gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Kāpēc uzņēmumam ir vērtīgi būt ģimenei draudzīgam?
 
Uzņēmuma īpašniekiem un darbiniekiem vairs nav noslēpums, ka šajā patērētāju sabiedrības laikmetā darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu cilvēka dzīves daļu. Nereti vairāk enerģijas tiek veltīts profesionālai pienākumu izpildei, tādējādi darba un ģimenes dzīves savienošana var kļūst sarežģīta. Īstenojot ģimenei draudzīgu kustību un piešķirot oficiālu statusu "Ģimenei draudzīgi", valsts vēlas atgādināt, ka rūpes gan par darbinieku, gan klientu ģimenei labvēlīgu politikas īstenošanu uzņēmumā veicina ne tikai lojalitāti darba devējam un uzņēmuma. Tas arī sekmē uzņēmuma reputāciju, kas ir būtisks nosacījums klientu un profesionālu darbinieku piesaistē.

Kāpēc uzņēmumam būtu jārūpējas par ģimenei draudzīgu politiku un jāstrādā sociāli atbildīgi? Lai gan dažkārt darba devējam var šķist, ka laulība un bērni varētu traucēt darba kvalitātei, ģimene ir katras stabilas, veselīgas sabiedrības pamats. Tikai ģimene var dot tajā augošajiem bērniem harmonisku un laimīgu bērnību, radīt pilnvērtīgus sabiedrības locekļus ar stabilu un atbildīgu attieksmi pret dzīvi. Būtībā – tiek audzināta tā sabiedrības daļa, kura reiz kļūs par uzņēmējiem un darbiniekiem. Taču ne vienmēr ģimenes vērtību sabiedrībā un uzņēmējdarbībā pienācīgi novērtē.

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija (LM) jau vairākus gadus vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem statusu "Ģimenei draudzīgi", sabiedrībā popularizējot šī uzņēmuma vērtības. Statusu radīja ar mērķi pievērst darba devēju un sabiedrības uzmanību uzņēmumiem, kuru politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm. Minēto kustību aizsāka un vērtēšanas kritēriju izstrādāja jau 2006. gadā, bet kopš 2010. gada LM sadarbojas ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, kur Ilgtspējas indeksa ietvaros profesionāla ekspertu komisija ir pilnveidojusi vērtēšanas kritērijus, nosakot arī ģimenei draudzīgam komersantam atbilstošus.

Pirms pāris gadiem dzīves kvalitātes kontekstā ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs veica iedzīvotāju aptaujas par dzīves un darba apstākļu uzlabošanu. Tās rezultāti liecina, ka eiropieši ir lielākoties vairāk neapmierināti ar laika daudzumu, ko viņi pavada ar savām ģimenēm, nekā ar laika daudzumu, ko viņi pavada darbā, ģimenes dzīvi pieskaņojot darba prasībām, nevis otrādi. Aptaujas dati arī liecina, ka darba un ģimenes dzīves saskaņošana arī ir atkarīga no bērnu skaita ģimenē un viņu vecuma. Palielinoties bērnu skaitam, laika spiediens kļūst spēcīgāks, īpaši jaunāko bērnu vecākiem. Vienlaikus ģimenes ar bērniem, īpaši tās, kuras var rēķināties arī ar tuvinieku atbalstu, ir laimīgākas nekā ģimenes bez bērniem vai vientuļie cilvēki.

Tāpēc īpaši būtiski ir pasākumi, kas vērsti uz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, kas sekmē ne tikai darba prasību labāku pielāgošanu ģimenes vajadzībām, bet veicina arī darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un apmierinātību ar dzīvi, kā rezultātā arī pieaug darba efektivitāte un ražīgums. ES dalībvalstu pieredze liecina, ka tajās valstīs, kurās plaši īsteno šādus pasākumus, ir gan augstāks dzimstības līmenis, gan lielāki sieviešu nodarbinātības rādītāji. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas pasākumi uzlabo sieviešu situāciju un veicina dzimumu līdztiesību, jo tieši sievietes vairāk izjūt laika spriedzi, strādājot algotu darbu un rūpējoties par ģimeni. Ļaujot sabalansēt darba un ģimenes dzīvi, uzņēmumam ir iespēja piesaistīt un nodarbināt kvalificētus un profesionālus speciālistus, jo viņi ģimenes dēļ netiek izolēti no darba tirgus.

Nozīmīgākās iniciatīvas, kas veicina darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un ir uzskatāms par labās prakses piemēru uzņēmumos, ir bērnu aprūpes organizēšana un dažādošana, jo tieši bērnu aprūpei un izglītošanai vecāki, īpaši sievietes, patērē visvairāk laika. Vienlīdz svarīga ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku vai nodrošināt teledarba iespējas, kā arī darba apstākļu un darba drošības uzlabošanu.