gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ilgstošā aprūpe 
 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās cilvēki, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bez vecāku gādības palikušie bērni, var saņemt mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Tiesības saņemt valsts finansētus pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir:

  • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam;
  • bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem no 4 līdz 18 gadiem;
  • pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi), kuriem nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru veselības stāvoklis neapdraud apkārtējos;
  • invalīdiem ar redzes traucējumiem.

Šos pakalpojumus nodrošina 33 valsts sociālās aprūpes centri un organizācijas, kuras tiesības sniegt valsts finansētus sociālos pakalpojumus ieguvušas konkursa kārtībā.

Tiesības saņemt pašvaldību finansētus pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir:

  • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam;
  • pensijas vecuma personām;
  • invalīdiem, ja viņiem nepieciešamā aprūpe pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās noteikto apjomu.

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus, cilvēkam vai viņa likumiskajam pārstāvim jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Daudzi sociālās aprūpes centru klienti pēc īpaša rehabilitācijas kursa var sākt neatkarīgu dzīvi. Šādu pārejas posmu nodrošina pusceļa mājas, kas patlaban izveidotas pie sešiem sociālās aprūpes centriem.  Šeit cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem mācās sadzīvē nepieciešamās iemaņas - kā gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi - lietas, par kurām cilvēkam pašam nebija jāgādā, dzīvojot aprūpes centrā. Pusceļa mājā cilvēki var uzturēties līdz 24 mēnešiem. Ja rehabilitācijas posms ir bijis veiksmīgs, viņiem ilgstošās aprūpes pakalpojums vairs nav nepieciešams, un viņi pāriet uz patstāvīgu dzīvi vai pārceļas uz grupu māju (dzīvokli).