gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijā ar Eiropas Savienības atbalstu tiek īstenots aktīvās novecošanās jomas projekts „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai".

Projekta mērķis ir izstrādāt uz pierādījumiem balstītu Latvijas aktīvās novecošanas stratēģiju, kura, ņemot vērā ievērojamās demogrāfiskās izmaiņas, veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu.

Projekta specifiskie mērķi:

  • Analizēt mērķa grupas, kas ir personas vecākas par 50 gadiem, raksturojošās pazīmes (ekonomisko aktivitāti, izglītības līmeni, veselības stāvokli u.c.) un tās līdzdalību darba tirgū.
  • Identificēt galvenos šķēršļus, stimulus un traucējošus faktorus ilgākam darba mūžam.
  • Novērtēt esošos pasākumus un identificēt labās prakses piemērus aktīvai un veselīgai novecošanai.
  • Iezīmēt izaicinājumus veiksmīgai novecošanai un politikas pasākumus, kuri nepieciešami iedzīvotāju virs 50 gadu vecumam veselības uzlabošanai.
  • Novērtēt nepieciešamos soļus, lai uzlabotu mūžizglītības pasākumu nodrošināšanu (publiskā un privātā sektorā), līdzdalību un efektivitāti.
  • Sniegt uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas, lai izstrādātu visaptverošu aktīvās novecošanas stratēģiju.

Projekta ietvaros Pasaules Banka veiks pētījumu un sniegs rekomendācijas aktīvās novecošanās situācijas uzlabošanai un visaptverošai aktīvās novecošanās stratēģijas izstrādei. Vienlaikus Labklājības ministrija ir izveidojusi stratēģisko sadarbību ar Austrijas Federālo darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministriju, Polijas darba un sociālo lietu ministriju un Igaunijas Sociālo lietu ministriju, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem un pieredzi mācību braucienu un semināru ietvaros. Semināri tiks rīkoti gan par vispārīgiem aktīvās novecošanās jautājumiem, gan par tādām specifiskākām tēmām kā nodarbinātība, veselība, sociālā drošība un ģimenes locekļu aprūpe. Pētījuma gala secinājumi un projekta aktivitātēs gūtā pieredze tiks prezentēta projekta noslēguma konferencē.

Lai sekmētu projekta pilnvērtīgu norisi un tā rezultātu pārraudzību, ir izveidota uzraudzības komiteja, kuras uzdevumi paredz sadarbību ar Pasaules Banku, pētījumā iekļauto secinājumu un ieteikumu izvērtēšanu un priekšlikumu sniegšanu aktīvas novecošanas stratēģijas izstrādē.

Projekta īstenošanas periods paredzēts no 2014.gada marta līdz 2016.gada februārim.   

Pasaules Bankas pētījums "Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijāpdf.gif - 641 B

Konceptuālais  ziņojums  "Aktīvās  novecošanās stratēģija ilgākam un labākam  darba  mūžam  Latvijā” pdf.gif - 641 B un Ministru kabineta rīkojums Nr.507 pdf.gif - 641 B

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes

Seminārs par aktīvās novecošanās vispārīgiem jautājumiem
Mācību brauciens uz Austrijas Federālo darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministriju
Seminārs par nodarbinātības jautājumiem
Seminārs par veselības jautājumiem
Mācību brauciens uz Polijas Darba un sociālo ministriju
Seminārs par sociālās aizsardzības jautājumiem
Mācību brauciens uz Igaunijas Sociālo lietu ministriju
Seminārs par ģimenes locekļu aprūpes jautājumiem
Konference “Aktīvā novecošanās darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”