gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Jaunumi

Informējam, ka 2011.gada 30.aprīlī noslēdzās Eiropas Eknomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu īstenošana.

Labklājības ministrija nodrošināja no Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas pārņemtās starpniekinstitūcijas funkcijas prioritātē "Bērni ar īpašām vajadzībām".

Prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" mērķis ir veicināt to bērnu integrāciju sabiedrībā, kuriem ir fiziska vai garīga rakstura veselības traucējumi un kuriem nepieciešama specifiska aprūpe un ārstēšana, kā arī uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

Prioritātes „Bērni ar īpašam vajadzībām" apakšprioritātes:

1. uzlabot pieeju un ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir daudzfunkcionāla atbalsta centra izveidošana, lai nodrošinātu sociālās un veselības aprūpes, kā arī sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām;
2. bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija izglītības sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir izglītības iespēju pilnveidošana bērniem ar īpašām vajadzībām un izglītošanas pasākumu un/vai pakalpojumu sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" ietvaros tika organizēti divi atklātie projektu konkursi. Kopējais pieejamais finanšu instrumentu līdzfinansējums - 1 538 191 eiro.

Divās atklātās projektu iesniegumu atlases kārtās atbalstīti 4 individuālie projekti. Projektu īstenošanas rezultātā uzlabot pieeja un ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā, izveidojot nacionālu multifunkcionālu centru bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot nepieciešamā aprīkojuma iegādi un telpu renovāciju. Sniegts metodisks atbalsts speciālistiem, kas iesaistīti darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Īstenoto projektu rezultātā nodrošināta bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija izglītības sistēmā rekonstruējot Dauguļu speciālo internātskolu, iegādājoties aprīkojumu un nepieciešamos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Projektu īstenošanas rezultātā radīta integratīva pieeja nodrošinot nepieciešamo atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot neformālās izglītības metodes, pilnveidojot formālās izglītības metodes un attīstot profesionālos medicīnas pakalpojumus un iesaistīto speciālistu kompetenci.

Ar īstenoto individuālo projektu rezultātiem varat iepazīties šeitpdf.gif - 641 B.

Vienlaikus informējam, ka 2011.gada 28.aprīlī ir parakstīti Saprašanās memorandi starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu) par Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā. [Informācija FM mājas lapā: http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50511]

Latvijā atbalsts tiks sniegts šādām prioritātēm:

 • korekcijas pakalpojumi (ietverot ieslodzījuma vietu un īslaicīgas aizturēšanas vietu uzlabošanu), tajā skaitā ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas (9,2 miljoni latu);
 • inovācijas „zaļās" ražošanas jomā (7,9 miljoni latu);
 • finansējums nevalstiskām organizācijām (7,2 miljoni latu);
 • pielāgošanās klimata pārmaiņām (7,2 miljoni latu);
 • kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana (7 miljoni latu);
 • kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts iestādēm, vietējām un reģionālām iestādēm (3,5 miljoni latu);
 • divpusēja sadarbība pētniecības jomā (3 miljoni latu);
 • stipendijas - gan studijām Norvēģijā, gan studijām visās donorvalstīs (0,7 miljoni latu);
 • globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai (0,3 miljoni latu).


Par katru no iepriekšminētajām prioritātēm atbildīgajām ministrijām jāsagatavo programma, kas jāiesniedz Ministru kabinetā, kā arī jāsaskaņo ar donorvalstīm un Eiropas Komisiju. Paralēli programmu apstiprināšanas procesam Finanšu ministrija izstrādās normatīvos aktus (likumu, Ministru kabineta noteikumus) par Norvēģijas finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta ieviešanas ietvaru, ieviešanas nosacījumiem, finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju tiesībām un pienākumiem. Reāli projektu ietvaros to īstenošana un finanšu līdzekļu plūsma sāksies ar 2012. gadu.

Labklājības ministrija sarunās ar donorvalstīm un Finanšu ministriju panākusi vienošanos, ka atbalsts ģimenēm un bērniem tiks nodrošināts caur nevalstisko organizāciju atbalsta programmu novirzot projektu īstenošanai vismaz 10% no pieejamā finanšu instrumenta apjoma. Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas starpniekinstitūcijas funkcijas jaunajā plānošanas periodā nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds (www.lsif.lv).