gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba drošības pārbaudes skolās veiks izlases kārtībā

Lai atslogotu Valsts darba inspekciju (VDI) no tai neraksturīgu uzdevumu pildīšanas un efektivizētu tās darbu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības tiesību aktu kontroles un uzraudzības jomā, Labklājības ministrija izstrādāja un Ministru kabinets 21.jūlijā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi paredz, ka līdzšinējā kārtībā atzinumus par izglītības iestāžu atbilstību noteikumos minētajām prasībām turpinās sniegt tikai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Sabiedrības veselības aģentūra, savukārt VDI ne retāk kā reizi mācību gada laikā īstenos preventīvas izglītības iestāžu apsekojumu kampaņas, kuru laikā tiks pārbaudīta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, kā arī pievērsta uzmanība iespējamiem nelaimes gadījumu riskiem. Noteikumu grozījumi stājās spēkā 2008.gada 27.jūlijā. Ar aktualizēto Ministru kabineta noteikumu Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" versiju var iepazīties šeitword.gif - 648 B.