gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Valsts atbalstu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai

Lai finansiāli atbalstu ģimenes, kuru bērniem nav iespējams apmeklēt pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes to rindu dēļ, par laiku no 2013.gada septembra līdz decembrim Izglītības un zinātnes ministrija izmaksāja ikmēneša valsts atbalstu bērniem, kam nav nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un kuri pakalpojumu saņem privātā pirmsskolas izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kurš reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienestā atbilstoši normatīvajiem aktiem (http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html). Valsts atbalsta izmaksas kārtību noteica Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumi Nr.403" Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja".

No 2014.gada 1.janvāra tika mainīta valsts atbalsta izmaksas kārtība atkarībā no pakalpojuma sniedzēja veida (privātā pirmskolas izglītības iestāde vai bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs). Atbalsta izmaksas kārtību noteica Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1462 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" un Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātais izglītības iestādei" (http://likumi.lv/doc.php?id=263463).

Savukārt no 2015.gada 1.janvāra valsts atbalsta izmaksas kārtību bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem nosaka Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.843 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” (http://likumi.lv/ta/id/271333-kartiba-kada-tiek-pieskirts-un-aprekinats-valsts-atbalsts-par-bernu-no-pusotra-gada-vecuma-lidz-pamatizglitibas-ieguves).

Valsts atbalsta izmaksu plānots nodrošināt līdz 2015.gadam.

2014. un 2015.gadā valsts atbalsta apmērs par vienu bērnu tiek noteikts līdz 142 euro mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības atbalsta kopējais apjoms vienam bērnam nepārsniedz:

228 euro Rīgas plānošanas reģionā;

185 euro ārpus Rīgas plānošanas reģiona.

Par valsts atbalsta izmaksu un piešķiršanu atbildīgā ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Detalizētākā informācija: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/aktualitates/10183.html