gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Jauna nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība

Lai darba devēji vieglāk varētu veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un reģistrēšanu, ir vienkāršota nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība.

Tas noteikts Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtībapdf.gif - 641 B", kas spēkā stājās 2010.gada 1.janvārī.

Saskaņā ar noteikumiem nelaimes gadījumi darbā ir jāizmeklē, kad cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz laiku, kas ir ilgāks par vienu diennakti. Atšķirīga izmeklēšanas kārtība ir gadījumos, kad cietušajam darbspēju zaudējums būs no vienas līdz trijām diennaktīm, kā arī ilgāks par trijām diennaktīm.

Noteikumi paredz vienkāršāku akta par nelaimes gadījumu formu, iekļaujot tajā tikai informāciju, kas attiecas uz nelaimes gadījumu, jo akta būtība ir konstatēt, vai nelaimes gadījums ir saistīts ar darbu. Līdz ar to aktā ir jāidentificē cietušais, viņa darba devējs un jāapraksta nelaimes gadījumu apstākļi. Noslēgumā ir jādod slēdziens par to, vai nelaimes gadījums ir saistīts ar darbu vai nē. Akta par nelaimes gadījumu darbā forma ir uz vienas A4 formāta lapas.

Nelaimes gadījuma akta formā vairs nav jāiekļauj daudzi līdz šim prasītie kodi (amata kods atbilstoši profesiju klasifikatoram, administratīvi teritoriālais kods, u.c), un tam nav jāpievieno vairāki līdz šim prasītie dokumenti, kuri nav tieši attiecināmi uz nelaimes gadījumu, tostarp, darba līgums, dokumenti, kas apliecina profesionālo sagatavotību.

Jāizmeklē ir arī nelaimes gadījumi, kad konstatēts inficēšanās risks, bet tūlītēja darba nespēja nav iestājusies (piemēram: saduršanās ar inficētu adatu). Šajā gadījumā paredzēta vienkāršota nelaimes gadījumu izmeklēšana. Tāpat vienkāršāk varēs izmeklēt tādus darba vietā notikušus nelaimes gadījumus kā, piemēram, ja nelaimes gadījums darbā ir ceļu satiksmes negadījums, ja nelaimes gadījums ir saistīts ar sportista profesionālo darbību (piemēram, noticis ar profesionālu sportistu sporta spēles vai treniņa laikā).

Noteikumi paredz atsevišķas papildu prasības nelaimes gadījumu izmeklēšanai, kad iestājusies cietušā nāve darba vietā. Gadījumos, kad darba vietā nodarbinātais būs miris bez redzamiem miesas bojājumiem, darba devējam būs jānodrošina, ka Valsts darba inspekcijas (VDI) amatpersona, kas ierodas notikuma vietā saņem informāciju par cilvēku, kas uzņēmies mirušā transportēšanu, kā arī šī cilvēka kontaktinformāciju, lai iegūtu ziņas par nāves cēloni un tā saistību ar darbu.

Vienlaikus noteikumi paredz, ka VDI un Valsts policijai tiek nekavējoties telefoniski, rakstiski vai elektroniski ziņots par smagajiem nelaimes gadījumiem un nelaimes gadījumiem, kad iestājusies cietušā nāve.

Tāpat noteikumi nosaka vienkāršotu paziņojuma formu par zaudējumiem, kas darba devējam radušies saistībā ar nelaimes gadījumu. Tajā ir jāiekļauj tikai nelaimes gadījuma akta reģistrācijas numurs un informācija par pārejošas darba nespējas ilgumu un izdevumiem, kas radušies cietušā darba nespējas rezultātā un saistībā ar bojātām iekārtām vai ēkām.