gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Sociālā uzņēmējdarbība

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?
 
Eiropas Savienībā šobrīd nepastāv universāla sociālās uzņēmējdarbības definīcija. Šo jēdzienu izmanto, apzīmējot atšķirīgus uzņēmējdarbības principus un formas, un tās ietver uzņēmumu dibināšanu ar mērķi īstenot sociālus un vides mērķus.
 
Kopumā sociālā uzņēmējdarbība ir uzskatāma par neatņemamu Eiropas daudzveidīgās sociālās tirgus ekonomikas sastāvdaļu. Tā balstās uz solidaritātes un atbildības principiem, uz indivīda un sociālo mērķu prioritāti, sekmē sociālo atbildību, sociālo kohēziju un sociālo iekļaušanu. Sociālā uzņēmējdarbība gan ir tikai neliela daļa no sociālās ekonomikas, kas ietver arī iekļaujošu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Sociālie uzņēmumi, kas tiek veidoti sociālās un vides jomas pilnveidei, var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot arī inovatīvus risinājumus, veicinot iekļaujošus darba tirgus un sociālo pakalpojumu pieejamību ikvienam.

Kas ir sociālais uzņēmums?

Atbilstoši vispārpieņemtai starptautiskai praksei sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm. Tas darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus saimnieciskā veidā, kā arī izmanto peļņu sociālo mērķu sasniegšanai, un tam raksturīga atbildība pret vidi.
 
Mainoties sabiedrībai un tajā pastāvošajām sociālajām problēmām Eiropā, pēdējos gados tālāk attīstījies un mainījies arī sociālā uzņēmuma jēdziens. Sociālie uzņēmumi vairs nav tikai darba integrācijas uzņēmumi, vai tādi, kas rada darba vietas īpašām personu grupām. Mūsdienās par sociāliem uzņēmumiem tiek uzskatīti uzņēmumi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, un to darbības spektrs un risināmo problēmu loks ir daudzveidīgs.

Kopumā sociālo uzņēmumu raksturo vairākas pazīmes:
  • vēlme atrisināt vai risināt sociālu problēmu, izmantojot biznesa metodes un instrumentus (uzņēmējdarbība, kas konkurē brīvajā tirgū);
  • ražo preces un sniedz pakalpojumus, izmanto algotu darbaspēku ar atbilstošu samaksu;
  • var sākties kā neliela vietēja līmeņa iniciatīva, kas tiek īstenota kopējās interesēs, sabiedriska labuma panākšanai;
  • valsts vai pašvaldības uzņēmums, pat, ja tas pilda kādu likumā noteiktu sabiedrisku funkciju, nav uzskatāms par sociālu uzņēmumu;
  • dibināšanas dokumentos (statūtos un dibināšanas līgumā) jāatspoguļojas sociālajam mērķim vai problēmai, kuras risināšanai uzņēmums veidots;
  • tam jādemonstrē izmērāma pozitīva sociāla ietekme, un tas tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un iesaistītās puses, kuras skar uzņēmuma saimnieciskā darbība.
Jāņem vērā, ka sociālie uzņēmumi darbojas dažādās jomās - ir valstis, kur sociālā uzņēmējdarbība saistīta tikai ar darba integrāciju, taču ir valstis, kur sociālie uzņēmumi var darboties gandrīz ikvienā darbības jomā, kur risināmas sabiedrībai būtiskas problēmas. Tādējādi sociālā uzņēmējdarbība piedāvā jaunu pieeju sabiedrības problēmu risināšanai, kas nereti var būt efektīvāka un ilgtspējīgāka par pastāvošajiem risinājumiem un spēj sniegt labumu sabiedrībai kopumā.

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā
 
Lai atbilstoši Eiropas Savienības Padomes rekomendācijām sekmētu stratēģijas ”Eiropa 2020” un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam mērķu sasniegšanu, kā arī, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādi un nelabvēlīgākā situācijā esošu personu integrāciju darba tirgū, Labklājības ministrija 2013.gadā uzsāka darbu pie jaunās politikas iniciatīvas izstrādes.
 
Lai izvērtētu situāciju Latvijā, kā arī izstrādātu priekšlikumus optimālai un uz iekļaujošu izaugsmi vērstai sociālai uzņēmējdarbībai Latvijā, Labklājības ministrijā tika izveidota darba grupa ar sociālās uzņēmējdarbības attīstību saistīto jautājumu risināšanai. Tās sastāvā ietverti gan nozaru ministriju pārstāvji, gan nevalstiskā sektora eksperti, gan arī paši sociālie uzņēmēji un pētnieki.
 
2014.gada 14.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Labklājības ministrijas izstrādāto koncepciju “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”. Koncepcija paredz Labklājības ministrijai uzsākt jaunu politikas iniciatīvu sociālās uzņēmējdarbības kā īpašas grupas atzīšanai un attīstībai.
 
2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros Labklājības ministrija plāno īstenot sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu.
 
Normatīvie dokumenti
 
Pilotprojekts
 
Labklājības ministrija no 2016.- 2022.gadam īstenos sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu. Tā mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai.
 
Projekta ietvaros tiks noteikti un īstenoti valsts atbalsta veidi un kārtība sociālajai uzņēmējdarbībai, tostarp tiem uzņēmumiem, kas strādā ar sociālās atstumtības riska grupām.
 
Pilotprojekta īstenošanai tiks piesaistīts partneris - AS Attīstības finanšu institūcija “Altum".
 
Pilotprojektā plānota sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas (sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju, atbalsta instrumentu un to piemērošanas metodikas) izstrāde un ieviešana (t.sk. finanšu atbalsta sniegšana sociālajiem uzņēmumiem). Atbalstu pasākuma ietvaros paredzēts sniegt vairākām mērķa grupām, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus (komersantus, biedrības un nodibinājumus) un uzsācējus (fiziskas personas), gan arī tādas personas, kuras darba tirgū integrēsies ar sociālo uzņēmumu starpniecību: bezdarbniekus, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem.
 
Pēc sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas plānots veikt atbalsta instrumentu izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā tos pilnveidot. Papildu informācija

Papildus informācija un pētījumi par sociālo uzņēmējdarbību
 
Eiropas Komisijas ziņojums par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā: Social enterprises and their eco-systems in Europe: Country report - Latvia (2018).
 
Sīkāka informācija par sociālās ietekmes mērījumiem: “Proposed Approaches to Social Impact Measurement”.
 
Papildus informācija Eiropas Komisijas, Eiropas sociālās integrācijas uzņēmumu sadarbības tīkla vietnēs, kā arī pētījumi par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā pieejami šeit.