gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Institūciju informēšana par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem 

Vēršam uzmanību, ka bāriņtiesai, pieņemot lēmumu par:

1) aprūpes tiesību atņemšanu,

2) aprūpes tiesību atjaunošanu,

3) aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu,

4) aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu,

kā arī saņemot tiesas spriedumu par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu, jāinformē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un pašvaldības sociālā darba speciālists/sociālais dienests.

Normatīvie akti, kas nosaka attiecīgo institūciju informēšanu par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem:

1)  Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, Fonda administrācija pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, ja iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības. Šādos gadījumos attiecīgā bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai tiesas nolēmuma saņemšanas ierakstītā vēstulē nosūta Fonda administrācijai apliecinātu nolēmuma kopiju.

2)  2005.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.786 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība", 8.pants paredz, ka bāriņtiesas sniedz ziņas par:

a) aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

b) aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

c) aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu;

d) aizgādņa iecelšanu un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu.

3)  Bērnu tiesību aizsardzības likuma27.panta piektā daļa paredz, ka bāriņtiesa pēc tam, kad pieņemts lēmums par bērna šķiršanu no ģimenes, nekavējoties informē par to pašvaldības sociālo dienestu vai pašvaldības deleģēto personu. Šajos gadījumos pašvaldības sociālais dienests kopā ar citām pašvaldības institūcijām, bērna vecākiem un bērna tiesību aizsardzības iestādēm izstrādā ģimenes atbalsta un palīdzības programmu.

4) Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumiem Nr.183 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu" 15.pantu un Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumiem Nr.182 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu" 12.pantu, ja bāriņtiesa ir atcēlusi aizbildnību un saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta trešo daļu ir jāpārtrauc pabalsta vai atlīdzības izmaksa, bāriņ­tiesa ne vēlāk kā 10 dienu laikā par to paziņo Valsts sociālās apdro­šināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši bijušā aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai. Pieņemot bāriņtiesas lēmumus par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākiem, Valsts sociālās apdro­šināšanas aģentūra jāinformē analoģiskā kārtībā.