gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb.jpg - 56.53 KB

06.05.2020.

Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros īsteno projektu labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.

Projekta nosaukums: „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija"

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/007

Projekta kopējais finansējums: EUR 2 000 000, tai skaitā EUR 1 700 000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR 300 000 valsts budžeta finansējums

Projekta realizācijas laiks: no 2018.gada 18.janvāra līdz 2021.gada 17.janvārim (36 mēneši)

Projekta mērķi:

 • uzlabot un sakārtot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomu,
 • attīstīt centralizētus koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumus,
 • uzlabot datu kvalitāti un pieejamību.

Lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, projektā ir plānotas šādas darbības:

1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldīšanas jomas uzlabošanai un sakārtošanai:

 • informācijas tehnoloģiju pārvaldības jomas apmācību organizēšana,
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadlīniju dokumentu izstrāde,
 • Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras sniegto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu kataloga definēšana Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm,

2. Centralizētu koplietošanas risinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu attīstībai:

 • Active Directory ieviešana visās resora iestādēs,
 • vienota e-pasta risinājuma ieviešana,
 • centralizēta monitoringa risinājuma izveidošana,
 • centralizētas lietotāju darbstaciju pārvaldības ieviešana,
 • centralizēta makoņskaitļošanas risinājuma ieviešana,
 • videokonferenču pakalpojuma izveide,

3. Datu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai:

 • labklājības nozares datu ticamības un pietiekamības analīzes veikšana;
 • datu ticamības un pietiekamības ieviešana labklājības politikas veidošanai,
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācijas sistēmas uzlabošana,
 • mobilās platformas izveide Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmai.

Projekta rezultāti:
Projekta rezultātā paredzēts nodrošināt efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību un uzlabotu labklājības nozares iestāžu darbību, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju un plānošanas attīstību, lai nodrošinātu nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu labklājības politikas realizācijā.

1. Projekta rezultātu rādītāji:

 • 12 iestādes izmanto labklājības nozares Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju centralizētos pakalpojumus,
 • Labklājības ministrijas centralizētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepārtraukta darbība ir 97%,

2. Projekta iznākuma rādītāji:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 7 darbības procesi un izveidota 1 centralizēta atvērta informācijas sistēmu platforma, papildu sasniedzot 13 šādus projekta iznākuma rādītājus:

 • nozares vajadzībām pielāgotas 4 apmācību programmas pēc ITIL metodoloģijas un apmācīti labklājības nozares darbinieki,
 • ieviesta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības kārtība (modelis) Labklājības ministrijas un tas padotībā esošajās iestādēs, vadlīniju skaits - 1,
 • ieviests 1 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu katalogs Labklājības ministrijas un tas padotībā esošajām iestādēm,
 • 12 iestādēs ieviesta Active Directory,
 • 10 iestādēs ieviesta vienota e-pasta sistēma,
 • 12 iestādēs ieviesta centralizēta pārvaldība lietotāju darbstacijām,
 • ieviests 1 centralizēts monitoringa risinājums,
 • veikta 1 datu ticamības un pietiekamības analīze,
 • veikti datu ticamības un pietiekamības uzlabošanas pasākumi, pasākumu skaits - 1,
 • iegādāta un ieviesta "mākoņskaitļošanas" infrastruktūra, risinājumu skaits - 1,
 • ieviesta 1 videokonferenču sistēma,
 • izstrādāta un ieviesta mobilā lietotne Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmai, uzlaboto sistēmu skaits - 1,
 • izstrādāts un ieviests Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācijas sistēmas uzlabojums, uzlaboto sistēmu skaits - 1.

Aktuālā informācija:
Projekta īstenošanas gaitā līdz 2018.gada novembrim saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem ir realizētas vairākas darbības, kas nepieciešamas turpmāko projektā paredzēto aktivitāšu nodrošināšanai, piemēram, veikts labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmu datu kvalitātes analīzes izvērtējums, īstenots viens no pasākumiem vienotas e-pasta sistēmas ieviešanai – Labklājības ministrijas e-pastu un lietvedības sistēmas migrēšana uz datu centru. 2018.gada novembrī uzsākts darbs pie prasību definēšanas datu centra iepirkuma tehniskajai specifikācijai, kas ir būtisks priekšnosacījums publiskā iepirkuma dokumentu sagatavošanai, lai 2019. gadā varētu veikt apjomīgo “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkumu.

Turpinoties projekta realizācijai, 2019. gada pirmajā ceturksnī atbilstoši projekta iepirkumu plānam tika izsludināts publiskais iepirkums “IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrāde” un otrajā ceturksnī noslēgts līgums par IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrādes pakalpojuma sniegšanu. 

2019. gada otrajā ceturksnī tika izsludināti un pabeigti vēl divi projekta publiskie iepirkumi - “SIVA SRIS uzlabojumu iepirkums” un “”Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem tika noslēgts līgums un uzsākts darbs pie “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādes, pēc kura izpildes 2019. gada trešajā ceturksnī ir paredzēts izsludināt publisko iepirkumu ““Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkums”.

2019.gada trešajā un ceturtajā ceturksnī saskaņā ar noslēgto pakalpojuma sniegšanas līgumu turpinājās IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrādes darbi, kuru mērķis ir sagatavot labklājības nozares iestādēm IKT jomā vienotus noteikumus. Tika izstrādāti šādi dokumenti: incidentu pārvaldības noteikumi, problēmu pārvaldības noteikumi, izmaiņu vadības noteikumi.
Šajā periodā tika noslēgts līgums un sākti Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas (SRIS) uzlabojumu izstrādes darbi, kā arī tika pabeigta “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde.
4.ceturksnī tika izsludināts publiskais iepirkums ”Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde”, kas ir priekšnosacījums Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas ieviešanai labklājības nozares iestādēs. Tika izsludināts ''mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums, tā norisei paredzot vairāku mēnešu termiņu.

2020.gada 1.ceturksnī noslēdzās publiskais iepirkums ''Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde'' un tika parakstīts līgums ar piegādātāju. Vienotajai e-pasta sistēmai ir pievienotas pirmās iestādes (5 valsts sociālās aprūpes centri (VSAC): VSAC “Rīga”, VSAC “Kurzeme”, VSAC “Zemgale”, VSAC “Latgale”, VSAC “Vidzeme”) un pakāpeniska lietotāju pievienošana Aktīvajai direktorijai turpinās.

2020.gada 2.ceturksnī publiskā iepirkuma ''''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums'' ietvaros tika saņemti un vērtēti iesniegtie pretendentu piedāvājumi.
Datu ticamības un pietiekamības uzlabošanas darbības ietvaros noslēgts līgums, lai uzlabotu datu kvalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) produkcijā esošās funkcionalitātes apgabalā.