gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Projekta „Bērniem draudzīga skola" apraksts 

Projekta apraksts

2010.gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzsākusi kustību „Draudzīga skola" (www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/).

Kustības „Draudzīga skola" misija - pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.

Kustības galvenie mērķi ir uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību, kā arī pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

Bērniem draudzīgas skolas veidošana ir daļa no globālas kustības par bērniem piemērotas pasaules veidošanu.

2002.gadā Ņujorkā notika ANO Ģenerālās asamblejas speciāla sesija, kurā pasaules valstu vadītāji un pārstāvji atzina progresu, kas noticis visā pasaulē, kopš Konvencijas par bērna tiesībām parakstīšanas, vienlaikus norādot arī uz daudzām pasaulē aktuālām problēmām, un apliecināja savu apņemšanos tās risināt. 

Sesijas noslēgumā tika pieņemts dokuments "Bērniem piemērota pasaule", kurā norādīts, ka bērniem piemērota pasaule ir tāda, kurā visiem tiek nodrošināta iespējami laba bērnība un kvalitatīva pamatizglītība, ir plašas iespējas attīstīt savas individuālās spējas drošā un labvēlīgā vidē.

2004.gada 13.-15.maijā Sarajevā notika starpvaldību konference "Veidojot bērniem piemēroto Eiropu un Centrālo Āziju". Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, kas ietver ne tikai mācību procesu un izglītības saturu, bet arī bērniem draudzīgu mācību vidi. Arī tika izvirzīti kritēriji, pēc kuriem izvērtēs bērniem draudzīgu skolu. Tie ir pietiekami vispārīgi, lai dažādas valstis tos varētu piemērot un izmantot atbilstoši savai situācijai.

Konferencē skolu ieteikts izvērtēt trīs līmeņos - skolas (vadības), klases un skolēnu līmenī.

 Pirmajā, skolas līmenī, tika izvirzītas prasības skolas infrastruktūrai, administrācijai, mācību procesa organizēšanai un skolā valdošai gaisotnei, t.sk., skolotāju, skolēnu un administrācijas attiecībām. 

Otrajā, klases līmenī, ko var saukt arī par skolotāju līmeni, tika izvirzītas prasības skolotāju attieksmei pret skolēniem, tajā skaitā "problemātiskajiem skolēniem" un mācību procesa organizēšanai.

Trešajā, skolēnu līmenī, tika runāts par to, kādām vajadzētu būt skolēnu attiecībām ar skolotājiem, skolēnu savstarpējām attiecībām, attieksmei pret mācībām un līdzdalībai skolā organizētajās aktivitātēs. 

Balstoties uz minēto ANO dokumentu, visas dalībvalstis apņēmās izstrādāt nacionālos plānus, kuros atbilstoši katras valsts situācijai ietvertu pasākumus bērnu stāvokļa uzlabošanai. Latvija ir izstrādājusi pamatnostādnes "Bērniem piemērota Latvija", programmu "Bērniem piemērota Latvija 2004.-2007.gadam", kā arī izstrādā ikgadējus plānus, lai veicinātu bērniem piemērotas vides veidošanos Latvijā.

Saskaņā ar pamatnostādnēm „Bērniem piemērota Latvija", kuras ir apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumu Nr.185 „Par pamatnostādnēm „Bērniem piemērota Latvija"", Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2005.gadā uzsāka ilgtermiņa projektu „Bērniem draudzīga skola". 

Projekta laika plānojums

Projekta „Bērniem draudzīga skola" realizācija paredzēta 3 posmos:

● 1. posms- projekta sagatavošanas posms (2005.gads); 

● 2. posms- skolu iniciatīvas veicināšanas posms (2006. gads);

● 3. posms- bērniem draudzīgu skolu tīkla paplašināšana un attīstības nodrošināšana (no 2007. gada). 

Projekta mērķi

1. Veidot skolu par vietu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte.

2. Izstrādāt „Bērniem draudzīgas skolas" modeli, kas būtu kā vadlīnijas skolām draudzīgas vides veidošanai.

3. Popularizēt bērniem draudzīgas skolas ideju, veicināt skolu attīstību, lai skolēni justos droši, būtu veselīgi, pasargāti no izmantošanas, vardarbības un diskriminācijas

4. Izveidot bērniem draudzīgu skolu tīklu.

Projekta uzdevumi

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas uzdevumi.

1. Koordinēt projektu „Bērniem draudzīga skola" Latvijā.

2. Sadarboties un konsultēt rajonu/pilsētu projekta koordinatorus par projekta īstenošanu.

3. Apkopot pašvaldību iesniegtos projekta „Bērniem draudzīga skola" materiālus.

4. Organizēt un sagatavot republikas konferenci „Bērniem draudzīga skola".

5. Apkopot republikas konferences „Bērniem draudzīga skola" rezultātus un sagatavot metodiskos materiālus par vienotiem bērniem draudzīgas skolas kritērijiem un ieteicamajiem bērniem draudzīgas skolas modeļiem.

6. Izstrādāt skolu tīkla „Bērniem draudzīga skola" darbības un koordinācijas pamatprincipus.

7. Izstrādāt kārtību, kādā tiek izvērtēta skolas atbilstība bērniem draudzīgas skolas kritērijiem un piešķirts nosaukums „Bērniem draudzīga skola".

8. Izveidot projekta „Bērniem draudzīga skola" sadarbības padomi.

9. Informēt sabiedrību par projekta norisi.

Rajona/republikas pilsētas uzdevumi.

1. Izveidot projekta koordinācijas grupu .

2. Izveidot projekta laika plānojumu savam rajonam/pilsētai, pēc nepieciešamības vienotus projekta materiālus (piem. aptaujas instrumentus u.c.).

3. Koordinēt skolu projektus.

4. Apzināt vietējo pašvaldību resursu kapacitāti un iespējas bērniem draudzīgas skolas izveidošanā.

5. Organizēt un vadīt rajona/pilsētas konferenci.

6. Organizēt bērnu vizuālo materiālu izstādi un labākos darbus izvirzīt uz republikas konferenci (formāts A1 60x90 cm).

7. Apkopot konferences materiālus un iesniegt ministrijai:

  • pārskatu par konferences rezultātiem;
  • sava rajona/pilsētas bērniem draudzīgas skolas kritērijus,
  • vienu vai vairākus bērniem draudzīgas skolas modeļus,
  • priekšlikumus par skolu tīkla „Bērniem draudzīga skola" darbības un koordinācijas pamatprincipiem.

8. Sadarboties ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju un piedalīties tās organizētajos projekta pasākumos.

Skolas uzdevumi

1. sadarboties ar sava rajona/pilsētas projekta koordinatoru noteikto projekta uzdevumu īstenošanā;

2. izveidot skolas darba grupu projektam „Bērniem draudzīga skola";

3. izveidot skolas projekta pasākumu un laika plānu;

4. veikt pašvaldības, skolēnu, skolotāju, vecāku viedokļu izpēti par bērniem draudzīgu skolu pagastā/pilsētā;

5. organizēt un veikt aptauju, diskusiju rezultātu apkopojumus;

6. izstrādāt un iesniegt rajona/pilsētas koordinatoram materiālus par bērniem draudzīgu skolu (bērniem draudzīgas skolas kritēriji un modelis: mērķi, uzdevumi, metodes, ar kurām sasniegt mērķus un īstenot uzdevumus u.c.);

7. izvirzīt skolas pārstāvjus (skolēnus, vecākus, skolotājus) un piedalīties pašvaldības rīkotajā konferencē „Bērniem draudzīga skola".