gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām darba devējam ir pienākums uzņēmumā izveidot darba aizsardzības organizatorisko struktūru - norīkot vai pieņemt darbā vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus ar atbilstošu izglītību vai arī piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus - kompetento institūciju vai kompetento speciālistu darba aizsardzības jautājumos.

Darba aizsardzības speciālists ir uzņēmuma darbinieks vai dienesta attiecībās esoša persona, kuras pienākums ir organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību un kurš ir ieguvis atbilstošu apmācību. Par darba aizsardzības speciālistu darba devējs var norīkot kādu no jau esošajiem darbiniekiem, kas šos pienākumus veic papildus saviem tiešajiem pienākumiem, vai arī pieņemt darbā atsevišķu darbinieku vai vairākus darbiniekus, kas visu darba laiku velta darba aizsardzības jautājumu risināšanai.

Ja uzņēmumā iekšēji organizatorisko struktūru nevar izveidot, darba devējs var piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus - kompetento institūciju vai kompetento speciālistu. Tomēr ir uzņēmumi, kuros kompetenta institūcija ir jāpiesaista obligāti.

Pastāv atšķirības organizatoriskās struktūras izveidē atkarībā no uzņēmumā nodarbināto skaita un komercdarbības veida, ar ko uzņēmums nodarbojas. No darba aizsardzības aspekta bīstamie komercdarbības veidi ir noteikti Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" pielikumā (turpmāk - bīstamās nozares).

Uzņēmumos, kas darbojas bīstamajās nozarēs, ja tajos ir vairāk kā pieci nodarbinātie, darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija, ja vien uzņēmumā nav nodarbināts darba aizsardzības speciālists ar atbilstošu apmācību.

Ja bīstamās nozares uzņēmumā ir 250 vai vairāk nodarbināto un kompetentā institūcija nav iesaistīta, darba devējam ir jānorīko vai jāpieņem darbā vismaz divi darba aizsardzības speciālisti.

Turpmāk tabulā attēloti iespējamie varianti, norādot, kas dažādos uzņēmumos var veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tajā skaitā veikt darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu:

Uzņēmuma veids

Varianti organizatoriskās struktūras izveidei

Uzņēmums, kas nedarbojas bīstamajās nozarēs 

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 vai 60 stundu) apmācību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentais speciālists (fiziska persona, 2.līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā, reizi piecos gados sertifikācija, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata - ārpakalpojuma sniedzējs)

Kompetentā institūcija (juridiska persona, ārpakalpojuma sniedzējs)

Bīstamās nozares uzņēmums, ja tajā nav vairāk par 5 nodarbinātajiem

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 vai 60 stundu) apmācību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata). Papildus ieteicams apgūt arī specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā.

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentais speciālists (fiziska persona, 2.līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā, reizi piecos gados sertifikācija, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata - ārpakalpojuma sniedzējs)

Kompetentā institūcija (juridiska persona, ārpakalpojuma sniedzējs)

Bīstamās nozares uzņēmums ar 6-10 nodarbinātajiem

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā, kas iegūta līdz 2013.gadam, ja speciālistam ir iegūta arī augstākā izglītība dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un viņam ir vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 vai 60 stundu) apmācību darba aizsardzībā un apgūtu specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentā institūcija (juridiska persona, ārpakalpojuma sniedzējs)

Bīstamās nozares uzņēmums ar 11 – 249 nodarbinātajiem

 

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentā institūcija (juridiska persona, ārpakalpojuma sniedzējs)

Bīstamās nozares uzņēmums ar 250 vai vairāk nodarbinātajiem

 

Divi vai vairāki darba aizsardzības speciālisti, no kuriem vismaz vienam ir 1. vai 2.līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā (nodarbināti uz darba līguma pamata). Pārējiem uzņēmuma darba aizsardzības speciālistiem nepieciešama vismaz pamatlīmeņa (160 vai 60 stundu) apmācība darba aizsardzībā un papildus ieteicams apgūt arī specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā.

Kompetentā institūcija (juridiska persona, ārpakalpojuma sniedzējs)

Kompetento speciālistu un kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos saraksti ir pieejami šeit.

Noderīga informācija par darba aizsardzību pieejama mājas lapā http://stradavesels.lv/.