gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jauns elektronisks rīks darba vides risku novērtēšanai birojos (OiRA)

oira_logo..jpg - 30.35 KB

Atbilstoši Darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba vides riska novērtēšana katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai atvieglotu darba vides riska novērtēšanas procesu tieši mazajiem uzņēmumiem, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) izstrādājusi visaptverošu, bet viegli izmantojamu bezmaksas elektronisku un interaktīvu riska novērtēšanas rīku – OiRA (Online interactive risk assessment).

Pieredze liecina, ka pilnvērtīgs riska novērtējums ir būtisks faktors, lai varētu izveidot drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas. Riska novērtējuma veikšana dažkārt var izrādīties sarežģīts uzdevums, jo īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, kuriem, iespējams, trūkst resursu vai zināšanu par darba drošību un veselības aizsardzību. OiRA mazajiem uzņēmumiem palīdz īstenot pilnīgu un pakāpenisku riska novērtēšanas procesu – sākot no riska identificēšanas un novērtēšanas darbavietā līdz lēmumu pieņemšanai attiecībā uz preventīvajiem pasākumiem risku novēršanai vai samazināšanai, kā arī līdz pastāvīgai darba vides iekšējai uzraudzībai.

Patlaban šajā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras projektā ir iesaistījušās 16 Eiropas Savienības dalībvalstis (valstu valdības, sociālie partneri un pētniecības organizācijas). Tās izstrādā nozaru rīkus savās valodās un izmēģina šos rīkus savos mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos. Arī Latvija piedalās šajā projektā un Valsts darba inspekcija kā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkts Latvijā ir izstrādājusi darba vides riska novērtēšanas moduli darbam birojā, kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem, kuros strādā līdz 20 darbiniekiem. Nenoliedzami, biroja darba vide nav tik bīstama kā piemēram, ražošanas vai būvniecības darba vide, tomēr arī birojā nodarbinātie ir pakļauti vairākiem riska faktoriem, piemēram ergonomiskie riski, piespiedu darba pozas, darbs ar datoru, mikroklimats u.c. Būtiski ir novērtēt arī šos darba vides riska faktorus un savlaicīgi novērst, lai tie neradītu draudus nodarbināto veselībai, jo visbiežāk biroja darbinieki cieš no muskuļu un skeleta slimībām.  

OiRA - elektroniskais rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā birojā esošos darba vides faktorus un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Tas ļauj darba devējam atpazīt biežākās problēmas un pievērst tām uzmanību – piemēram, vai birojā ir piemērotas žalūzijas, vai darba vieta ir ērta, vai vadi un kabeļi ir sakārtoti, vai biroja tehnika ir izvietota pareizajā vietā. Ar rīka palīdzību iespējams izvēlēties piemērotākos tipveida darba aizsardzības pasākumus vai izveidot un pievienot savu pasākumu, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju. Šāds dokuments ļaus darba devējam iepazīstināt darbiniekus ar esošo situāciju un plānotajiem uzlabojumiem. Turklāt, rīkā ir ņemts vērā, ka arī biroju darbiniekiem var būt specifiski riska faktori – piemēram, darbs zvanu centros, kur raksturīga balss pārslodze un dzirdes problēmas. Tāpat ir ņemts vērā, ka mūsdienu mainīgajā darba vidē, darbinieki bieži brauc komandējumos un strādā tādās vietās kā lidosta, viesnīca u.c. Ja attiecīgajā uzņēmumā cilvēkiem šādi darba pienākumi nav jāveic, tad šie jautājumi tiks izlaisti.

Lai atvieglotu darba devējiem darbu, rīkā ir iekļautas atsauces uz konkrēto normatīvo aktu un tā punktu, kā arī saites, kur var iepazīties ar noteikumu pilnu tekstu. Tāpat ir iekļautas saites uz informatīvi skaidrojošiem materiāliem, ja darba devējs vēlas iegūt vēl papildus informāciju. Starp šādiem informatīviem materiāliem minami plakāti, ko darba devējs var izdrukāt un izvietot birojā, saites uz filmiņām, kurās redzami vingrojumi, ko darbinieki var veikt savā darba vietā u.c.

Tomēr, jāatceras, ka jebkurā gadījumā uzņēmumā ir jābūt apmācītam darba aizsardzības speciālistam (mazajos uzņēmumos (līdz 10 nodarbinātajiem) šos pienākumus var veikt pats darba devējs).

Tuvākajā laikā plānots izstrādāt rīku, kas piemērots mazumtirdzniecībai.

Darba vides risku novērtēšanas rīks biroju darbam pieejams vietnē: http://client.oiraproject.eu/
Savukārt praktiska prezentācija par rīka lietošanu pieejama http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija/oira-interaktvs-rks-darba-vides-risku-novrtanai-atjaunota-prezentcija.

Plašāka informācija par rīku (angļu valodā) pieejama vietnē http://www.oiraproject.eu/