gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas pētījumi (13 nacionālās programmas pētījumi)

Pētījumā identificēts un analizēts darbaspēka pieprasījums un piedāvājums dažādos tautsaimniecības sektoros, noteiktas esošās disproporcijas, alternatīvas šo problēmu risināšanā un izstrādāts perspektīvs datu vākšanas modelis. Prognozēšanas procesā, izmantojot ekonometriskās metodes, aprēķināta darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma iespējamā neatbilstība pa 120 profesijām laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam un pa 37 agregētām profesiju grupām laika periodā no 2007. līdz 2030. gadam.

Pētījumā veikta darbaspēka profesionālās mobilitātes izpēte, identificēti galvenie to ietekmējošie faktori un sniegtas vispusīgas rekomendācijas tās veicināšanai.

Pētījumā analizētas 2002./2003. un 2004./2005. akadēmiskā gada Latvijas augstāko un profesionālo izglītības iestāžu absolventu iespējas iekļauties darba tirgū iegūtajā specialitātē, galvenās problēmas un šķēršļi profesionālajā darbībā pēc mācību beigšanas.

Pētījumā analizēti likumdošanas un politikas dokumenti; iepriekš veiktie pētījumi; izvērtētas darba devēju prasības darbaspēkam; analizēti audzēkņu un studentu vērtējumi par mācību kvalitāti; analizēta Latvijas darbaspējas vecuma iedzīvotāju kompetenču un darba pieredzes atbilstība darba tirgus prasībām; veikta profesiju standartu atbilstības analīze un profesiju klasifikatora analīze, darba neturpināšanas iemeslu analīze izvēlētajā profesijā, audzēkņu un studentu mācību neturpināšanas iemeslu analīze, profesionālās un augstākās izglītības standartu un programmu atbilstības analīze, veikts valsts apmaksātās izglītības un maksas izglītības lietderīguma novērtējums profesionālajā un augstākajā izglītībā.

Pētījumā apzināta nepieciešamā statistiskā informācija darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma noteikšanai, kā arī izstrādātas un attīstītas analītiskās un prognozēšanas metodes darbaspēka piedāvājuma atbilstības pieprasījumam nodrošināšanai. Pētnieki izstrādāja un aprobēja statistiskos modeļus un inovatīvu dinamisko optimizācijas modeli pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanai un to imitējošai modelēšanai. Pētījumā tika izstrādāts informāciju tehnoloģiju risinājums un institucionālās sistēmas pilnveidojumu ieviešanas plāns, kuru jārealizē prognozēšanas modeļu praktiskai lietošanai. Pētījumā iegūto rezultātu ieviešana radīs iespēju mērķtiecīgāk izmantot valsts budžeta resursus (piemēram, plānojot studiju vietas), pamatotāk ieviest jaunus darba tirgus politikas pasākumus un/vai slēgt esošos pasākumus, pilnīgāk izskaidrot darba tirgus problēmu rašanās iemeslus.

Pētījumā ir veikts darba ģeogrāfiskās starpvalstu, iekšzemes un ikdienas mobilitātes novērtējums Latvijā, sniegts no Latvijas izceļojušā un no ārvalstīm iebraukušā darbaspēka raksturojums. Pētījumā ir raksturoti migrācijas politikas priekšnosacījumi, izvērtētas migrācijas politikas alternatīvas un veikta darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes efektivitātes analīze. Pētījums sniedz rekomendācijas aktīvo un preventīvo migrācijas plūsmu un apjomu regulējošo pasākumu efektivitātes palielināšanai, kas sekmētu darba tirgus līdzsvarošanu.

Analizējot indivīda un viņa darba vietu raksturojošo faktoru ietekmi uz darba samaksu, aprakstot atalgojuma struktūru un tā izmaksas formu, pētījumā ir sniegts pilnīgs un adekvāts priekšstats par Latvijas darba algu sistēmu un priekšlikumi tās attīstīšanas iespējām. Pētījuma mērķis ir veikt darba algu sistēmas apzināšanu un analīzi, noskaidrojot valsts politikas instrumentu izmantošanas iespējas iedzīvotāju materiālā nodrošinājuma uzlabošanai.

Pētījums par etniskajiem un valodu prasmes aspektiem, vecuma un dzimumu struktūru reģionālā fokusā. Veikts potenciālās diskriminācijas darba tirgū signālu monitorings, lai noteiktu nepieciešamos aktīvos un preventīvos pasākumus un izmaiņas likumdošanas aktos problēmu novēršanai, balstoties uz ekonomisko, socioloģisko un institucionālo analīzi.

Pētījumā veikts Latvijas nodokļu un pabalstu sistēmas izvērtējums nodarbinātības veicināšanas kontekstā un izstrādāti priekšlikumi tās pilnveidošanai. Pētījumā veikts pabalstu piešķiršanas nosacījumu, apjoma un ilguma pamatotības izvērtējums un izstrādāto priekšlikumi nodokļu politikas izmaiņām, lai veicinātu iekļaujoša darba tirgus izveidi un uzņēmējdarbības (ieskaitot pašnodarbinātības) uzsākšanu.

Pētījumā veikts esošās situācijas novērtējums dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū, pastāvošo problēmu identificēšana, to objektīvo un subjektīvo aspektu analīze. Ir izpētīta bērna kopšanas pabalsta izmantošana un noskaidrota tā ietekme uz vecāku atgriešanos darba tirgū; izstrādāti priekšlikumi darba un ģimenes dzīves saskaņošanas mehānismu pilnveidošanai; apzināti dzimumu līdztiesības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas un organizācijas; izstrādātas rekomendācijas institūciju un organizāciju optimālai sadarbībai, kā arī izstrādātas alternatīvas dzimumu līdztiesības darba tirgū politikas attīstībai.

Pētījumā noskaidrota situācija darba aizsardzības jomā Latvijas uzņēmumos. Izstrādāti ieteikumi darba tirgu regulējošā tiesiskā pamata pilnveidei, sociālo, ekonomisko, tehnisko, ārstnieciski profilaktisko un organizatorisko pasākumu realizēšanai.

Pētījumā veikta bezdarba un sociālās atstumtības iemeslu un ilguma analīze, analizējot būtiskākās izmaiņas Latvijas likumdošanā (3-5 gadu laikā), politikas plānošanas dokumentus, pieejamos pakalpojumus un to ietekmi uz bezdarba un sociālās atstumtības situāciju, noskaidrojot zema izglītības līmeņa kā sociālo atstumtību veicinoša faktora loma, sniedzot priekšlikumus risinājumus bezdarba un sociālās atstumtības mazināšanai.

Pētījumā novērtēta nereģistrētās nodarbinātības situācija Latvijā, izstrādāti vairāki ieteikumi nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai.