gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Nodarbināto apmācība

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu darba devējam ir pienākums veikt nodarbināto apmācību darba aizsardzības jomā. Tā ir jānodrošina nodarbinātajam saprotamā veidā, ņemot vērā viņa izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku. Pēc apmācības darba devējam ir jāpārliecinās, ka nodarbinātais to ir sapratis.

 

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver:

 

1) ievadapmācību;
2) instruktāžu darba vietā (sākotnējo, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu);
3) tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu.

Ievadapmācību nodrošina visiem nodarbinātajiem uzreiz pēc pieņemšanas darbā, iepazīstinot nodarbinātos ar darba aizsardzību uzņēmumā, tajā skaitā par šādiem jautājumiem:
 

1) uzņēmuma darbības veids un būtiskākie riska faktori;
2) riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
3) darba kārtības noteikumi;
4) darba aizsardzības sistēma uzņēmumā;
5) obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
6) drošības zīmes;
7) nodarbināto tiesības un pienākumi;
8) nodarbināto pārstāvniecība;
9) vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;
10) citi darba aizsardzības jautājumi.

 

Ievadapmācību var veikt:

 
 • kompetenta institūcija;
 • kompetents speciālists;
 • darba aizsardzības speciālists;
 • darba devēja norīkota persona, kas pārzina ievadapmācībā ietvertos jautājumus
 

Sākotnējā instruktāžā darbiniekus iepazīstina ar veicamo darbu un sagatavotajām instrukcijām, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un instruējot par šādiem jautājumiem:

 

1) vispārīga informācija par konkrēto iestādi, cehu, iecirkni, objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju;
2) nodarbināto drošas pārvietošanās shēma iestādes, iecirkņa, ceha vai objekta teritorijā;
3) konkrētās darba vietas vai darba veida raksturīgie riska faktori;
4) riska faktoru ietekme uz veselību un drošību;
5) drošas darba metodes;
6) darba aprīkojuma lietošana;
7) individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;
8) rīcība ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;
9) drošības zīmes konkrētajā darba vietā;
10) darba aizsardzības pasākumi;
11) citi darba aizsardzības jautājumi.

 

Ja nodarbinātā zināšanas pēc instruktāžas ir neapmierinošas, viņam aizliegts uzsākt darbu un instruktāža jāatkārto. Pēc veiksmīgas instruktāžas nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža, pieredzes un darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzībā, līdz apgūst drošas darba metodes un paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

 

Atkārtotā instruktāža jāveic sākotnējās instruktāžas apjomā ne retāk kā reizi gadā, bet darbos ar bīstamām iekārtām, kā arī paaugstinātas bīstamības darbos ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Tās nolūks ir atgādināt darba aizsardzības noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto zināšanas šajā jomā.

 

Neplānoto  instruktāžu veic, ja:

 • nodarbinātajiem mainās darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais vai darba process vai rodas citi faktori, kas var ietekmēt nodarbinātā drošību;
 • noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodslimība;
 • nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas ilgāks par 60 kalendāra dienām, bet darbos ar bīstamām iekārtām vai darbos ar paaugstinātu bīstamību - uz laiku, kas ilgāks par 45 kalendāra dienām.
 

Mērķa instruktāžu veic pirms darbu uzsākšanas, ja nodarbinātie:

 
 • iesaistīti avārijas vai katastrofas seku likvidēšanā;
 • veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi izpildāmiem pienākumiem;
 • veic vienreizēju darbu ārpus uzņēmuma teritorijas;
 • saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums (atļauja). Ziņas par instruktāžu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).
 

Instruktāžu var veikt:

 
 • darba aizsardzības speciālists;
 • persona ar pieredzi attiecīgajā darbā (amatā, profesijā), kuru apmācījis darba aizsardzības speciālists, kompetenta institūcija vai kompetents speciālists.
 

Darba aizsardzības instrukciju vēlams sagatavot pēc šāda parauga:

 

1. Vispārīgās prasības:
1.1. nosacījumi attiecīgā darba izpildei;
1.2. konkrētā darba veida raksturīgās īpatnības. Tehnoloģiskā procesa, iekārtu bīstamās zonas;
1.3. veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori un, ja nepieciešams, to maksimāli pieļaujamās normas (robežvērtības);
1.4. kolektīvie un individuālie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana;
1.5. ugunsdrošības un sprādziendrošības prasības;
1.6. elektrodrošības prasības;
1.7. kārtība, kādā ziņo par konstatētiem iekārtu, ierīču un instrumentu bojājumiem;
1.8. kārtība, kādā ziņo par darbā notikušu nelaimes gadījumu, avāriju vai citu ārkārtas gadījumu;
1.9. atbildība par darba aizsardzības instrukcijas prasību neievērošanu.

 

2. Darba aizsardzības prasības, uzsākot darbu:
2.1. darba vietas, individuālo aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam;
2.2. iekārtas, instrumenta, nožogojuma, signalizācijas, bloķēšanas un citu aizsargierīču, kā arī aizsargsazemējuma, ventilācijas, apgaismojuma pārbaude;
2.3. tehnoloģiskā procesa, iekārtu, ierīču, ietaišu pareizas iedarbināšanas secība;
2.4. maiņas nodošanas un pārņemšanas kārtība nepārtrauktā tehnoloģiskā procesā;
2.5. gadījumi, kad aizliegts uzsākt darbu.

 

3. Darba aizsardzības prasības, veicot darbu:
3.1. droši darba paņēmieni iekārtu, ierīču un instrumentu izmantošanā;
3.2. prasības, strādājot ar izejvielām un palīgmateriāliem;
3.3. transporta, celšanas ierīču un mehānismu drošas ekspluatācijas prasības;
3.4. nosacījumi darba vietas uzturēšanai kārtībā;
3.5. individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas specifiskās prasības;
3.6. gadījumi, kad jāpārtrauc darbs;
3.7. darbības, kuras aizliegts veikt.

 

4. Darba aizsardzības prasības, beidzot darbu:
4.1. tehnoloģiskā procesa, iekārtu, ierīču, ietaišu drošas atslēgšanas, apturēšanas secība;
4.2. prasības darba vietas sakārtošanai.

 

5. Darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijās:
5.1. rīcība situācijās, kuras var izraisīt avāriju vai nelaimes gadījumu;
5.2. rīcība avāriju, sprādzienu, ugunsgrēku un nelaimes gadījumos;
5.3. pirmās palīdzības sniegšana.

 

Tomēr gadījumā, ja instrukcijās ir ietvertas visas darba aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrēto darba vietu vai darba veidu, iepriekš minēto instrukcijas satura paraugu var neizmantot.

 

Ziņas par ievadapmācību un instruktāžu jāreģistrē attiecīgos dokumentos (žurnālos). Ar 2010.gada 1.oktobri ir mainījušies šo dokumentu paraugi un tajos iekļaujamā informācija, tomēr arī pēc šī datuma var turpināt izmantot jau iesāktos instruktāžas žurnālus, papildinot tos ar informāciju no jaunajiem paraugiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"  3. un 4.pielikumā.

 

Tematiskā apmācība nav obligāta, bet to veic, ja nodarbinātos nepieciešams apmācīt par konkrētu darba aizsardzības jautājumu (piemēram, detalizētu apmācību par konkrētu darba vides riska faktoru, jaunu darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekli, tehnoloģiju vai produktu). Darba devējs dokumentē tematiskās apmācības veikšanu.

 

Sīkāku informāciju par apmācību darba aizsardzības jautājumos Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"

Nodarbināto instruktāžās un apmācībās var izmantot dažādus informatīvos materiālus, plakātus, spēles un video, kas pieejami www.stradavesels.lv