gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā
 
Lai atbilstoši Eiropas Savienības Padomes rekomendācijām sekmētu stratēģijas ”Eiropa 2020” un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam mērķu sasniegšanu, kā arī, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādi un nelabvēlīgākā situācijā esošu personu integrāciju darba tirgū, Labklājības ministrija 2013.gadā uzsāka darbu pie jaunās politikas iniciatīvas izstrādes.
 
Lai izvērtētu situāciju Latvijā, kā arī izstrādātu priekšlikumus optimālai un uz iekļaujošu izaugsmi vērstai sociālai uzņēmējdarbībai Latvijā, Labklājības ministrijā tika izveidota darba grupa ar sociālās uzņēmējdarbības attīstību saistīto jautājumu risināšanai. Tās sastāvā ietverti gan nozaru ministriju pārstāvji, gan nevalstiskā sektora eksperti, gan arī paši sociālie uzņēmēji un pētnieki.
 
2014.gada 14.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Labklājības ministrijas izstrādāto koncepciju “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”. Koncepcija paredz Labklājības ministrijai uzsākt jaunu politikas iniciatīvu sociālās uzņēmējdarbības kā īpašas grupas atzīšanai un attīstībai.
 
2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros Labklājības ministrija plāno īstenot sociālās uzņēmējdarbības pilotprojektu.