gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas terminu skaidrojums:

Karjera - cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā.

Mūžizglītība - izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi. Tā paver iespējas sabiedrības locekļiem izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm un vajadzībām. Tā apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.

Karjeras attīstības atbalsta sistēma - Pasākumu kopums, kas dod iespēju indivīdam jebkurā dzīves posmā visa mūža garumā identificēt savas intereses, spējas, prasmes, pieredzi, lai pieņemtu apzinātus lēmumus par izglītības un/vai profesijas izvēli un lai organizētu un vadītu savu individuālo dzīves ceļu mācību, darba un citās jomās, kurās šīs spējas un pieredze tiek apgūtas un/vai lietotas.

Informācija - Informācijas resursu nodrošināšana un informācijas sniegšana par izglītības iespējām un nosacījumiem, par profesiju saturu un pieprasījumu darba tirgū, par saimnieciskās darbības attīstības perspektīvām, apkopojot, izstrādājot un nodrošinot pieejamību ikvienam jebkurā vietā un laikā tieši (klātienē) vai pastarpināti (telefoniski, Internetā).

Karjeras izglītība - Plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā.

Karjeras konsultēšana - Palīdzība cilvēkam, lai veicinātu sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļinātu izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū un lai atklātu to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst cilvēka personībai, viņa vērtībām, mērķiem. Šis process sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu. Karjeras konsultēšana var ietvert palīdzību karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanu, darba izmēģinājumus, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguvi.

Palīdzība karjeras plānošanā - Karjeras konsultanta vadīts, uz indivīdu vērsts process ar mērķi sekmēt indivīda apzināta un patstāvīga lēmuma pieņemšanu par karjeras izvēli, plānošanu un attīstību.

Profesionālās piemērotības noteikšana - Pasākumu kopums, kas ļauj izvērtēt indivīda atbilstību konkrētās profesijas izvirzītajām prasībām novērtēšanu, ņemot vērā viņa intereses, prasmes, zināšanas, vispārējās un funkcionālās spējas.

Darba izmēģinājumi - indivīda iesaistīšanās uz laiku kādā konkrētā profesionālā darbībā, lai gūtu priekšstatu par darba specifiku šajā profesijā, lai pārliecinātos par savām spējām apgūt un veikt konkrēto darbu, un savu interesi par to.

Darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve - mācības ar mērķi iegūt zināšanas un apgūt prasmes, kas veicinātu iekārtošanos darbā un sekmētu ilgstošu darba attiecību uzturēšanu.