gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Karjeras konsultācijas 

Cilvēki, kuriem ir aktuāla piemērotas profesijas un tai atbilstoša darba izvēle, kā arī karjeras plānošana, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) var saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas.

 
Konsultācijas izglītības un profesijas izvēlē, karjeras plānošanā un darba meklējumos var saņemt:
 • NVA reģistrētie bezdarbnieki;
 • darba meklētāji;
 • cilvēki, kuriem ir aktuāla karjeras plānošana - strādājošie, skolnieki, studenti un citi.

NVA piedāvā individuālās un grupu karjeras konsultācijas:

Individuālo konsultāciju veidi:

 • Individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte, alternatīvu profesiju meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules izveidē.
 • Individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm.
Grupu konsultāciju veidi:
 • Grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām.
 • Grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm darba tirgū, izvēlētās profesijas prasībām un izglītības iespējām Latvijā.
Būtiskākās lietas, kas jāņem vērā, izvēloties profesionālās karjeras virzienu un profesiju:
 • profesijai jābūt interesantai un saistošai;
 • profesijai jāatbilst cilvēka spējām;
 • darba iespējas izvēlētajā profesijā.
Galvenās prasības, kas jāņem vērā, meklējot darbu:
 • atbilstoša kvalifikācija, profesionālais līmenis;
 • pareizi noformēti darbā pieteikšanās dokumenti - CV, motivācijas vēstule, Europass CV;
 • labas saskarsmes iemaņas;
 • izpratne par darba intervijas norisi.

Papildu informācija par karjeras konsultācijām pieejama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/karjera/.

Karjeras attīstības atbalsta sistēma 

Latvijā un visā pasaulē vērojamas būtiskas izmaiņas tautsaimniecības nozaru attīstībā un darba tirgū, ko ietekmē ekonomiskā situācija un pārmaiņas, ko rada mūsdienu jauno tehnoloģiju ieviešana, kā rezultātā mainās arī profesijas, daļa profesiju izzūd, un to vietā rodas jaunas, kas rada nepieciešamību strādājošajiem pārkvalificēties; daudzās profesijās strādājošajiem jaunās tehnoloģijas un pieaugošās darba devēju prasības liek nepārtraukti apgūt jaunas darba iemaņas.

Lēmumi par karjeras attīstību būtiski ietekmē situāciju nākotnē gan no indivīda, gan valsts attīstības ilgtspējas viedokļa. Tādēļ nozīmīga loma ir karjeras attīstības atbalsta sistēmai (turpmāk - KAAS), kas ir pasākumu kopums, kas dod iespēju indivīdam jebkurā dzīves posmā visa mūža garumā identificēt savas intereses, spējas, prasmes, pieredzi, lai pieņemtu apzinātus lēmumus par izglītības un/vai profesijas izvēli un lai organizētu un vadītu savu individuālo dzīves ceļu mācību, darba un citās jomās, kurās šīs spējas un pieredze tiek apgūtas un/vai lietotas.

2006.gada 29.martā Ministru kabinets apstiprināja koncepciju „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana"word.gif - 648 B , kurā noteikts, ka KAAS veidojas no trim galvenajiem pamatelementiem:

 • informācija (sagatavošana un sniegšana);
 • karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas);
 • karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

Šobrīd par KAAS ieviešanu atbildību dala Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija:

 • Labklājības ministrija lielu uzmanību velta bezdarbnieku, darba meklētāju, kā arī nodarbināto personu (mūžizglītības kontekstā) apmācību un prasmju paaugstināšanas pasākumiem. Lai veicinātu ilgtspējīgu nodarbinātību, mazinātu bezdarbu, sekmētu iedzīvotāju iespējas un veicinātu nākotnes prasmju apguvi, tiek veikta virkne būtisku pasākumu - pilnveidojot normatīvo regulējumu, ieviešanas institūciju darbu, attīstot jaunas sadarbības un partnerības.
 • Viens no svarīgākajiem darbības virzieniem ir bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, ko organizē Labklājības ministrijas padotībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra  aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ietvaros. Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina bezmaksas konsultācijas izglītības un profesijas izvēles jautājumos visām iedzīvotāju kategorijām, sniedz psiholoģisku atbalstu,  bezmaksas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām, palīdzot orientēties profesionālās piemērotības un pārkvalifikācijas jautājumos (www.nva.gov.lv).
 • Labklājības ministrijas padotībā esošā Sociālās integrācijas valsts aģentūra  papildus personu ar invaliditāti sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai, pirms izglītības programmu apguves uzsākšanas personām ar invaliditāti piedāvā profesionālās piemērotības noteikšanu, izmantojot arī darba izmēģinājumus, īpašu uzmanību pievēršot indivīda veselības stāvoklim (www.siva.gov.lv).
 • Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par valsts izglītības politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī koordinē karjeras izglītības īstenošanu visā izglītības sektorā (www.izm.gov.lv).
 • Izglītības un zinātnes ministrijai padotībā esošā Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina informāciju par izglītības iespējām Latvijā (www.niid.lv) un Eiropā www.viaa.gov.lv/Euroguidance, kā arī koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanā iesaistīto institūciju sadarbību, tai skaitā, koordinē Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes darbu (www.viaa.gov.lv).
 • Informācija par karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem un attīstības tendencēm mūžizglītības kontekstā pieejama arī ELGPN jeb Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīklā (http://www.elgpn.eu/),

Lai īstenotu koncepcijā par "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanu" izvirzītos mērķus, Labklājības ministrija līdzdarbojas “Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomē”. Sadarbības padome darbojas kā starpnozaru informācijas apmaiņas un konsultatīva institūcija, lai:

 • attīstītu un veicinātu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus un veicinātu to kvalitāti;
 • sekmētu katra cilvēka spējām, interesēm un vecumam atbilstoša tālākās izglītības vai profesionālās karjeras attīstības virziena izvēli.

Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments (http://www.viaa.gov.lv/lat/).