gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jaunas prasības būvniecībā

Šā gada 29.janvāra Ministru kabineta sēdē tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.48, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kas ietver sevī jaunas prasības gan attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības samazināšanu, gan darba aizsardzības koordinatoru apmācību, gan arī citas precizējošas prasības.

Lai valsts kontroles institūcijas (Valsts darba inspekcija un Valsts ieņēmumu dienests) varētu pārliecināties par būvobjektā esošo personu nodarbinātību, turpmāk katram būvobjektā nodarbinātajam būs jābūt nodarbinātā apliecībai, kas būs jāuzrāda galvenajam būvuzņēmējam vai tā pārstāvim, ierodoties darbā būvobjektā. Šādu apliecību katram nodarbinātajam izsniegs darbuzņēmējs vai galvenais būvuzņēmējs. Pirmās piecas darba dienas pēc darba uzsākšanas vai apliecības nozaudēšanas galvenais būvuzņēmējs (ja tāda nav - pasūtītājs) būs tiesīgs ielaist būvobjektā nodarbināto bez šīs apliecības, bet ar personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

Katrā būvobjektā turpmāk būs jāatrodas tajā nodarbināto sarakstam un galvenais būvuzņēmējs būs tiesīgs ielaist būvobjektā tikai tos nodarbinātos, kas ir norādīti sarakstā. Gadījumā, kad būvdarbus veiks vairāki darbuzņēmēji, tiem būs jāiesniedz galvenajam būvuzņēmējam (ja tāda nav - pasūtītājam) savu būvobjektā nodarbināto saraksts, norādot tajā nodarbināto vārdu uzvārdu, personas kodu vai darba atļaujas numuru, ja nodarbinātais ir ārzemnieks, darba līguma vai uzņēmuma līguma datumu un numuru, kā arī darbuzņēmēja nosaukumu.

Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi noteikumos precizē arī prasības attiecībā uz darba aizsardzības koordinatoriem. Pārņemot noteikumos Eiropas Savienības direktīvas prasības, jau līdz šim bija noteikta prasība norīkot darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un projekta izpildes posmos, tomēr netika noteiktas nekādas prasības šo koordinatoru izglītības līmenim, profesijai vai pieredzei. Lai nodrošinātu to, ka koordinatora pienākumus pilda profesionāli cilvēki, kas ir pietiekami zinoši gan būvniecības, gan darba aizsardzības jomās, noteikumi ir papildināti ar kritērijiem darba aizsardzības koordinatoriem. Turpmāk par projekta sagatavošanas koordinatoriem drīkstēs būt personas, kas ir saņēmušas arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un apguvušas pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētisko daļu) vai ieguvušas augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā. Savukārt par projekta izpildes koordinatoru drīkstēs būt personas, kas ir saņēmušas būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apguvušas pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētisko daļu), kā arī darba aizsardzības speciālisti vai kompetentie speciālisti, kas ieguvuši augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā.

Noteikumu grozījumi stājās spēkā 2008.gada 2.februārī. Ar aktualizēto Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" versiju var iepazīties šeitword.gif - 648 B.