gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13. pantu personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. To piešķir:

 • personām ar invaliditāti (tai skaitā personām ar invaliditāti kopš bērnības), kuras pārsniegušas 18 gadu vecumu un kurām nav tiesību uz valsts pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam. Šādos gadījumos pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku;
 • nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu, un kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju personai ar invaliditāti) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Šādos gadījumos pabalstu piešķir uz mūžu;
 • apgādnieku zaudējušiem bērniem, ja viņi nav sasnieguši pilngadību, ir zaudējuši vienu vai abus apgādniekus un nav stājušies laulībā. Šiem cilvēkiem piešķir kopēju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas gadījumos, kad pabalsts piešķirts 3 un vairākiem bērniem, nevar būt mazāks par 50% no noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra katram bērnam. Šajā gadījumā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu viņiem turpina izmaksāt, ja viņi mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāki par 20 gadiem vai arī studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs:

 • vispārējā gadījumā - 64,03 eiro mēnesī;
 • personām ar invaliditāti – 80 eiro mēnesī;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnības – 122,69 eiro mēnesī.

Personām ar I un II invaliditātes grupu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, piešķirtajam pabalsta apmēram, tiek piemērots attiecīgs koeficients: personām ar I invaliditātes grupu - koeficients 1,3, personām ar  II invaliditātes grupu - koeficients 1,2.  

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar invaliditāti no 2020. gada 1. janvāra

 • personai ar I invaliditātes grupu : vispārējā gadījumā - 104,00 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 159,50 eiro;
 • personai ar II invaliditātes grupu: vispārējā gadījumā - 96,00 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 147,23 eiro;
 • personām ar III invaliditātes grupu:  vispārējā gadījumā - 80,00 eiro  vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 122,69 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu var saņemt:

 • sakarā ar invaliditāti vai noteikto vecuma - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieku un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi Latvijā bez pārtraukuma nodzīvojuši pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, bet kopumā - ne mazāk kā 60 mēnešus;
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un kuri patstāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi zaudējuši apgādnieku.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālais apmērs katram bērnam mēnesī:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) - 92,50 eiro;
 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma - 111,00 eiro.

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

Pieprasot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

 • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
 • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājaslapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;
 • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājaslapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;
 • aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 20 gadiem un mācās ārvalsts izglītības iestādē, tad papildus pieprasījumam VSAA jāiesniedz vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņa;

Ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 24 gadiem un kura studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) (ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski), tad papildus pieprasījumam VSAA jāiesniedz augstskolas izziņa.