gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Prasības kompetentajām institūcijām

Kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja tai piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

1. tai ir sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši noteikumu Nr.723 prasībām;

2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 28460 euro apmērā;

3. kompetentajā institūcijā uz darba līguma pamata strādā speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, kā arī arodveselības un arodslimību ārsts.

4. institūcijas rīcībā mērījumu veikšanai darba vidē ir sava akreditēta laboratorija vai sava kalibrēta mēraparatūra, vai arī noslēgts sadarbības līgums ar akreditētu laboratoriju, kura veiks darba vides faktoru mērījumus.

Komersants, kas vēlas iegūt kompetentas institūcijas statusu, vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas veic kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā. Veicot novērtēšanu, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija ņem vērā komersanta personāla atbilstību noteiktajām prasībām, kā arī komersanta resursu un tehnisko iespēju (piemēram, darba aprīkojums, laboratorijas iekārtas) atbilstību paredzētajiem pakalpojumiem.

Ja komersanta kompetence novērtēta kā atbilstoša noteiktajām prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tam kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā atbilstību noteikumu Nr.723 prasībām.

Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanas, komersantam jāiesniedz Labklājības ministrijā iesniegums, izmantojot noteikumu Nr.723 pielikumā iekļauto iesnieguma formuword.gif - 648 B.

Iesniegu­mam jāpievieno šādi dokumenti:

1) kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtā kvalitātes sistēmas sertifikāta kopija;

2) darba devēja apliecinājums par darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta nodarbināšanu, norādot viņu darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;

3) kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci aplieci­nošu dokumentu (universitātes diplomu vai sertifikātu) kopijas;

4) pierādījumi par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 28460 euro apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu (apdrošināšanas polisē norāda arī nodarbinātā darba aizsardzības speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta vārdus), pievienojot kvīti vai bankas maksājumu uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi;

5) ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, - uzņē­muma struktūrshēma;

6) kompetentās institūcijas plānoto pakalpojumu apraksts.

Labklājības ministrija 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu vai atteikumu, vai arī lūdz komersantam 10 darbdienu laikā iesniegt papildus informāciju.

Ja lēmums ir pozitīvs, Labklājības ministrija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iekļauj informāciju kompetento institūciju sarakstā, kas publicēts Labklājības ministrijas mājas lapā (skatīt šeit) un nosūta informāciju publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis". Ja pats komersants arī vēlas saņemt lēmumu, iesnieguma formā jāatzīmē attiecīgā izvēlne.

Ja lēmums ir negatīvs, Labklājības ministrija nosūta to komersantam, kuram ir tiesības to apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Labklājības ministrijas valsts sekretāram.

Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodar­bojas ar komercdarbību atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99 „Noteikumi par komerc­darbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju", darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides riska novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic darba aizsardzības vecākais speciālists un arodveselības un arodslimību ārsts, apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Kompetento institūciju saraksts ir pieejams sadaļā Darba devējiem > Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti > Noderīgi