gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

I. Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupas Integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai sanāksmes rezultāti. Londona, 30.septembris.

II. Konference „Sievietes & vīrieši un demokrātija". Sanktpēterburga, 5.-9.oktobris.

III. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām sanāksmes rezultāti. Brisele, 19.-20.oktobris.

IV. Lielbritānijas prezidentūras konference „Kas ir piemērots sievietēm?". Birmingema, 7.-9.novembris.

V. Eiropas Padomes Rīcības komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām sanāksme. Strasbūra, 23.-25.novembris.

VI. Eiropas Sieviešu lobija izstrādātā Dzimumu līdztiesības politikas attīstības virzienu karte (Gender Equality Road Map).

I. Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupas integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai (1) sanāksme ( High level group on gender mainstreaming). Londona, 30.septembris.

Sanāksmē tika apspriestas Austrijas prezidentūras plānotās aktivitātes. Galvenā tēma (dzimumu līdztiesības kontekstā) Austrijas prezidentūras laikā būs veselība, īpaši pievēršoties sieviešu veselības jautājumiem un dzimumu jūtīgai veselības politikai, kas nozīmē, ka veidojot veselības politiku, tiek ņemti vērā sieviešu un vīriešu atšķirīgie veselības riski, attieksme pret veselību. Austrijas prezidentūra arī strādā pie indikatoriem par sieviešu veselību. Aprīlī paredzēta ES veselības ministru tikšanās.

Tāpat tiek plānotas budžeta ietekmes novērtējumu uz sievietēm un vīriešiem aktivitātes (gender budgeting).(2)

Somija, savukārt, savas prezidentūras laikā ir plānojusi pievērsties vīriešu un līdztiesības jautājumiem.

II. Konference „Sievietes & vīrieši un demokrātija", Sanktpēterburga, 5.-9. oktobris.

Konferenci organizēja Ziemeļu ministru padome sadarbībā ar Eiropas Padomi un Sanktpēterburgas pilsētas vadību. Konference bija noslēgums 1999.gadā Reikjavikā, 2001.g. - Viļņā un 2003.g. - Tallinā notikušajām tāda paša nosaukuma konferencēm.

Latvijas delegāciju veidoja 26 dalībnieki, no kuriem - 16 pārstāvēja valsts pārvaldi, tai skaitā labklājības ministre, četras par dzimumu līdztiesību atbildīgās augsta līmeņa amatpersonas, kā arī 10 dalībnieki no sabiedriskām organizācijām.

Pirmajā konferences daļā norisinājās paneļdiskusijas par tēmām „Sievietes & vīrieši un vara", „Dzimums, ekonomika & darba tirgus", „Alternatīvas vardarbībai". Labklājības ministre D.Staķe piedalījās paneļdiskusijā par varu. Runā tika iezīmēta dzimumu līdztiesības situācija Latvijas politikas kontekstā un uzsvērta nepieciešamība iesaistīt vairāk vīriešu diskusijās par dzimumu  līdztiesības jautājumiem.

Konferencē strādāja vairākas darba grupas, piemēram, darba grupā „Jauniešu iesaistīšana dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā", tika runāts par nepieciešamību iesaistīt jauniešus, jo īpaši puišus, diskusijās par dzimumu līdztiesību, jo bieži dzimumu līdztiesība tiek uztverta kā sieviešu jautājums un par to interesējās tikai sievietes.. Būtiskākie secinājumi - puišiem no šīs tēmas ir bail, jo tai ir negatīva nokrāsa, tādēļ ir jādomā kā šo tēmu padarīt atraktīvāku un kā uzsvērt pozitīvās tendences, nedramatizējot situāciju. Krievijas pārstāvji, kas lielākā vairumā gan darba grupā, gan konferencē bija jaunieši, informēja, ka Krievija ir uzstādījusi „kvotas" konferences apmeklētājiem - vismaz 40% puišu. Savukārt Norvēģijas delegāciju (bez kvotām) pārstāvēja 50% sievietes un 50 % vīrieši.

Darba grupā „Gender budgeting" (Budžeta analīze no dzimuma aspekta) tika analizēta naudas plūsmas nonākšana pie vīriešiem un sievietēm, konkrētu projektu ietvaros. Kā piemērs no dzimuma aspekta tika analizēta budžeta līnija psoriāzes (ādas slimība) slimniekiem, Dānijā. Izrādās, ka sievietes no šīs budžeta līnijas saņem (tērē) mazāk līdzekļus nekā vīrieši, jo sievietes vairāk ārstējas mājās un sevi apkopj pašas, kamēr vīrieši vēlas tikt apkopti slimnīcās, kas sadārdzina šo procesu. Tāpat tika minēts, ka Zviedrijas 2005.gada budžetam ir papildus sadaļa, kas analizē budžetu no dzimuma aspekta. Norvēģiem šāds pielikums būs nākamgad.

Darba grupā „Vardarbības prevencija ģimenē" tika diskutēts par praksēm dažādās valstīs. Tika uzsvērta nepieciešamība koordinēti cīnīties ar vardarbību, iesaistot viss puses - atbildīgās ministrijas, sociālos dienestus, skolas, medijus u.c. Preventatīvie pasākumi jāvērš uz to, lai atpazītu vardarbību ģimenē, izglītotu speciālistus (sociālie darbinieki, skolotāji, policisti u.c.), kā arī izglītotu sievietes, jo vairums sieviešu neapzinās, ka ir vardarbības upuri, bet uzskata to par savu izvēlēto dzīvi, ģimenes tradīcijām. Tikpat svarīgi, cik rehabilitēt vardarbības upurus ir strādāt ar pašām varmākām, veidot grupas varmākām, kur tiek apzināti vardarbības cēloņi un analizēta varmākas darbība. Tāpat ir svarīgi panākt, lai likumdošanā tiktu iestrādāts aizliegums varmākam tuvoties upurim, izolējot no ģimenes varmāku, nevis upuri.

Pārējās darba grupu tēmas: Dzimumu līdztiesība zinātnē un izglītībā; Vardarbības prevencija (fokuss uz vīriešiem); Dzimumu līdztiesība un politika; Veselība un dzimumu līdztiesība; Cīņa pret cilvēktirdzniecību; Dzimumu līdztiesība darba tirgū; Darba un ģimenes dzīves saskaņošana (fokuss uz vīriešiem un demogrāfiskiem jautājumiem) u.c.

III. Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām (3) sanāksmē ( The Advisory Committee on Equal Opprotunities for Women and Men) . Brisele, 19.-20.oktobris.

Sanāksmē tika apskatīts jautājums par regulu attiecībā uz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu. Lēmums par šādas institūcijas izveidošanu jau ir pieņemts un visas dalībvalstis ir akceptējušas šāda institūta izveidošanas nepieciešamību. Institūts kalpos dzimumu līdztiesības politikas veicināšanai Eiropas Savienībā un sekmēs integrēt dzimumu līdztiesības aspektu visās politikas jomās nacionālā līmenī. Saskaņā ar regulas projektu Institūta mērķi ir veicināt dzimumu līdztiesību un integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanai visās Kopienas politikās un attiecīgi nacionālajās politikās, kā arī cīnīties pret dzimumu diskrimināciju un veicināt šo jautājumu izpratni starp ES pilsoņiem. Institūta darbība varētu uzsākties ap 2007.gadu.

Tāpat tika informēts, ka Austrijas prezidentūras laikā no 2.- 4. februārim notiks ekspertu konference par demogrāfijas jautājumiem - ģimeni, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, tēva lomu ģimenē.

Sanāksmē identificēja četras tēmas, kas tiks apskatītas nākamā gada laikā, uz kurām pieteicās attiecīgas valstis:

Likumdošanas ieviešana, t.sk. labās prakses piemēri, kā reāli panākt normu īstenošanu dzīvē (Francija, Spānija, Luksemburga).

Vīrieši un līdztiesība (Īrija, Lietuva, Latvija, Beļģija, Zviedrija, Somija).

-  Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošana Eiropas Savienības struktūrfondos (Itālija, Lielbritānija).

-  Dzimumu līdztiesība starptautiskajās attiecībās (Vācija).

IV. Lielbritānijas prezidentūras organizētā konference „Kas ir piemērots sievietēm?". Birmingema, 7.-9.novembris.

Konferences laikā notika Dzimumu līdztiesības ministru neformālā tikšanās, kuras laikā tika apmeklēti dažādi projekti, kas orientēti uz palīdzību sievietēm, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību laukos (konsultācijas, treniņi, bērnu pieskatīšana nodarbību laikā u.c.), etnisko minoritāšu sieviešu integrāciju sabiedrībā u.c. Konferenci noslēdza Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju komisārs Vladimirs Špidla, kurš dalījās ar savu personīgo pieredzi bērnu aprūpēšanā un darba un ģimenes dzīves saskaņošanā, uzsverot vīriešu būtisko lomu ģimenes kontekstā.

Konferencē darbojās 4 darba grupas:

1. „Getting in Getting on" (Izglītība/darba samaksas atšķirības/labās prakses piemēri)

2. „Making Work Work" (Darba un ģimenes dzīves saskaņošana, modernas pensiju un veselības aprūpes sistēmas)

3. „Breaking the Barriers" (Elastīgas darba formas, sievietes-uzņēmējas u.c.)

Labklājības ministre Dagnija Staķe darba grupā Nr.1 runāja par darba algas atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm cēloņiem un sekām. Kā labās prakses piemēri Latvijā tika minētas aktivitātes, kas vērstas uz izglītības sistēmu, skolēnu un skolotāju izglītošanu par dzimumu līdztiesības jautājumiem.

Tāpat tika pieminētas arī citas aktivitātes, kas patlaban norisinās Latvijā - Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts, kas orientēs uz sieviešu iesaistīšanu tradicionāli vīriešiem raksturīgajās un labāk atalgotajās IT, mašīnbūves, elektrotehnikas nozarēs u.c..

Darba grupā Nr. 2 tika runāts par situāciju mūsdienu Eiropā (demogrāfija/ darba/ģimenes dzīves saskaņošana). Sievietes arvien vairāk iesaistās darba tirgū, publiskās aktivitātēs u.c., bet vēl joprojām pārsvarā mājas rūpes, bērnu, vecu cilvēku un invalīdu aprūpi kā neapmaksātu darbu veic sievietes.

Runājot par Eiropas Komisijas š.g. martā klajā nākušo Zaļo grāmatu „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā ar demogrāfiskām izmaiņām" tika kritizēta Eiropas Komisija, par to, ka šajā ziņojumā nav integrēta dzimuma perspektīva un līdz ar to tā ir dzimumneitrāla, kaut gan demogrāfiskā situācija Eiropā ir vistiešākā veidā saistīta ar dzimumu līdztiesību. Viens zemās dzimstības faktoriem ir nelīdztiesība darba tirgū, jo sievietes baidās zaudēt darbu, izkrist no darba tirgus, izvēloties dzemdēt bērnus; grūtības saskaņot darba un ģimenes dzīvi - vīrieši par maz iesaistās ģimenes dzīvē un neatvieglo sieviešu rūpes par māju, bērniem, tāpat bērnu aprūpes iestāžu trūkums nesekmē dzimstības rādītājus.

Saistībā ar ģimenes politiku Eiropā tika runāts par atbalsta nepieciešamību viena vecāka ģimenes modelim, kam ir divreiz lielāks nabadzības risks,  jo patreiz Eiropā nav politiskas iniciatīvas, kas atbalstītu šādu ģimenes modeli.

Sieviešu lobija pārstāves uzskata, ka pozitīvām demogrāfiskām pārmaiņām atslēgvārdi ir - finansiāls atbalsts bērnu, vecu cilvēku un invalīdu sociālajai aprūpes jomai, elastīgu darba laika formu ieviešana, vīriešu iesaistīšana bērnu un mājas aprūpes darbos, apmaksāts maternitātes/paternitātes atvaļinājums, kas jādala  atsevišķi starp māti/tēvu.

Darba grupā Nr.3. uzstājās naftas kompānijas „Shell" pārstāvis un stāstīja par šīs kompānijas „Dažādības un iekļaujošo politiku" (Diversity and inclusiveness policy), kas jau 4 gadus ar panākumiem tiek īstenota. Kompānijas darbībā maksimāli tiek izmantoti visi cilvēkresursi, ņemot vērā cilvēku dažādību - vecumu, dzimumu, rasi, invaliditāti, kā arī  cilvēku psiholoģiskās īpatnības un individuālās spējas, tādējādi sekmējot  inovāciju ieviešanu un līdz ar to  kompānijas progresu.

Runājot par sievietēm uzņēmējām, Lielbritānijas pārstāvis atzīmēja, ka Lielbritānijā ar katru gadu pieaug sieviešu-uzņēmēju skaits, taču līdzīgi ka darba tirgū vispār - arī uzņēmējdarbība ir segregēta pēc dzimuma, proti, - sievietes izvēlas pakalpojumu u.c. jomas (skaistumkopšanas saloni utt), kurās iespējas nopelnīt ir mazākas.

V. Eiropas Padomes Rīcības komitejas par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām (4) sanāksme. Strasbūra, 23.-25.novembris.

Komitejā tika aplūkoti šādi jautājumi:

1. Gatavošanās „Eiropas Dzimumu līdztiesības ministru konferencei", kas notiks Stokholmā, 8.-9. jūnijā. Konferences galvenās tēmas:

- Cilvēktiesības un ekonomiskie izaicinājumi Eiropā.

- Dzimumu līdztiesība kā neatņemama cilvēktiesību un demokrātiskas sabiedrības daļa.

- Budžeta analīze no dzimuma perspektīvas (gender budgeting) - ekonomiskās attīstības instruments.

2. Aktivitātes sieviešu un vīriešu pārstāvniecības politiskā un publiskā lēmumu pieņemšanas jomās.

Tiek gatavots salīdzinošais pētījums par sieviešu un vīriešu līdzdalību politiskā un publiskā sektorā (statistika) visās dalībvalstīs.

3. Aktivitātes pret vardarbību pret sievietēm jomā.

Ir sagatavots ziņojums par piespiedu laulībām (5) dalībvalstīs.

Strasbūrā 6.-7. decembrī notiks konference „Vardarbība ģimenē - vīrieša loma un vieta", kurā tiks runāts ne tikai par vīriešiem kā varmākām, bet arī par vīriešiem - vardarbības upuriem.

4. Integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai (gender mainstreaming) aktivitātes.

Ir gatavs ziņojums par integrēto pieeju budžeta veidošanā (6) ( gender budgeting), kurā ietvertas vadlīnijas dzimumu jūtīgai budžeta analīzei un veidošanai.

Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai veselības jomā. Tiek secināts, ka ir nepieciešami pētījumi, un sekojoši rekomendācijas, lai īstenotu dzimumu jūtīgu veselības politiku jeb integrēto pieeju veselības jomai, savienotu ar specifiskām aktivitātēm viena vai otra dzimuma situācijas uzlabošanai. Pasaules Veselības organizācija drīzumā laidīs klajā rokasgrāmatu par dzimumu atšķirības aspektiem veselības jomā.

Tiek gatavotas rekomendācijas integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai skolās.

5. Cilvēktiesības un informācijas sabiedrība. Ir izstrādāts ziņojums par moderno Informācijas Tehnoloģiju saistību ar cilvēktirdzniecību. Tiks gatavotas vadlīnijas, kurās iestrādāta dzimuma perspektīva.

6. Dzimumu līdztiesības loma konfliktu prevencijas, miera un demokratizācijas stiprināšanā. Ir izstrādāts ekspertu ziņojums, ar rekomendācijām un situācijas apzināšanu aizsardzības jomā (7).

VI. Eiropas Sieviešu lobija izstrādātais alternatīvais ziņojums Gender Equality Road Map for the European Community 2006-2010.(8)

Ziņojums uzskatāms par alternatīvu dzimumu līdztiesības nākotnes politikas tendenču iezīmējumu un tapis kā rekomendācija Eiropas Komisijas ziņojumam par nākotnes attīstības tendencēm dzimumu līdztiesības jomā, kas drīzumā nāks klajā. Šāds ziņojums būs līdzšinējās Eiropas Kopienas dzimumu līdztiesībai stratēģijas (2001.-2005.)  turpinājums. Ņemot vērā Sieviešu lobija spēcīgo ietekmi Eiropas Savienības institūcijās, ir pamats uzskatīt, ka Sieviešu lobija ieteikumi lielā mērā tiks ņemti vērā.

Sieviešu lobijs iezīmējis 6 galvenās tēmas ar stratēģiskiem mērķiem un uzdevumiem:

1.      Institucionālā mehānisma dzimumu līdztiesības un integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai stiprināšana.

Uzdevumi:

- Īstenot integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Komisijā (apmācīt komisārus un augsta līmeņa ierēdņus par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai, izveidot integrētās pieejas nodaļu un integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai monitoringa nodaļu).

- Īstenot Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības budžeta  analīzi no dzimuma aspekta (gender budgeting).

- Veikt pastāvīgu novērtējumu uz dzimumu Eiropas Struktūrfondu finansu izlietojumam.

- Izstrādāt ieteikumus par dzimumu jūtīgas valodas lietošanu ES oficiālos dokumentos un tulkojumos visās ES oficiālajās valodās.

2.      Dzimumu līdztiesības sasniegšana ekonomiskā  un sociālajā  jomās.

Uzdevumi:

- Eiropas sociālā modeļa modernizācija, īpašu uzmanību veltot bērnu un vecu cilvēku aprūpes sistēmas pilnveidošanai, tādējādi atvieglojot sievietēm iespējas iekļauties darba tirgū.

- Eiropas Nodarbinātības stratēģijā jātiek iekļautiem: pasākumiem, kas izskauž darba samaksas atšķirības; pasākumi, kas paredz bērnu aprūpes centru pieaugumu; iestrādātai dzimumu perspektīvai Mūžizglītības stratēģijās; pasākumiem, kas veicina un atbalsta sieviešu ekonomiskās iniciatīvas ( uzņēmējdarbība u.c.).

 - Eiropas sociālās aizsardzības sistēmas reformēšana. Izstrādāt rīcības plānu, kas Eiropas sociālās aizsardzības sistēmas padarītu dzimumu jūtīgas, iekļaujot tiesības uz sociālās aizsardzības individualizāciju, kopā ar nodokļu un pabalstu sistēmas individualizāciju, kas veicinātu dzimumu līdztiesības sasniegšanu sociālās aizsardzības jomā.

- Nabadzības feminizācijas apkarošana

Uzdevumi: jāreformē sociālās aizsardzības sistēmas; jāizstrādā politikas, kas atbalsta netradicionālās jeb viena vecāka ģimenes modeli vai specifiskas sieviešu grupas, kas pakļautas augstam nabadzības riskam - vecākas sievietes, etnisko minoritāšu sievietes, sievietes-invalīdes u.c. Tāpat ir jāreformē Eiropas pensiju sistēma (sieviešu zemo pensiju ietekmē pārtraukumi karjerā vai nepilna laika darbs, kas saistāmi ar bērnu, invalīdu un vecu cilvēku aprūpi) .

- Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšana, attīstot aprūpes pakalpojumus.

Lielāko daļu mājas darbu, bērnu, vecu cilvēku un invalīdu aprūpi Eiropā veic sievietes. Tas ietekmē viņu iespējas darba tirgū un nabadzības risku. Tādējādi ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu bērnu (no dzimšanas līdz skolas vecumam) un citu atkarīgo personu (bērnu-invalīdu, partneru-invalīdu, vecu cilvēku u.c.) aprūpes iestāžu daudzumu, to pieejamību un kvalitāti.

- Veselība. Sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgi riski veselībai un faktori, kas iedarbojas uz veselību, tāpat kā atšķirīga attieksme pret veselību un pieeja veselības aprūpei, informācijai u.c. Tādējādi ir nepieciešamas dzimumu jūtīgas politikas veselības jomā, jo īpaši , kas attiecas uz reproduktīvo veselību.

3.      Sieviešu pozīciju stiprināšana lēmumu pieņemšanas procesos: pretim paritātes demokrātijai Eiropā.

Uzdevumi: jāpieņem saistoši dokumenti, kas paredz vienādu vīriešu un sieviešu pārstāvniecību Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā, Nodarbinātības un Sociālo lietu un Reģionu komitejās un jānosaka šī mērķa sasniegšanas beigu datums. Tāpat jāīsteno pasākumi, kas veicina sieviešu iesaistīšanos politikā, jālobē politiskās partijas, lai panāktu sieviešu izvietošanu sarakstos pēc paritātes principa, nevis izvietojumu sarakstu apakšgalos vai vidū.

4. Vardarbības pret sievieti izskaušana un sieviešu cilvēktiesību īstenošana.

Lai iznīdētu visas vardarbības formas pret sievieti un jānosaka sekojoši uzdevumi:

- Izstrādāt direktīvu pret vardarbību pret sievieti, kas garantē sievietes aizsardzību un atbalstu sievietēm, kā arī vardarbības veicēja sodīšanu.

- Papildināt 2004.gada 29.aprīļa direktīvu 2004/81/EC, kas nodrošinātu cilvēktirdzniecības vai seksuālās ekspluatācijas upuriem atbalstu un tiesības iegūt uzturēšanās atļauju mērķa valstī, neskatoties uz viņu nesadarbošanos ar varas iestādēm

- Cīnīties ar pieprasījuma pēc seksuālo pakalpojumu sniegšanas cēloņiem (izglītojošas akcijas, kampaņas, kas vērstas uz pakalpojumu pircējiem), kas sekmētu cienīgas attiecības sieviešu un vīriešu starpā.

5. Sieviešu tiesību veicināšana starptautiskā kontekstā: Eiropas drošības un aizsardzības joma.

Mērķis: integrēt dzimumu perspektīvu Eiropas drošības un aizsardzības politikā. Uzdevumi:

- Nodrošināt, lai vismaz 40% sieviešu ir iekļautas visos samierināšanas (reconciliation), miera uzturēšanas (peace-keeping), miera nostiprināšanas (peace-enforcement), un konfliktu novēršanas punktos (ieskaitot novērotāju misijas).

- Eiropas Komisijas Humanitārās palīdzības komisijas politikas ietvaros attīstīt sadarbību ar konflikta zonas valstu sieviešu NVO organizācijām, apzināt sieviešu situāciju un paredzēt īpašu palīdzību vardarbībā cietušām sievietēm konfliktu rajonos.

- Nacionālajā līmenī izstrādāt uz dzimumu fokusētus Noteikumus militārajam, civilajam, miera uzturēšanas un humanitārajam personālsastāvam, kas darbojas konfliktu zonās, kuros stingri būtu noteiktas uzvedības normas un sekas, kādas paredzētas, ja tos neievēro, jo īpaši attiecībā uz dzimumu balstītu vardarbību - ieskaitot seksuāla, fiziska, psiholoģiska rakstura ekspluatāciju pret saviem kolēģiem un vietējiem iedzīvotājiem, īpaši sievietēm un bērniem.

6. Patriarhālo dzimumu lomu un stereotipu izskaušana Eiropā. Izglītība un mediji.

Izglītība.

Uzdevumi:

- Jāpieņem direktīva par dzimumu līdztiesības principu iestrādi izglītības sistēmā, kurā būtu iekļauta vienādas attieksmes princips pret izglītojamiem, vienāda pieeja mūžizglītībai, kā arī pasākumi, kas paredz izglītot par dzimumu līdztiesību skolēnus, skolotājus un vecākus un dzimumu līdztiesības perspektīvas iekļaušanu mācību materiālos.

Mediji.

Uzdevumi:

Izmantot integrēto pieeju dzimumu līdztiesības īstenošanai visās Eiropas politikās un programmās, kas attiecas uz informācijas sabiedrību.

- Īstenot kampaņas vai akcijas, kas vairotu izpratni par aizvainojošiem, degradētiem sieviešu tēliem medijos.

-Attīstīt mehānismus, kas kalpotu, lai sasniegtu dzimumu līdzsvaru lēmumu pieņemšanas procesos mediju industrijā ( pozitīvā diskriminācija, kvotu sistēma u.c.)(1) Grupu integrētās pieejas dzimumu līdztiesības īstenošanai (gender mainstreaming) vada prezidentējošā valsts. Grupā piedalās vecākās amatpersonas no dalībvalstu dzimumu līdztiesības politikas veidojošās institūcijas (Latvijā - Labklājības ministrija). Mērķis - informācijas un labo prakšu apmaiņa dalībvalstu vidū par integrētās pieejas īstenošanu nacionālajā līmenī. Tā sanāk kopā divreiz gadā.

(2) Gender Budgeting - integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošana budžeta procesos, kas nozīmē, ka budžets tiek novērtēts no dzimuma perspektīvas,  iestrādājot dzimuma dimensiju visos budžeta veidošanas posmos, pārstrukturējot ienākumus un izdevumus, lai veicinātu finansu plūsmas vienādu nonākšanu pie  sievietēm un vīriešiem.(Eiropas Padomes integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai ekspertu definīcija). Patlaban apmēram 40 pasaules valstis veiksmīgi izmanto šo pieeju (Draft final eport og the Group of specialists on Gender Budgeting. 2005. Equality division. Directorate General of Human Rights - DGII. Council of Europe)

(3) Komitejas galvenais mērķis ir sniegt padomus un atbalstīt Eiropas Komisiju sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju politikas formulēšanā un īstenošanā, kā arī nodrošināt pastāvīgu informācijas un pieredzes apmaiņu par īstenotajām aktivitātēm Kopienas līmenī dažādās jomās no dzimumu līdztiesības aspekta.

(4) Komiteja ir atbildīga par dzimumu līdztiesības veicināšanu gan Eiropas Padomes, gan nacionālajā līmenī. Komitejas uzdevumi ir veicināt sadarbību dalībvalstu vidū integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanai, veicināt pētījumu, labo prakšu izplatību, nosakot stratēģijas un ierosinot politiskās aktivitātes. Tās locekļi ir augsta līmeņa amatpersonas, kuras atbildīgas par dzimumu līdztiesības politikas veidošanu, kā arī augsti kvalificēti eksperti dzimumu līdztiesības jomā. Komiteja sanāk divas reizes gadā. Sīkāka informācija: http://www.coe.int/equality

(5) Ziņojums pieejams Dzimumu līdztiesības nodaļā. Piespiedu laulības - visas laulības, kas tiek noslēgtas, psiholoģiski vai fiziski ierobežojot, ietekmējot vai pakļaujot personu. Piemēram, - vecāku norunātas laulības, bērnu laulības, laulības kā verdzības forma, materiālu apsvērumu laulības, laulības nacionalitātes iegūšanas nolūkos u.c.

(6) Pieejams LM Dzimumu līdztiesības nodaļā.

(7) Pieejams LM Dzimumu līdztiesības nodaļā.

(8) Ziņojums atrodams Eiropas sieviešu lobija mājas lapā: http://www.womenlobby.org. Eiropas Sieviešu lobijs ir lielākā Nevalstiskā sektora sieviešu organizācija Eiropas Savienībā, kas apvieno sevī 23 Eiropas Savienības dalībvalstu sieviešu organizācijas. Lobijs sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi. Galvenais darbības mērķis - veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesības saniegšanu Eiropas Savienībā.