperimenta un pilotprojekta secinājumiem.
 
Starp Labklājības ministriju un SIA „Projektu un kvalitātes vadība” noslēgtajā līgumā ir atrunāti noteikumi par datu konfidencialitāti, kas attiecas uz SIA „Projektu un kvalitātes vadība” darbību attiecībā uz trešajām iesaistītajām pusēm t.sk. darba devējiem un darba ņēmējiem.
 
SIA „Projektu un kvalitātes vadība” projektā pārstāv šādi pētnieki: Evija Eglīte, Māris Brants, Ilze Mileiko, Juris Osis, Viola Korpa un Māra Laizāne. Šie pētnieki īstenos sadarbību ar uzņēmumiem (organizācijām), veiks anketēšanas un intervijas, apkopos iegūto informāciju, kā arī veiks citas pētniecības aktivitātes.
 

Pētījums tiek īstenots trīs posmos:

  1. sagatavošanās un sākotnējais novērtējums;
  2. sociālā intervence;
  3. eksperimenta gala novērtējums.

Sagatavošanās un sākotnējā novērtējuma fāzē ir izstrādāti astoņi nodevumi, kuru ietvaros veikta uzņēmumu organizatorisko prakšu detalizēta analīze, veiktas konsultācijas ar uzņēmumiem un atlases procedūra, izveidojot eksperimentālo un kontroles grupu, kā arī izstrādāti nosacījumi kuponu līdzfinansēšanas sistēmas īstenošanai un bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, izstrādāta pētījuma metodoloģiju, t.i., interviju instrumentāriji, monitoringa procedūras, veicamie testi u.tml.

"Ievadziņojums" (pētījuma metodoloģijas sākotnējā versija)pdf.gif - 641 B

"Starpziņojums par pētījumā iesaistīto uzņēmumu līdzšinējām praksēm, risinot darbinieku bērnu aprūpes jautājumus"pdf.gif - 641 B 

"Ieteikumi optimālai bērnu aprūpes pakalpojumu organizācijai"pdf.gif - 641 B

"Adaptētie pētījumā izmantojamie psiholoģiskie testi"pdf.gif - 641 B

"Metodoloģija eksperimenta pirmās fāzes uzsākšanai"pdf.gif - 641 B

"Metodoloģija eksperimenta pirmās fāzes noslēgumam"pdf.gif - 641 B

"Metodoloģija eksperimenta otrās fāzes noslēgumam"pdf.gif - 641 B

"Metodoloģija eksperimenta trešās fāzes noslēgumam"pdf.gif - 641 B
 

Sociālās intervences fāze ietver bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas ieviešanu vismaz 150 eksperimentālās grupas dalībniekiem Valmierā, Jelgavā un Rīgā. Tāpat tas ietver pastāvīgu situācijas monitoringu un konsultācijas eksperimentālās un kontroles grupas uzņēmumu un dalībnieku vidū. Otrajā eksperimenta posmā tiek nodrošinātas visas pētnieciskās aktivitātes, t.i., konsultācijas ar uzņēmumiem, eksperimentālās intervences ieviešanu, intervences gaitas monitoringu un novērtējums. Līdz šim sociālās intervences posmā ir izstrādāti 2 nodevumi. 

"Ziņojums par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, tiesisko un politisko ietvaru"pdf.gif - 641 B

"Ziņojums par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, un to ietekmējošiem faktoriem projektā iesaistītajās pašvaldībās"pdf.gif - 641 B

Eksperimenta gala novērtējuma fāzē tiek veikts intervences ietekmes un rezultātu novērtējums, iegūstot datus par izmaiņām abos atkarīgajos mainīgajos, kā arī veicot eksperimentālās un kontroles grupas datu detalizētu salīdzinošu analīzi. Šajā posmā tiek nodrošinātas visas pētnieciskās aktivitātes, kas saistās ar rezultātu analīzi, novērtējumu gala ziņojuma sagatavošanu, kā arī rezultātu prezentāciju. 

Iekšējais ziņojums par eksperimenta pirmās fāzes rezultātiem pdf.gif - 641 B

Iekšējais ziņojums par eksperimenta otrās fāzes rezultātiem  pdf.gif - 641 B

Iekšējais ziņojums par eksperimenta trešās fāzes rezultātiempdf.gif - 641 B

Pētījuma gala novērtējuma ziņojums pdf.gif - 641 B

Eksperimentālās intervences (datu ieguve un analīze) un elastīga bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas ilgtspējas novērtējums pdf.gif - 641 B