gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrija (LM) slēgs līgumu ar biedrību Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS (Providus) par divu metodiku izstrādi Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai ietvaros.
 
Providus izstrādās metodikas:
par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu,
par sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanu.
 
Tāpat Providus apmācīs LM un projekta sadarbība partnera AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” speciālistus šīs metodikas pielietot.
 
Atklātu konkursu metodiku izstrādes iegādei1 LM izsludināja šī gada 4. martā. Noslēdzoties pieteikumu iesniegšanai, pavisam tika saņemti septiņi piedāvājumi, un LM iepirkumu komisija 30. maijā par konkursa uzvarētāju izvēlējās Providus piedāvājumu. Konkursa rezultāti tika apstrīdēti, tomēr šī gada 11. jūlijā Iepirkumu uzraudzības birojs nolēma atļaut LM slēgt iepirkuma līgumu ar sākotnēji izraudzīto uzvarētāju – Providus.
 
Projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” LM īsteno no 2015. gada novembra līdz 2022. gada beigām. Šajā laikā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, tai skaitā izstrādāt sociālo uzņēmumu atlases kritērijus, atbalsta instrumentus, kā arī to piemērošanas metodikas un izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu.
 
Plānots veicināt arī sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, organizējot ideju konkursu un sniedzot konsultācijas biznesa plānu izstrādei, kā sniegt konkrētu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem. Tāpat arī paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde sociālo uzņēmumu tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.

 
 
1 Iepirkuma “Metodiku izstrāde par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu, un sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanu un finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācības” (Atklātais konkurss) identifikācijas Nr.LRLM2016/32-4-09/08ASU 
 

Papildu informācijai:
Inita Kabanova, 
Labklājības ministrijas projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā” vadītāja, 
67021584, 20219048